131

Tác giả nhờ Chúa khác nào con nhờ mẹ vậy

Bài ca đi lên từ bực; bởi Đa-vít làm
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo,
 Mắt tôi không tự cao,
 Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn,
 Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.
2 Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh,
 Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình;
 Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy.
3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va,
 Từ bây giờ cho đến đời đời.