11

Paul Hăng Ƀing Ding Kơna Pơjao Ƀlŏr

1Kâo čang rơmang yơh kơ ƀing gih či pơkơdung hăng kâo, wơ̆t tơdang kâo hơmâo ƀiă tơlơi mlŭk mơgu, samơ̆ sĭt yơh ƀing gih hơmâo ngă laih kơ tơlơi anŭn. 2Kâo ga̱r brơi kơ ƀing gih kar hăng tơlơi ga̱r Ơi Adai yơh. Yuakơ kâo ƀuăn hăng ƀing gih kơ sa čô rơkơi, anŭn jing Krist, kiăng kơ kâo pơrơđah ƀing gih kơ Ñu kar hăng sa čô dra hơči̱h rơgoh yơh. 3Samơ̆ kâo huĭ biă mă kơ tơlơi kar hăng ala plư pleč kơ HʼEwơ hăng hơdră mơneč ñu, jua pơmĭn gih či tŭ jrôk jơlan hĭ mơ̆ng tơlơi tơpă sĭt hăng tơlơi jao pô jơngeh agaih gih kơ Krist yơh. 4Yuakơ tơdah hlơi pô rai pơ ƀing gih hăng pơtô pơblang kơ tơlơi Yang Yêsu phara dơ̆ng hăng tơlơi Yang Yêsu ƀing gơmơi hơmâo pơtô pơblang laih kơ ƀing gih, ƀôdah ƀing gih tŭ mă Yang Bơngăt phara mơ̆ng Yang Bơngăt ƀing gih tŭ laih, ƀôdah tơlơi pơthâo hiam phara mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam ƀing gih mă tŭ laih, sĭt ƀing gih tŭ pơkơdung hăng tơlơi anŭn amuñ biă mă yơh. 5Samơ̆ kâo ƀu pơmĭn ôh kâo pô jing pô ƀu yom pơphan hloh ôh tơdang pơhơmu hăng ƀing “ding kơna pơjao yom pơphan biă mă.” 6Wơ̆t tơdah kâo ƀu djơ̆ jing pô thâo pơhiăp ôh, samơ̆ kâo hơmâo tơlơi thâo hluh. Ƀing gơmơi hơmâo pơrơđah hlo̱m ƀo̱m laih tơlơi anŭn kơ ƀing gih amăng djŏp hơdră jơlan.
7Hiư̆m ngă, anai jing tơlơi soh hă tơdang kâo pơtrŭn kâo pô kiăng kơ pŭ̱ đĭ ƀing gih yua mơ̆ng tơlơi pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam Ơi Adai kơ ƀing gih ƀu hơmâo apăh? 8Kâo klĕ dŏp ƀing Sang Ơi Adai pơkŏn yơh tơdang kâo tŭ mă tơlơi djru mơ̆ng ƀing gơ̆, tui anŭn kâo dưi djru kơ ƀing gih. 9Laih anŭn tơdang kâo dŏ hăng ƀing gih laih hlâo adih, laih anŭn kơƀah kiăng kơ đơđa mơta tơlơi, kâo ƀu jing tơlơi pơkơtraŏ kơ hlơi pô ôh amăng ƀing gih, yuakơ ƀing ayŏng adơi anŭn jing ƀing rai mơ̆ng čar Makedonia pha brơi gơnam djru kơ tơlơi kâo kơƀah kiăng. Kâo hơmâo pơkơ̆ng hĭ laih kâo pô kiăng kơ ƀu jing hĭ tơlơi kơtraŏ kơ ƀing gih amăng tơlơi bruă hơget ôh laih anŭn kâo ăt či tŏ tui ngă kar hăng anŭn mơ̆n. 10Sĭt yơh, tơdang tơlơi sĭt Krist dŏ amăng kâo, ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng tring trang Akhaia či pơdơi hĭ kơ tơlơi pơư pơang kâo anŭn. 11Yua hơget kâo laĭ tơlơi anŭn lĕ? Hiư̆m ngă, yuakơ kâo ƀu khăp kơ ƀing gih ôh hă? Ƀu djơ̆ ôh, Ơi Adai yơh thâo kâo khăp kơ ƀing gih. 12Laih anŭn kâo tŏ tui ƀu či tŭ mă ôh tơlơi djru mơ̆ng ƀing gih, kiăng kơ kâo dưi pơgăn hĭ ƀing yap gơñu pô “ƀing ding kơna pơjao” pơkŏn mơ̆ng tơlơi hơmâo tơlơi mơyŭn kiăng kơ arăng yap ƀing gơñu pơdơ̆ pơđơ̱r hăng ƀing gơmơi amăng hơdôm mơta tơlơi ƀing gơñu pơư pơang yơh. 13Yuakơ ƀing mơnuih kar hăng anŭn jing ƀing ding kơna pơjao soh, ƀing mă bruă pleč ƀlŏr laih anŭn ƀing yap mă gơñu pô jing kar hăng ƀing ding kơna pơjao Krist yơh. 14Tơlơi anŭn ƀu pơkơtuă hĭ ƀing gơmơi ôh, yuakơ Satan pô ăt dưi ngă mă ƀlŏr kar hăng ling jang hiam tơlơi bơngač mơ̆n. 15Tui anŭn, tơlơi anŭn ƀu kơtuă ôh tơdah ƀing ding kơna Satan ngă mă ƀlŏr jing kar hăng ƀing ding kơna tơpă hơnơ̆ng. Tơlơi tuč rơnuč gơñu či jing tơlơi khul tơlơi bruă gơñu năng kơ tŭ mă yơh.

Paul Pơư Pơang Kơ Tơlơi Gleh Tơnap Ñu

16Kâo laĭ dơ̆ng tui anai: Anăm brơi hlơi pô ôh pơmĭn kâo jing kar hăng pô mlŭk. Samơ̆ tơdah ƀing gih pơmĭn tui anŭn, tŭ ju̱m bĕ kâo jing kar hăng pô mlŭk, kiăng kơ kâo dưi pơư pơang ƀiă. 17Hơget tơlơi kâo hlak pơhiăp amăng tơlơi pơư pơang kơnang kơjăp, kâo ƀu pơhiăp tơlơi anŭn amăng tơlơi dưi Khua Yang ôh, samơ̆ jing kar hăng sa čô mlŭk yơh. 18Yuakơ hơmâo lu mơnuih pơư pơang tui hăng hơdră jơlan mơnuih lŏn tơnah pơư, sĭt yơh kâo ăt či pơư pơang mơ̆n. 19Yuakơ ƀing gih hơ̆k mơak pơkơdung hăng ƀing mlŭk yuakơ ƀing gih yap gih pô jing ƀing rơgơi! 20Sĭt yơh, yuakơ ƀing gih ăt mơak pơkơdung hăng hlơi pô pơjing hĭ ƀing gih jing hlŭn, sua mă gơnam gih, mă yua ƀing gih, ngă ƀrưh mơhiăh kơ ƀing gih ƀôdah păh hĭ ƀô̆ gih. 21Mlâo mlañ biă mă yơh kâo tŭ ư kơ tơlơi ƀing ta tơdu đơi kơ tơlơi anŭn!
 Hơget tơlơi arăng khĭn pơư pơang, sĭt kâo ăt khĭn pơư pơang mơ̆n. Kâo pơhiăp tơlơi anŭn kar hăng sa čô mlŭk yơh.
22Ƀing gơñu jing ƀing Hêbrơ hă? Sĭt kâo ăt kar kaĭ mơ̆n. Ƀing gơñu jing ƀing Israel hă? Sĭt kâo ăt kar kaĭ mơ̆n. Ƀing gơñu jing ƀing ană tơčô Abraham hă? Sĭt kâo ăt jing kar kaĭ mơ̆n. 23Ƀing gơñu jing ƀing ding kơna Krist hă? Kâo jing kar hăng hưt dư yơh kiăng kơ pơhiăp kar hăng anŭn. Kâo jing hloh kơ anŭn yơh. Kâo hơmâo mă bruă laih triăng biă mă, dŏ laih amăng sang mơnă nanao, tŭ laih arăng taih ama̱ng kơtang biă mă, laih anŭn jĕ či djai lu wơ̆t laih. 24Rơma wơ̆t laih kâo tŭ mơ̆ng ƀing Yehudah taih kâo truh kơ pă̱pluh hơnuăt kơƀah sa. 25Hơmâo klâo wơ̆t ƀing tơhan Rôm taih kâo hăng gai hơnuăt. Sa wơ̆t arăng glŏm ƀơi kâo hăng boh pơtâo. Klâo wơ̆t laih sŏng prŏng pơčah tram laih anŭn kâo dŏ amăng ia rơsĭ abih sa hrơi sa mlam. 26Kâo đuaĭ hyu nanao. Kâo dŏ amăng tơlơi huĭ hyưt mơ̆ng khul ia krong, amăng tơlơi huĭ hyưt mơ̆ng ƀing klĕ dŏp, amăng tơlơi huĭ hyưt mơ̆ng ƀing mơnuih Yehudah kâo, amăng tơlơi huĭ hyưt mơ̆ng ƀing mơnuih Tuai, amăng tơlơi huĭ hyưt amăng plei, amăng tơlơi huĭ hyưt amăng tơdron ha̱r, amăng tơlơi huĭ hyưt ƀơi ia rơsĭ, laih anŭn amăng tơlơi huĭ hyưt mơ̆ng ƀing ayŏng adơi ngă mă jing ƀing đaŏ. 27Kâo hơmâo mă bruă hăng gleh tơnap laih, laih anŭn hơmâo juăt mă bruă kơƀah pĭt laih. Kâo tŭ tơlơi ư̆ rơpa hăng tơlơi mơhao laih anŭn juăt kơƀah gơnam ƀơ̆ng. Kâo hơmâo tŭ laih tơlơi rơŏt laih anŭn tơlơi kơƀah sum ao. 28Hloh kơ abih tơlơi anŭn, kâo bưp tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng kơtang nanao rĭm hrơi kơ abih bang ƀing Sang Ơi Adai. 29Hiư̆m ngă, tơdah hlơi pô tơdu, kâo ƀu pơmưn tơdu ôh hă? Tơdah hlơi pô tŭ arăng dui ba nao pơ tơlơi soh, hiư̆m ngă gah lăm kâo ƀu hil pơiă hlơr ôh hă?
30Tơdah kâo khŏm pơư pơang, kâo či pơư pơang hơdôm mơta tơlơi pơrơđah kơ tơlơi tơdu kâo yơh. 31Ơi Adai Ama kơ Khua Yang Yêsu, jing Pô arăng bơni hơơč hlŏng lar, thâo krăn kơ tơlơi kâo ƀu pơhiăp ƀlŏr ôh. 32Amăng plei Damaskus, pô khua kwar gah yŭ kơ pơtao Haretas brơi kơ ƀing ling tơhan gak wai plei Damaskus anŭn kiăng kơ mă kâo. 33Samơ̆ arăng pơañreng trŭn kâo amăng sa boh bai mơ̆ng sa boh amăng phă̱ ƀơi pơnăng plei laih anŭn kâo đuaĭ tơklaih hĭ mơ̆ng tơngan tơlơi dưi pô khua anŭn.