12

Đức Chúa Trời cứu khỏi kẻ gian tà

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về giọng trầm
1 Đức Giê-hô-va ôi! xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa,
 Và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người.
2 Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau,
 Lấy môi dua nịnh và hai lòng,
 Mà trò chuyện nhau.
3 Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh,
 Và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo;
4 Tức là kẻ nói rằng: Nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng;
 Môi chúng ta thuộc về chúng ta:
 Ai là Chúa của chúng ta?
5 Nhân vì người khốn cùng bị hà hiếp, và kẻ thiếu thốn rên siết,
 Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ chỗi dậy,
 Đặt người tại nơi yên ổn, là nơi người mong muốn.
6 Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch,
 Dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm,
 Luyện đến bảy lần.
7 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng,
 Hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi nầy.
8 Khi sự hèn mạt được đem cao lên giữa loài người,
 Thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía.