18

Axaloo tuag

1Tavi txawm txheeb cov tuabneeg kws nrug nwg moog hab tsaa kuas muaj thawj kaav ib txheeb leej hab kaav ib puas leej. 2Tavi xaa nwg cov tub rog tawm moog ua peb paab, Yau‑a kaav ib paab, Anpisai kws yog Xeluya tug tub kaav ib paab hab Ithai kws yog tuabneeg Ka kaav ib paab. Vaajntxwv has rua nwg cov tub rog tas, “Kuv yuav nrug mej moog hab.” 3Tassws puab has tas, “Koj tsw xob moog. Yog peb yuav tswv, yeeb ncuab yuav tsw quav ntsej peb. Yog peb tuag ib nraab lawm, los puab yeej yuav tsw quav ntsej peb. Tassws koj muaj nqes npaum le peb ib vaam leej. Koj nyob huv lub moos xaa tuabneeg tuaj paab peb xwb mas zoo dua.” 4Vaajntxwv has rua puab tas, “Mej pum zoo le caag kuv yuav ua lawv le ntawd.” Vaajntxwv txhad sawv ntsug ntawm rooj loog ib saab saib thaus cov tub rog suavdawg tawm tuaj moog ua tej paab ib puas leej tej paab ib txheeb leej. 5Vaajntxwv has rua Yau‑a hab Anpisai hab Ithai tas, “Saib rua sau kuv es tsw xob ua nyaav rua tug tub hluas Axaloo hov.” Thaus vaajntxwv has txug Axaloo le nuav rua cov thawj rog suavdawg, mas cov tub rog suavdawg kuj puavleej nov.
6Cov tub rog txawm tawm moog ua rog rua cov Yixayee, puab sws ntaus sws tua rua huv haav zoov Efa‑i. 7Cov Yixayee kuj swb Tavi cov tub rog, mas nub hov muaj tuabneeg raug tua tuag coob kawg, tuag ob vaam leej rua hov ntawd. 8Kev ua rog nthuav daav moog thoob plawg lub tebchaws ntawd. Nub ntawd haav zoov noj tuabneeg coob dua nav ntaaj noj.
9Mas Axaloo ca le ntswb nthaav Tavi cov tub rog. Axaloo caij rawv luj txwv, mas thaus luj txwv dha moog rua huv qaab tug ntoo qheb kws ntxhuv ntxhuv, Axaloo lub taubhau txawm khuab nkaus rua huv tug ceg ntoo ceev ceev le. Thaus tug luj txwv kws nwg caij dha dhau lawm nwg txawm dai quas vag ib ntaa ntoo. 10Muaj ib tug yawm lug pum tes txawm moog has rua Yau‑a tas, “Kuv pum Axaloo dai sau ib tug ntoo qheb.” 11Yau‑a has rua tug kws has rua nwg hov tas, “Ua le caag nua? Koj pum nwg lawm lov? Ua caag koj tsw muab nwg tua pov tseg rua hov ntawd? Kuv yuav zoo sab muab kaum lub txag nyaj hab ib txuj hlaab tawv rua koj.”
12Tassws tug yawm hov teb Yau‑a tas, “Txawm yog kuv txhais teg tau puag ib txheeb lub txag nyaj los kuv yuav tsw cev teg tawm tsaam vaajntxwv tug tub, tsua qhov peb lub qhov ntsej tau nov tej kws vaajntxwv has rua koj hab Anpisai hab Ithai lawm has tas, ‘Mej saib rua sau kuv es tsom kwm tug tub hluas Axaloo hov.’ 13Yog kuv tsw noog lug es txuv nwg txujsa lawm, yeej tsw muaj daabtsw yuav npog tau ntawm vaajntxwv, tes koj yuav tsw quav ntsej paab kuv.” 14Yau‑a txawm has tas, “Kuv yuav tsw nkim swjhawm rua koj le nuav.” Yau‑a txawm coj peb raab muv moog nkaug raug Axaloo lub plawv rua thaus nwg tseed caj dai sau tug ntoo qheb. 15Kaum tug tub rog hluas kws nqaa Yau‑a tej cuab yeej ua rog vej nkaus Axaloo hab muab nwg tua kag.
16Yau‑a txawm tshuab raaj kub yaaj, mas cov tub rog txhad rov qaab tsw lawv cov Yixayee lawm, vem yog Yau‑a tswj puab ca. 17Puab muab Axaloo lub cev tuag nrum rua huv ib lub qhov luj huv haav zoov, hab tib ib pawg pob zeb luj luj rua sau. Cov Yixayee suavdawg nyag taug nyag tswv rov moog tsev taag lawm. 18Thaus Axaloo tseed ua neej nyob nwg txhus ib tug ncej ua chaw ncu txug nwg rua huv lub Haav Vaajntxwv, vem nwg has tas, “Kuv tsw muaj tub kws yuav tuav kuv lub npe moog le.” Nwg txhad hu tug ncej hov lawv le nwg lub npe, luas txhad hu tas tug ncej Axaloo lug txug naj nub nwgnuav.
19Xantau tug tub Ahima‑a has tas, “Ca kuv dha coj xuv moog has rua vaajntxwv paub tas Yawmsaub cawm nwg dim huv nwg cov yeeb ncuab txhais teg lawm.” 20Yau‑a has rua nwg tas, “Nub nua koj tsw xob coj xuv moog. Koj coj xuv moog dua rua lwm nub kuj tau, tassws nub nua koj tsw xob coj xuv moog tsua qhov vaajntxwv tug tub tuag lawm.” 21Yau‑a has rua ib tug tuabneeg Khuj tas, “Koj ca le coj xuv moog has rua vaajntxwv lawv le koj qhov muag pum.” Tug tuabneeg Khuj hov kuj nyo hau pe Yau‑a hab dha moog. 22Xantau tug tub Ahima‑a txawm rov has rua Yau‑a tas, “Txawm le caag kuj xwj, thov ca kuv dha lawv tug tuabneeg Khuj hov moog.” Yau‑a has tas, “Miv tub, koj yuav dha moog ua daabtsw, tsua qhov koj yuav tsw tau nqe zug xaa tsaab xuv nuav?” 23Nwg has tas, “Txawm le caag los xwj kuv yuav dha moog.” Yau‑a has rua nwg tas, “Dha los maj.” Tes Ahima‑a txawm dha taug txujkev nraag taj moog, fuas tau tug tuabneeg Khuj ntej moog.
24Thaus ntawd Tavi nyob tsawg ntawm ob txheej rooj loog ntu nruab nraab. Muaj ib tug faaj xwm nce moog rua sau lub ntsaa loog moog sawv txheej saab sau lub rooj loog. Thaus nwg tsaa muag saib pum ib tug yawm dha tuab leeg lug. 25Tug faaj xwm qw has rua vaajntxwv paub. Vaajntxwv has tas, “Yog tuab leeg lug xwb, yeej yog coj xuv zoo lug.” Tug yawm hov dha lug ze quas zug. 26Tug faaj xwm pum dua ib tug dha lug hab. Tug faaj xwm qw rua tug kws zuv rooj loog tas, “Saib nawj, muaj dua ib tug dha tuab leeg lug hab.” Vaajntxwv has tas, “Yog nwg coj xuv zoo lug hab.” 27Tug faaj xwm has tas, “Kuv saib mas tug kws dha ua ntej dha zoo yaam nkaus le Xantau tug tub Ahima‑a.” Vaajntxwv has tas, “Nwg yog tuabneeg zoo. Nwg coj xuv zoo lug.”
28Tes Ahima‑a qw rua vaajntxwv tas, “Zoo lauj!” Nwg txawm khoov ntshws ua lub plhu ti nkaus aav pe has tas, “Qhuas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv kws tau muab cov tuabneeg faav xeeb kws tawm tsaam kuv tug tswv cob rua huv vaajntxwv txhais teg lawm.” 29Vaajntxwv has tas, “Tug tub hluas Axaloo nyob zoo lov?” Ahima‑a teb tas, “Thaus Yau‑a khaiv kuv kws yog koj tug qhev lug nuav, kuv pum muaj tuabneeg coob vej quas vog kuas tsw paub tas sov yog daabtsw.” 30Vaajntxwv has tas, “Ca le lug sawv ntawm nuav.” Nwg txawm moog sawv ntsug tuabywv.
31Ua cav tug tuabneeg Khuj hov txawm dha lug txug. Nwg has tas, “Muaj xuv zoo has rua vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, tsua qhov nub nua Yawmsaub cawm koj dim huv cov tuabneeg suavdawg kws sawv tawm tsaam koj txhais teg lawm.” 32Vaajntxwv nug tug tuabneeg Khuj tas, “Tug tub hluas Axaloo nyob zoo lov?” Tug tuabneeg Khuj teb tas, “Thov ca vaajntxwv tej yeeb ncuab hab txhua tug kws sawv tawm tsaam vaajntxwv kws yog kuv tug tswv zoo le tug tub hluas hov.” 33Vaajntxwv nyuaj sab heev kawg, nwg nce moog rua ib chaav tsev kws nyob txheej sau lub rooj loog hab quaj quaj. Thaus nwg nce moog nwg has tas, “Au kuv tug tub Axaloo, kuv tug tub, kuv tug tub Axaloo 'e, kuv xaav tuag thij koj. Au Axaloo, kuv tug tub, kuv tug tub 'e.”