3

1Vem le nuav thaus peb thev tsw taug lawm, peb txhad pum zoo ca peb nyob huv lub nroog Athee xwb, 2hab peb khaiv peb tug kwv Timaute kws koom ua Vaajtswv teg num qha txuj xuv zoo has txug Kheto, tuaj cuag mej sub txhad ua rua mej nyob ruaj hab txhawb mej tug zug huv mej txujkev ntseeg, 3sub tej kev tswm txom nuav txhad tsw ua rua leejtwg lub sab ywj faab ywj fwj. Mej yeej paub tas tub teem ca rua peb raug kev tswm txom. 4Thaus peb nrug mej nyob peb tub has rua mej paub ua ntej tas peb yuav raug kev tswm txom mas kuj muaj le ntawd lawv le mej paub. 5Vem le nuav, thaus kuv thev tsw taug lawm kuv txhad khaiv tuabneeg tuaj sub txhad paub txug mej txujkev ntseeg nyob le caag. Kuv ntshai tsaam tug kws swm sab yuav swm mej qee yaam tes teg num kws peb swv zug ua yuav tsw muaj qaabhau.
6Nwgnuav Timaute tub rov ntawm mej lug txug peb lawm, hab coj xuv zoo has txug mej txujkev ntseeg hab mej txujkev sws hlub hab qha rua peb paub tas mej ncu txug peb tsw tu ncua rua qhov zoo, hab xaav pum peb ib yaam le peb xaav pum mej. 7Vem le nuav, cov kwvtij, mej txujkev ntseeg txhawb peb tug zug rua thaus peb raug txhua yaam kev ceblaaj hab raug kev tswm txom, 8tsua qhov yog mej nyob ruaj huv tug Tswv, peb tau txujsa puv quas npo lawm. 9Peb yuav ua Vaajtswv tsaug txug mej le caag rua qhov kws peb zoo sab xyiv faab taab meeg peb tug Vaajtswv lub xubndag vem yog mej? 10Peb swv zug thov Vaajtswv heev nruab nub mo ntuj paab kuas peb yuav rov pum mej ntsej muag hab tau tsaav mej txujkev ntseeg qhov kws tu ncua rua mej.
11Thov Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab peb tug Tswv Yexu coj peb kev tuaj txug mej. 12Hab thov tug Tswv ua rua mej kheev hlub huv txujkev sws hlub hab txujkev hlub txhua tug kuas muaj nplua quas mag ib yaam le peb hlub mej. 13Hab thov kuas nwg ua rua mej lub sab nyob ruaj huv txujkev dawb huv tsw muaj chaw thuaj rua ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv lub xubndag rua thaus peb tug Tswv Yexu nrug nwg cov xuv dawb suavdawg ua ke tshwm lug.