122

Cầu phước cho Giê-ru-sa-lem

Bài ca đi lên từ bực
1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
 Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.
2 Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại
 Trong các cửa ngươi.
3 Giê-ru-sa-lem là cái thành
 Được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh.
4 Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy,
 Tùy theo thường lệ truyền cho Y-sơ-ra-ên.
5 Vì tại đó có lập các ngôi đoán xét,
 Tức là các ngôi nhà Đa-vít.
6 Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;
 Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.
7 Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi,
 Sự thới thạnh trong các cung ngươi!
8 Vì cớ anh em ta và bầu bạn ta,
 Ta nói rằng: Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi!
9 Nhân vì nhà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta,
 Ta sẽ cầu phước cho ngươi.