93

Sự oai nghi của Đức Giê-hô-va

1 Đức Giê-hô-va cai trị; Ngài mặc sự oai nghi;
 Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực, và thắt lưng bằng sự ấy:
 Thế gian cũng được lập vững bền, không thế bị rúng động.
2 Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ;
 Chúa hằng có từ trước vô cùng.
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, nước lớn đã nổi lên,
 Nước lớn đã cất tiếng lên;
 Nước lớn đã nổi các lượn sóng ồn ào lên.
4 Đức Giê-hô-va ở nơi cao có quyền năng
 Hơn tiếng nước lớn,
 Hơn các lượn sóng mạnh của biển.
5 Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn:
 Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời,