38

Kẻ ăn năn đau thảm cầu xin Chúa thương xót mình

Thơ Đa-vít làm; dùng để kỷ niệm
1 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà quở trách tôi,
 Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi.
2 Vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi,
 Và tay Chúa đè nặng trên tôi.
3 Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành;
 Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ.
4 Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi;
 Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng.
5 Tại cớ khờ dại tôi,
 Các vít thương tôi thối tha và chảy lở.
6 Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống;
 Trọn ngày tôi đi buồn thảm;
7 Vì cớ lửa hừng thiêu đốt lưng tôi,
 Và thịt tôi chẳng nơi nào lành.
8 Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá,
 Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn.
9 Chúa ôi! các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa,
 Sự rên siết tôi chẳng giấu Chúa.
10 Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏn đi;
 Sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa.
11 Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi,
 Còn bà con tôi ở cách xa tôi.
12 Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi,
 Kẻ tìm hại tôi nói điều dữ,
 Và trọn ngày toan sự phỉnh gạt.
13 Nhưng tôi như kẻ điếc, không nghe chi,
 Như người câm, không mở miệng.
14 Tôi đã trở nên như người không nghe,
 Như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình.
15 Vì, Đức Giê-hô-va ôi! tôi để lòng trông cậy nơi Ngài,
 Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại;
16 Vì tôi có nói rằng: Nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi!
 Khi chân tôi xiêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi.
17 Tôi gần sa ngã,
 Nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi;
18 Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra,
 Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi.
19 Nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh,
 Các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều;
20 Còn những kẻ lấy dữ trả lành
 Cũng là cừu địch tôi, bởi vì tôi theo điều lành.
21 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ lìa bỏ tôi.
 Đức Chúa Trời tôi ôi! xin chớ cách xa tôi.
22 Chúa ôi! Chúa là sự cứu rỗi tôi.
 Hãy mau mau đến tiếp trợ tôi.