70

Cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp, làm cho kẻ hà hiếp bị sỉ nhục

Thơ Đa-vít làm, để kỷ niệm. Cho thầy nhạc chánh.
1 Đức Chúa Trời ôi! xin mau mau giải cứu tôi;
 Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau giúp đỡ tôi.
2 Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi
 Đều phải bị hổ thẹn và nhuốc nhơ;
 Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại tôi
 Phải thối lại sau, và bị mắc cỡ.
3 Những kẻ nói rằng: Ha ha! ha ha!
 Nguyện chúng nó phải thối lại sau, vì cớ sự hổ thẹn chúng nó.
4 Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa,
 Được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa;
 Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa
 Hằng nói rằng: Đáng tôn Đức Chúa Trời oai nghi thay!
5 Còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn;
 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy mau mau đến cùng tôi:
 Chúa là sự giúp đỡ tôi, Đấng giải cứu tôi;
 Đức Giê-hô-va ôi! chớ chậm trễ.