48

Sự đẹp đẽ và sự vinh hiển của Si-ôn

Thơ con cháu Cô-rê làm
1 Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen
 Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài.
2 Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của Vua cao cả,
 Và là sự vui vẻ của cả thế gian.
3 Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra
 Như một nơi nương náu.
4 Vì kìa, các vua đã hẹn hò,
 Cùng nhau đi qua.
5 Họ thấy đến, bèn sững sờ,
 Bối rối, rồi mau mau chạy trốn.
6 Tại nơi đó sự run rẩy áp hãm họ.
 Họ bị đau đớn khác nào đàn bà sanh đẻ.
7 Chúa dùng ngọn gió đông
 Đánh bể các tàu Ta-rê-si.
8 Điều chúng tôi có nghe nói, thì đã thấy
 Trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân,
 Tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi:
 Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. (Sê-la)
9 Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa,
 Chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa.
10 Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào,
 Thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất;
 Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình.
11 Vì cớ sự đoán xét của Chúa,
 Nguyện núi Si-ôn vui vẻ,
 Các con gái Giu-đa mừng rỡ.
12 Hãy đi xung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành,
 Đếm các ngọn tháp nó;
13 Hãy chăm xem các đồn lũy,
 Xem xét các đền nó,
 Hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến.
14 Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng;
 Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.