128

Người nào kính sợ Đức Giê-hô-va có phước

Bài ca đi lên từ bực
1 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
 Đi trong đường lối Ngài!
2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình,
 Được phước, may mắn.
3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi
 Sẽ như cây nho thạnh mậu;
 Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi
 Khác nào những chồi ô-li-ve.
4 Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va
 Sẽ được phước là như vậy.
5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
 Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
 Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!