18

Klei Djiê Y-Apsalôm

1Y-Đawit yap phung kahan mbĭt hŏng ñu, leh anăn mdưm khua kơ sa êbâo čô leh anăn khua kơ sa êtuh čô. 2Y-Đawit tiŏ nao phung kahan, sa kdrêč hlăm tlâo Y-Jôap atăt gai, sa kdrêč hlăm tlâo Y-Abisai anak êkei Y-Sêruia adei Y-Jôap atăt gai, leh anăn sa kdrêč hlăm tlâo Y-Itai êkei Hitit atăt gai. Leh anăn mtao lač kơ phung kahan, “Kâo pô msĕ mơh srăng nao mbĭt hŏng diih.” 3Ƀiădah phung kahan lač, “Ih amâo srăng nao ôh, kyuadah tơdah hmei đuĕ, diñu amâo srăng uêñ kơ hmei ôh. Tơdah sa mkrah phung hmei djiê, diñu amâo srăng uêñ kơ hmei ôh; ƀiădah ih jing năng kơ pluh êbâo čô phung hmei. Snăn jăk hĭn ih tiŏ hriê phung đru hmei mơ̆ng ƀuôn.” 4Mtao lač kơ diñu, “Kâo srăng ngă ya diih mĭn jăk hĭn.” Snăn mtao dôk dơ̆ng ti djiêu ƀăng jang êjai jih jang phung kahan êbat kbiă nao hŏng phung êtuh čô leh anăn phung êbâo čô. 5Mtao mtă kơ Y-Jôap, kơ Y-Abisai, leh anăn kơ Y-Itai, “Kyua kâo, brei diih ngă hŏng klei êdu kơ êkei hlăk ai Y-Apsalôm.” Jih jang phung kahan hmư̆ tơdah mtao mtă kơ jih jang phung khua kahan klei ngă kơ Y-Apsalôm.
6Snăn phung kahan kbiă nao hlăm hma bi blah hŏng phung Israel; leh anăn diñu bi blah hlăm kmrơ̆ng Êphraim. 7Phung dĭng buăl Y-Đawit dưi hŏng phung kahan Israel; leh anăn hruê anăn mâo klei bi mdjiê lu snăk, dua pluh êbâo čô. 8Klei bi blah guôm kluôm čar anăn, leh anăn hruê anăn kmrơ̆ng bi mdjiê mnuih lu hĭn kơ đao gưm.
9Y-Apsalôm bi tuôm hĕ hŏng phung dĭng buăl Y-Đawit. Y-Apsalôm đĭ aseh dliê ñu, leh anăn aseh dliê ñu nao ti gŭ anôk adhan kyâo kpal. Leh anăn boh kŏ ñu đuôm hĕ kjăp hlăm ana kyâo, leh anăn ñu dôk đuôm yuôl plah wah adiê hŏng lăn êjai aseh dliê ñu đuĕ nao. 10Mâo sa čô mnuih ƀuh klei anăn leh anăn hưn kơ Y-Jôap, “Nĕ anei, kâo ƀuh Y-Apsalôm yuôl leh ti ana kyâo.” 11Y-Jôap lač kơ pô hưn kơ ñu anăn, “Ya ih lač, ih ƀuh ñu hĕ! Snăn si ngă ih amâo koh ñu bi lĕ ti lăn? Tơdah ih ngă leh snăn kâo srăng brei kơ ih pluh klŏ prăk leh anăn sa pŏk hdrăng kơiêng.” 12Ƀiădah êkei anăn lač kơ Y-Jôap, “Wăt tơdah ih brei kơ kngan kâo sa êbâo klŏ prăk dưn, kâo amâo yơr kngan kâo ngă kơ anak êkei mtao ôh. Kyuadah hmei hmư̆ leh klei mtao mtă kơ ih, kơ Y-Abisai, leh anăn kơ Y-Itai, ‘Kyua kâo, mgang klei hdĭp êkei hlăk ai Y-Apsalôm.’ 13Bi tơdah kâo ngă hĕ kơ klei hdĭp ñu, (leh anăn amâo mâo sa mnơ̆ng hgăm kơ mtao ôh), snăn ih pô srăng bi kdơ̆ng hŏng kâo.” 14Y-Jôap lač, “Kâo amâo srăng bi luč mmông ôh msĕ snei mbĭt hŏng ih.” Leh anăn ñu mă tlâo ƀĕ kju, leh anăn tlŏ hlăm tiê boh Y-Apsalôm êjai gơ̆ ăt dôk hdĭp ti ana kyâo. 15Leh anăn pluh čô êkei hlăk ai djă mnơ̆ng Y-Jôap bi blah dôk jŭm Y-Apsalôm leh anăn koh bi mdjiê gơ̆.
16Leh anăn Y-Jôap ayŭ ki, leh anăn phung kahan wĭt mơ̆ng klei tiŏ phung Israel; kyuadah Y-Jôap kơ̆ng diñu. 17Diñu mă Y-Apsalôm leh anăn hwiê hĕ ñu hlăm ƀăng êlam hlăm kmrơ̆ng, leh anăn mkăm ti dlông ñu lu boh tâo. Leh anăn jih jang phung Israel, grăp čô đuĕ kơ sang ñu pô. 18Êjai ñu ăt dôk hdĭp, Y-Apsalôm mdơ̆ng kơ ñu pô gơ̆ng kŭt hlăm Tlung Mtao, kyuadah ñu lač, “Kâo amâo mâo sa čô anak êkei ôh pioh bi hdơr kơ anăn kâo.” Ñu pia gơ̆ng kŭt anăn tui si anăn ñu pô, leh anăn arăng pia dŏ anăn gơ̆ng kŭt bi hdơr kơ Y-Apsalôm truh kơ hruê anei.
19Y-Ahimas anak êkei Y-Sadôk lač, “Brei kâo êran hưn kơ mtao klei Yêhôwa bi mtlaih leh ñu mơ̆ng klei dưi phung roh ñu.” 20Y-Jôap lač kơ ñu, “Ih amâo srăng ba klei mrâo mrang jăk hruê anei ôh; ih dưi ba klei mrâo mrang jăk ti hruê mkăn. Ƀiădah hruê anei ih amâo srăng ba klei mrâo mrang ôh, kyuadah anak êkei mtao djiê leh.” 21Leh anăn Y-Jôap lač kơ êkei Kus, “Nao hưn bĕ kơ mtao ya ih ƀuh leh.” Êkei Kus kkui kkuh ti anăp Y-Jôap leh anăn êran. 22Hlăk anăn Y-Ahimas anak êkei Y-Sadôk lŏ lač kơ Y-Jôap, “Mơ̆ng ai ya klei truh, brei kâo êran msĕ mơh tui hlue êkei Kus.” Y-Jôap lač, “Ya ih čiăng êran, Ơ dam, kyuadah ih amâo srăng mâo klei mưn ôh kyua klei mrâo mrang anăn?” 23Ñu lač, “Mơ̆ng ai ya klei truh, kâo srăng êran mơh.” Snăn Y-Jôap lač kơ gơ̆, “Êran bĕ.” Snăn Y-Ahimas êran ktuê êlan lăn dap, leh anăn ñu blă êkei Kus.
24Y-Đawit dôk gŭ plah wah dua ƀăng jang, leh anăn pô gak đĭ ti dlông čuôr ƀăng jang giăm mnư̆, leh anăn tơdah ñu angưi ală dlăng, ñu ƀuh sa čô êran hjăn. 25Pô gak iêu kraih leh anăn lač kơ mtao. Mtao lač, “Tơdah hjăn ñu, ñu hriê hưn klei mrâo mrang yơh.” Leh anăn mnuih anăn truh giăm djăl. 26Pô gak lŏ ƀuh sa čô mnuih mkăn êran; leh anăn pô gak iêu phung dôk ti ƀăng jang leh anăn lač, “Dlăng bĕ, lŏ mâo sa čô mkăn êran hjăn!” Mtao lač, “Pô anăn msĕ mơh ba klei mrâo mrang.” 27Pô gak lač, “Kâo mĭn klei pô êlâo anăn êran jing msĕ si Y-Ahimas anak êkei Y-Sadôk êran.” Mtao lač, “Ñu jing sa čô mnuih jăk, leh anăn ñu hriê ba klei mrâo mrang jăk.”
28Hlăk anăn Y-Ahimas ur kraih kơ mtao, “Jih jang klei jing jăk.” Leh anăn ñu kkui ti anăp mtao ƀô̆ ñu phă lăn leh anăn lač, “Mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê ih, pô jao leh phung mnuih yơr kngan bi kdơ̆ng hŏng khua kâo mtao.” 29Mtao lač, “Si ngă jăk mơ̆ hŏng êkei êdam Y-Apsalôm?” Y-Ahimas lŏ wĭt lač, “Tơdah Y-Jôap tiŏ nao dĭng buăl ih, kâo ƀuh arăng ngă klei hao hao snăk, ƀiădah kâo amâo thâo ôh ya klei anăn jing.” 30Mtao lač “Weh dôk dơ̆ng tinei.” Snăn gơ̆ weh leh anăn dôk hĕ.
31Nĕ anei êkei Kus truh leh anăn lač, “Klei mrâo mrang jăk kơ khua kâo mtao! Kyuadah Yêhôwa bi mtlaih leh ih hruê anei mơ̆ng klei dưi jih jang phung kgŭ bi kdơ̆ng hŏng ih.” 32Mtao lač kơ êkei Kus, “Si ngă, jăk mơ̆ hŏng êkei êdam Y-Apsalôm?” Êkei Kus lŏ wĭt lač, “Brei phung roh hŏng khua kâo mtao leh anăn jih jang phung kgŭ bi kdơ̆ng hŏng ih čiăng ngă jhat jing msĕ si êkei êdam anăn.” 33 Leh anăn mtao kdjăt ai tiê snăk, leh anăn đĭ hlăm adŭ ti dlông ƀăng jang leh anăn hia. Êjai ñu êbat ñu lač, “Ơ anak êkei kâo Y-Apsalôm, anak êkei kâo, anak êkei kâo Y-Apsalôm! Jăk hĭn kâo djiê leh hrô ih, Ơ Y-Apsalôm anak êkei kâo, anak êkei kâo!”