129

Tác giả cầu nguyện Chúa đánh đổ kẻ thù nghịch Si-ôn

Bài ca đi lên từ bực
1 Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi,
 ---Y-sơ-ra-ên đáng nói, ---
2 Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi,
 Nhưng không thắng hơn tôi được.
3 Các nông phu cày trên lưng tôi,
 Xẻ đường cày mình dài theo trên đó.
4 Đức Giê-hô-va là công bình;
 Ngài đã chặt những dây kẻ ác.
5 Nguyện những kẻ ghét Si-ôn
 Bị hổ thẹn và lui lại sau.
6 Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà,
 Đã khô héo trước khi bị nhổ,
7 Người gặt không nắm đầy tay mình,
 Kẻ bó không gom đầy ôm mình;…
8 Những kẻ lại qua cũng không nói:
 Nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi!
 Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.