20

Cầu nguyện Chúa ban cho sự thắng được kẻ thù nghịch

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Nguyện Đức Giê-hô va đáp lời ngươi trong ngày gian truân!
 Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi,
2 Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi,
 Và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi!
3 Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi,
 Và nhậm những của lễ thiêu ngươi! (Sê-la)
4 Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao,
 Làm thành các điều toan tính của ngươi!
5 Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi,
 Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên.
 Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu!
6 Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của Ngài;
 Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người,
 Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài.
7 Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa,
 Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.
8 Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã,
 Còn chúng tôi chỗi dậy, và đứng ngay lên.
9 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu!
 Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu.