20

Mben Haa^ndatc Mborqv Saa^maa^lie

1Silie Guoqv nyei hungh, Mben Haa^ndatc, diuc nzoih ninh nyei baeng-guanh. Maaih faah ziepc nyeic dauh hungh caux ninh mbuo nyei maaz caux mborqv jaax nyei maaz-cie. Ninh ziouc faaux mingh weih jienv mborqv Saa^maa^lie Zingh. 2Ninh paaiv douc fienx mienh bieqc zingh mingh mbuox I^saa^laa^en nyei hungh, Aa^hapc, “Mben Haa^ndatc hnangv naaiv nor gorngv, 3‘Meih nyei jiem nyaanh benx yie nyei. Meih nyei gauh longx jiex nyei auv caux fu'jueiv yaac benx yie nyei.’+”
4I^saa^laa^en nyei hungh dau, “Yie nyei ziouv, hungh diex, aah! Hnangv meih gorngv nor. Yie caux yie maaih nyei yietc zungv benx meih nyei.”
5Douc fienx mienh aengx daaih nzunc gorngv, “Mben Haa^ndatc hnangv naaiv nor gorngv, ‘Yie bun waac mingh heuc meih zorqv meih nyei jiem nyaanh caux meih nyei auv, meih nyei fu'jueiv jiu bun yie. 6Mv baac njang hnoi leih maiv go naaiv norm ziangh hoc, yie bun yie nyei jien mingh meih wuov sou meih nyei biauv caux meih nyei jien nyei biauv. Ninh mbuo buatc haaix nyungc horpc ninh mbuo nyei hnyouv, ninh mbuo ziouc zorqv dorh mingh aqv.’+”
7I^saa^laa^en Mienh nyei hungh heuc wuov norm deic-bung nyei zuangx mienh gox daaih zunv, gorngv mbuox ninh mbuo, “Mangc maah! Naaiv dauh mienh za'gengh oix cuoqv sic aqv, weic zuqc ninh bun waac daaih heuc yie zorqv yie nyei auv, yie nyei fu'jueiv caux yie nyei jiem nyaanh fungx mingh bun ninh. Yie yaac maiv ngaengc ninh.”
8Zuangx mienh gox caux zuangx baeqc fingx gorngv, “Maiv dungx muangx, maiv dungx laengz.”
9Aa^hapc Hungh ziouc dau Mben Haa^ndatc nyei douc fienx mienh, “Yie nyei ziouv, hungh diex aah! Daauh nzunc meih heuc yie zoux nyei yietc zungv yie oix ei jienv zoux. Mv baac naaiv nzunc tov nyei yie maiv haih zoux.” Douc fienx mienh ziouc nzuonx mingh mbuox Mben Haa^ndatc.
10Mben Haa^ndatc aengx bun waac mingh mbuox Aa^hapc, “Yie oix dorh mienh camv! nyei mingh mietc meih mbuo. Saa^maa^lie nyei nie-mbung zungv maiv gaux ninh mbuo yietc dauh yietc nyau. Se gorngv yie maiv zoux, tov zuangx zienh hniev-hniev nyei zoux bun yie.”
11I^saa^laa^en nyei hungh dau, “Oix zuqc mbuox ninh, ‘Maiv gaengh zuqv mborqv jaax nyei zorng-zuqv mingh mborqv jaax nyei mienh maiv horpc zuqc bungx waac-maux hnangv mborqv liuz jaax jaiv nqoi mborqv jaax nyei zorng-zuqv nor.’+”
12Mben Haa^ndatc caux zuangx hungh diex yiem ninh mbuo nyei ndopv-liuh hopv diuv wuov zanc, Mben Haa^ndatc haiz naaiv deix fienx. Ninh ziouc gorngv mbuox ninh nyei baeng, “Gorqv-mienh yiem gorqv-mienh nyei dorngx liuc leiz ziangx mborqv jaax aqv.” Gorqv-mienh ziouc mingh yiem gorqv-mienh nyei dorngx liuc leiz ziangx mborqv wuov norm zingh.

Aa^hapc Mborqv Hingh Mben Haa^ndatc

13Maaih dauh douc waac mienh daaih lorz I^saa^laa^en Mienh nyei hungh, Aa^hapc. Ninh gorngv, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih buatc naaiv deix domh baeng-guanh fai? Ih hnoi yie oix zorqv ninh mbuo jiu bun meih. Meih ziouc hiuv duqv yie se Ziouv ’+”
14Aa^hapc naaic, “Bangc haaix dauh zoux?”
 Douc waac mienh gorngv, “Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Bangc zuangx saengv-ziouv nyei baeng-bieiv lunx.’+”
 Aa^hapc naaic, “Haaix dauh oix zuqc jiez gorn mborqv?”
 Douc waac mienh dau, “Meih oix zuqc jiez gorn mborqv.”
15Hungh diex ziouc diuc nzoih dauh dauh saengv-ziouv nyei mienh lunx mienh. Yietc zungv maaih nyic baeqv faah ziepc nyeic dauh. Nqa'haav aengx diuc nzoih I^saa^laa^en nyei zuangx baeng, yietc zungv maaih siec cin dauh. 16Ziangx lungh aanx ninh mbuo cuotv zingh mingh mborqv jaax doix Mben Haa^ndatc caux tengx ninh wuov deix faah ziepc nyeic dauh hungh diex yiem ninh mbuo nyei ndopv-liuh hopv gau diuv oix nquin aqv. 17Saengv-ziouv nyei mienh lunx mienh cuotv zingh ndaangc.
 Mben Haa^ndatc paaiv mienh cuotv mingh zaah deic-bung. Ninh mbuo nzuonx daaih gorngv, “Maaih mienh yiem Saa^maa^lie hungx jienv daaih aqv.”
18Mben Haa^ndatc gorngv, “Se gorngv ninh mbuo daaih weic oix gorngv horpc, liemh nangh zorqv ninh mbuo. Se gorngv ninh mbuo daaih mborqv jaax, liemh nangh nyei zorqv ninh mbuo maah!”
19Naaiv deix mienh ziouc cuotv zingh mingh, se zuangx saengv-ziouv nyei mienh lunx mienh. Baeng-guanh yaac gan jienv ninh mbuo mingh. 20Gorqv-mienh daix caux gorqv-mienh mborqv jaax wuov deix win-wangv. Silie Mienh biaux, I^saa^laa^en Mienh zunc jienv gan ninh mbuo nyei nqa'haav nqaang, mv baac Silie nyei hungh, Mben Haa^ndatc, geh jienv maaz caux geh maaz nyei baeng tiux biaux. 21I^saa^laa^en nyei hungh cuotv zingh mingh caangv maaz caux mborqv jaax nyei cie yaac daix Silie Mienh camv haic.
22Nqa'haav wuov dauh douc waac mienh daaih lorz I^saa^laa^en Mienh nyei hungh gorngv, “Meih oix zuqc henv jiez daaih weic zuqc taux cun-gen hnoi Silie nyei hungh zungv oix daaih mborqv meih aqv.”
23Silie nyei hungh, Mben Haa^ndatc, nyei jien gorngv mbuox ninh, “I^saa^laa^en Mienh nyei zienh se yiem mbong nyei zienh ninh mbuo cingx daaih gauh henv mbuo. Mv baac bun mbuo yiem ndau-baengh mborqv nor, mbuo ndongc haaix zungv gauh henv ninh mbuo. 24Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Tov zorqv yietc zungv hungh diex cuotv, maiv dungx bun gunv mborqv jaax nyei jauv. Aengx liepc baeng-bieiv div ninh mbuo. 25Meih oix zuqc liepc baeng-guanh ndongc zinh ndaangc daic wuov deix camv, yaac lorz maaz div maaz, lorz mborqv jaax nyei maaz-cie div mborqv jaax nyei maaz-cie, mbuo ziouc yiem ndau-baengh caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. Hnangv naaic mbuo ndongc haaix zungv hingh aqv.” Mben Haa^ndatc haiz horpc hnyouv nyei ziouc ei jienv zoux.
26Taux da'nyeic hnyangx nyei cun-gen hnoi, Mben Haa^ndatc diuc nzoih Silie nyei baeng yaac cuotv mingh taux Aafekv Zingh, oix caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. 27I^saa^laa^en Mienh yaac diuc nzoih baeng, bun jienv bienh fuix, ziouc cuotv mingh caux ninh mbuo mborqv jaax. Ninh mbuo hnangv i guanh zoqc nyei yungh liepc ciangv yiem Silie baeng nyei ciangv doix-ngaanc. Silie nyei baeng buangv nzengc ndau-beih.
28Tin-Hungh nyei mienh daaih mbuox I^saa^laa^en nyei hungh, “Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Laaix Silie Mienh gorngv Ziouv se yiem mbong nyei zienh, maiv zeiz horngz nyei zienh, yie oix zorqv naaiv domh guanh baeng jiu bun yiem meih nyei buoz-ndiev. Meih ziouc hiuv duqv yie se Ziouv ’+”
29I^saa^laa^en Mienh caux Silie Mienh nyei ciangv doix-ngaanc. Ninh mbuo yiem ciangv siec hnoi. Taux siec hnoi wuov hnoi ninh mbuo ziouc cuotv mingh mborqv jaax aqv. Nduqc hnoi hnangv I^saa^laa^en Mienh daix yietc sinx dauh Silie Mienh nyei yangh jauv baeng. 30Silie Mienh zengc njiec nyei baeng biaux bieqc Aafekv Zingh. Zingh laatc mbaang njiec, ndapv daic i waanc siec cin dauh. Mben Haa^ndatc biaux bieqc zingh gu'nyuoz bingx jienv zingh gu'nyuoz jiex nyei yietc qongx.
31Ninh nyei jien gorngv mbuox ninh, “Yie mbuo haiz gorngv I^saa^laa^en Mienh nyei hungh korv-lienh mienh. Bun yie mbuo sai jienv la'maah ndie-cou yaac zorqv hlaang kou jienv m'nqorngv mingh lorz I^saa^laa^en nyei hungh. Nziex ninh oix liouh meih nyei maengc.”
32Ninh mbuo ziouc sai jienv la'maah ndie-cou, m'nqorngv yaac kou jienv hlaang, mingh lorz I^saa^laa^en nyei hungh. Ninh mbuo gorngv, “Meih nyei bou, Mben Haa^ndatc, gorngv, ‘Tov meih liouh ninh nyei maengc oc.’+”
 Hungh diex dau, “Ninh corc maaih maengc nyei? Ninh zoux hnangv yie nyei youz.”
33Naaiv deix mienh haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv ziouc siepv-siepv nyei zorqv ninh nyei waac gorngv, “Zeiz nyei. Mben Haa^ndatc hnangv meih nyei youz.”
 Hungh diex gorngv, “Mingh dorh ninh daaih maah!” Mben Haa^ndatc cuotv daaih wuov zanc, Aa^hapc heuc ninh faaux Aa^hapc nyei mborqv jaax cie.
34Mben Haa^ndatc gorngv, “Yie nyei die caangv meih nyei die nyei wuov deix zingh yie oix fungx nzuonx bun meih. Meih gunv liepc meih ganh nyei hei-horngc yiem Ndaa^matv^gatc Zingh hnangv yie nyei die yiem Saa^maa^lie liepc nor.”
 Aa^hapc gorngv, “Ziux meih gorngv nyei liepc ngaengc waac yie ziouc bungx meih mingh.” Ninh ziouc caux Mben Haa^ndatc liepc ngaengc waac aengx bungx ninh mingh aqv.

Douc Waac Mienh Dingc Aa^hapc Nyei Zuiz

35Maaih guanh douc waac mienh nyei yietc dauh ziux Ziouv gorngv nyei waac mbuox caux ninh zoux guanh nyei yietc dauh doic, “Tov meih mborqv yie.” Mv baac wuov dauh mienh maiv kangv mborqv ninh. 36Ninh ziouc gorngv, “Laaix meih maiv muangx Ziouv nyei waac, meih yietv leih yie, maaih dauh sienh oix ngaatc daic meih.” Wuov dauh mienh yietv leih nqoi hnangv ziouc maaih dauh sienh daaih ngaatc daic ninh mi'aqv.
37Wuov dauh douc waac mienh aengx buangh zuqc ganh dauh mienh ziouc gorngv mbuox ninh, “Tov mborqv yie maah!” Wuov dauh mienh ziouc mborqv ninh mun mi'aqv. 38Naaiv dauh douc waac mienh ziouc mingh souv jienv jauv-hlen zuov hungh diex jiex. Ninh longc ndie buang jienv m'zing weic bun mienh zieqv maiv duqv ninh. 39Hungh diex jiex jauv wuov zanc, wuov dauh douc waac mienh heuc jienv gorngv mbuox hungh diex, “Meih nyei bou yiem mborqv jaax ciangv wuov zanc, maaih dauh mienh dorh dauh zorqv daaih nyei win-wangv daaih gorngv, ‘Goux longx naaiv dauh mienh. Se gorngv ninh biaux ndutv, meih nyei maengc oix zuqc div ninh nyei maengc. Maiv zei aeqv, oix zuqc cuotv nyic ziepc yietv joih nyaanh.’ 40Mv baac yie, meih nyei bou, nyauv jienv naaiv nyauv jienv wuov nyei ziangh hoc, maiv buatc naaiv dauh mienh mi'aqv.”
 I^saa^laa^en nyei hungh gorngv, “Meih nyei zuiz m'daaih oix zuqc hnangv naaic dingc weic zuqc meih ganh dingc liuz aqv.”
41Wuov dauh douc waac mienh ziouc siepv-siepv nyei zorqv nqoi buang m'zing nyei ndie. I^saa^laa^en nyei hungh diex ziouc zieqv duqv ninh benx yietc dauh wuov deix douc waac mienh. 42Ninh gorngv mbuox hungh diex, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Weic zuqc meih bungx yietc dauh dongh yie dingc oix zuqc daic nyei mienh biaux, meih nyei maengc oix zuqc div ninh nyei maengc, meih nyei baeqc fingx yaac div ninh nyei baeqc fingx.’ ” 43I^saa^laa^en nyei hungh, Aa^hapc, ziouc nzuonx taux Saa^maa^lie, ninh nyei hungh dinc wuov, youc qiex jiez youc nzauh.