10

Klei Dưi Hŏng Phung Amôn leh anăn Phung Siri

(I KYD 19:1-19)

1Leh klei anăn Y-Nahas, mtao phung Amôn djiê, leh anăn Y-Hanun anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu. 2Y-Đawit lač, “Kâo srăng ngă klei jăk kơ Y-Hanun anak êkei Y-Nahas, msĕ si ama ñu ngă leh klei jăk hŏng kâo.” Snăn Y-Đawit tiŏ nao phung dĭng buăl ñu čiăng bi juh Y-Hanun kyua ama gơ̆. Phung dĭng buăl Y-Đawit truh ti čar phung Amôn. 3Ƀiădah phung khua phung Amôn lač kơ Y-Hanun khua diñu, “Ih mĭn kyua Y-Đawit tiŏ nao leh phung bi juh ih, jing klei ñu mpŭ kơ ama ih mơ̆? Amâo djŏ hĕ Y-Đawit tiŏ nao leh phung dĭng buăl ñu kơ ih čiăng ksiêm ƀuôn leh anăn bi rai gơ̆?” 4Snăn, Y-Hanun mă phung dĭng buăl Y-Đawit, kuêh hĕ mkrah mlâo kang digơ̆, leh anăn khăt hĕ mkrah čhiăm ao digơ̆ ti krah kơiêng, leh anăn brei digơ̆ đuĕ wĭt. 5Tơdah arăng hưn klei anăn kơ Y-Đawit, ñu tiŏ nao arăng bi tuôm hŏng digơ̆, kyuadah digơ̆ hêñ snăk. Mtao lač, “Dôk guôn hlăm ƀuôn Yêrikô tơl mlâo kang diih lŏ čăt leh, leh anăn kơh lŏ wĭt.”
6Tơdah phung Amôn ƀuh diñu jing phung Y-Đawit bi êmut, phung Amôn tiŏ nao mnuih mưn phung Siri ti ƀuôn Bet-Rêhôp leh anăn mơ̆ng čar Sôba, dua pluh êbâo čô kahan êbat jơ̆ng, wăt mtao ƀuôn Maka mbĭt hŏng sa êbâo čô kahan, wăt phung mnuih čar Tôp pluh dua êbâo čô kahan. 7Tơdah Y-Đawit hmư̆ klei anăn, ñu tiŏ nao Y-Jôap leh anăn jih jang phung kahan jhŏng ktang. 8Phung Amôn kbiă leh anăn dăp kahan pioh bi blah ti anôk mŭt ƀăng jang, phung Siri mơ̆ng čar Sôba leh anăn ƀuôn Rêhop, leh anăn phung mnuih mơ̆ng čar Tôp leh anăn mơ̆ng ƀuôn Maka dôk hlăm hma tač. 9Tơdah Y-Jôap ƀuh arăng dăp kahan ti anăp leh anăn ti tluôn ñu, ñu ruah đa đa phung jăk hĭn hlăm phung Israel leh anăn dăp digơ̆ bi blah hŏng phung Siri. 10Bi phung kahan adôk, ñu jao hlăm kngan Y-Abisai, adei ñu, pioh bi blah hŏng phung Amôn. 11Leh anăn ñu lač, “Tơdah phung Siri jing ktang đei kơ kâo, snăn brei ih đru kâo. Ƀiădah tơdah phung Amôn jing ktang đei kơ ih, snăn kâo srăng hriê đru ih. 12Đăm huĭ ôh, brei drei jing jhŏng kyua phung ƀuôn sang drei, leh anăn kyua jih jang ƀuôn Aê Diê drei; leh anăn akâo kơ Yêhôwa ngă tui si ñu mĭn jăk.” 13Snăn, Y-Jôap leh anăn phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ñu nao kơ klei bi blah hŏng phung Siri; leh anăn digơ̆ đuĕ ti anăp ñu. 14Tơdah phung Amôn ƀuh phung Siri đuĕ leh, diñu msĕ mơh đuĕ ti anăp Y-Abisai leh anăn mŭt hlăm ƀuôn. Leh Y-Jôap dưi hŏng phung Amôn, ñu wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem.
15Ƀiădah tơdah phung Siri ƀuh phung Israel dưi leh hŏng diñu, diñu bi kƀĭn mbĭt. 16Y-Hadadêser tiŏ arăng nao rĭng kahan phung Siri dôk nah dih êa krông Ơprat; leh anăn digơ̆ truh ti ƀuôn Hêlam mbĭt hŏng Y-Sôbač, khua kahan Y-Hadadêser, jing khua diñu. 17Arăng hưn klei anăn kơ Y-Đawit. Ñu bi kƀĭn jih jang phung Israel mđrăm mbĭt, găn êa krông Yurdan, leh anăn truh ti ƀuôn Hêlam. Phung Siri dăp kahan bi blah hŏng Y-Đawit. 18Ƀiădah phung Siri đuĕ ti anăp phung Israel, leh anăn Y-Đawit bi mdjiê phung Siri mâo kjuh êtuh boh êdeh kahan leh anăn pă pluh êbâo čô đĭ aseh, leh anăn bi êka Y-Sôbač khua kahan diñu, snăn gơ̆ djiê tinăn. 19Tơdah jih jang phung mtao jing dĭng buăl Y-Hadadêser ƀuh phung Israel dưi leh hŏng diñu, diñu ngă klei êđăp ênang hŏng phung Israel, leh anăn mŭt phung Israel. Snăn phung Siri huĭ, amâo lŏ đru ôh phung Amôn.