47

Đức Chúa Trời là Vua Chúa của cả trái đất

Thơ con cháu Cô-rê làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay;
 Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.
2 Vì Đức Giê-hô-va Chí Cao thật đáng kinh;
 Ngài là Vua lớn trên cả trái đất.
3 Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi,
 Và làm các nước phục dưới chân chúng tôi.
4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,
 Là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. (Sê-la)
5 Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng,
 Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi.
6 Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi;
 Hãy hát ngợi khen Vua chúng tôi, khá hát đi;
7 Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất;
 Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu.
8 Đức Chúa Trời cai trị các nước,
 Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài.
9 Vua các dân đều nhóm nhau lại
 Đặng làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham;
 Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời;
 Ngài được tôn chí cao.