2

Klei Mjing Y-Đawit Mtao Phung Yuđa

1Leh klei anăn Y-Đawit êmuh kơ Yêhôwa, “Kâo srăng đĭ nao mơ̆ kơ sa hlăm lu boh ƀuôn phung Yuđa?” Yêhôwa lač kơ ñu, “Đĭ nao bĕ.” Y-Đawit lač, “Kơ hlei ƀuôn kâo srăng nao?” Leh anăn Ñu lač, “Kơ ƀuôn Hêbron.” 2 Snăn Y-Đawit đĭ nao tinăn, leh anăn wăt dua čô mô̆ ñu mơh, H'Ahinôam mơ̆ng ƀuôn Jesrêel, leh anăn H'Abigêl mô̆ ayang Y-Nabal mơ̆ng čư̆ Karmel. 3Y-Đawit atăt mbĭt hŏng ñu jih phung kahan ñu, grăp čô mbĭt hŏng phung hlăm sang gơ̆. Leh anăn diñu dôk hlăm đa đa ƀuôn điêt giăm hŏng ƀuôn Hêbron. 4 Leh anăn phung êkei Yuđa hriê leh anăn tinăn yơh diñu trôč êa ƀâo mngưi kơ Y-Đawit jing mtao kơ sang Yuđa.
 Tơdah diñu hưn kơ Y-Đawit, “Phung êkei ƀuôn Jabes-Galaat yơh dơr leh Y-Sôl,”
5Y-Đawit tiŏ nao phung hưn kơ phung êkei ƀuôn Jabes-Galaat leh anăn lač kơ digơ̆, “Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ diih, kyuadah diih bi êdah leh klei ngă jăk anăn kơ khua diih Y-Sôl, leh anăn dơr gơ̆ leh. 6Ară anei akâo kơ Yêhôwa bi êdah klei jăk leh anăn klei sĭt suôr kơ diih! Leh anăn kâo srăng ngă jăk kơ diih kyuadah diih ngă leh klei anăn. 7Snăn ară anei brei kngan diih jing ktang leh anăn jhŏng; kyuadah Y-Sôl khua diih djiê leh, leh anăn sang Yuđa trôč êa ƀâo mngưi ti kâo brei jing mtao kơ diñu.”

Y-Đawit Bi Blah Hŏng Sang Y-Sôl

8Y-Apner anak êkei Y-Ner, khua kơ phung kahan Y-Sôl, mă leh Y-Isbôset, anak êkei Y-Sôl, leh anăn atăt ba gơ̆ kơ ƀuôn Mahanaim; 9leh anăn mdơ̆ng gơ̆ jing mtao kơ phung Galaat, kơ phung Asurit, kơ phung Jesrêel, kơ phung Êphraim, kơ phung Benjamin, leh anăn kơ jih phung Israel. 10Y-Isbôset anak êkei Y-Sôl mâo pă pluh thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê phung Israel, leh anăn ñu kiă kriê êjai dua thŭn. Ƀiădah phung Yuđa tui hlue Y-Đawit. 11Leh anăn ênuk Y-Đawit jing mtao ti ƀuôn Hêbron kơ sang Yuđa mâo kjuh thŭn năm mlan.
12Y-Apner anak êkei Y-Ner leh anăn phung dĭng buăl Y-Isbôset, anak êkei Y-Sôl, kbiă mơ̆ng ƀuôn Mahanaim nao kơ ƀuôn Gabaôn. 13Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia leh anăn phung dĭng buăl Y-Đawit kbiă nao bi tuôm hŏng diñu ti êa ênao Gabaôn. Diñu dôk gŭ, sa phung tĭng nah anei hang êa ênao, phung mkăn tĭng nah dih. 14Y-Apner lač kơ Y-Jôap, “Brei phung êkei hlăk ai kgŭ leh anăn bi lông ti anăp drei.” Y-Jôap lač, “Brei diñu kgŭ.” 15Snăn digơ̆ kgŭ leh anăn găn tui si ênoh yap, pluh dua čô tĭng kơ phung Benjamin leh anăn Y-Isbôset anak êkei Y-Sôl, leh anăn pluh dua čô mơ̆ng phung dĭng buăl Y-Đawit. 16Grăp čô djă mnuih roh ñu ti boh kŏ leh anăn tlŏ đao gưm ñu ti djiêu mnuih roh ñu; snăn diñu lĕ êbuh mđrăm mbĭt. Kyuanăn arăng pia anôk anăn Hêlkat-Hasurim, anôk anăn hlăm ƀuôn Gabaôn. 17Klei bi blah hruê anăn jing ktang snăk. Y-Apner leh anăn phung kahan Israel luč ti anăp phung dĭng buăl Y-Đawit.
18Tlâo čô anak êkei Y-Sêruia, Y-Jôap, Y-Abisai, leh anăn Y-Asahel dôk tinăn. Y-Asahel mâo jơ̆ng hdjul msĕ si ktŏng hlăm dliê. 19Y-Asahel tiŏ Y-Apner, leh anăn êjai ñu tiŏ Y-Apner ñu amâo weh tĭng hnuă amâodah tĭng điâo ôh. 20Y-Apner wir dlăng ti tluôn leh anăn lač, “Ih hĕ, Ơ Y-Asahel?” Leh anăn gơ̆ lŏ wĭt lač, “Kâo yơh.” 21Y-Apner lač kơ ñu, “Weh bĕ phă hnuă ih amâodah phă điâo ih, leh anăn djă kơ̆ng sa čô hlăm phung êkei hlăk ai anăn, leh anăn mă dŏ ñu.” Ƀiădah Y-Asahel amâo weh ôh mơ̆ng êlan tiŏ ñu. 22Y-Apner lŏ lač kơ Y-Asahel, “Weh bĕ mơ̆ng êlan tiŏ kâo, kyuadah ya yuôm kâo srăng koh ih ti lăn lĕ? Leh anăn si kâo dưi kngưr ƀô̆ mta kâo kơ ayŏng ih Y-Jôap lĕ?” 23Ƀiădah gơ̆ hngah amâo weh ôh. Kyuanăn Y-Apner tlŏ ñu ti tian hŏng êdŭk kju tơl kju kbiă hluh nah dih. Gơ̆ lĕ êbuh tinăn leh anăn djiê. Jih jang phung truh ti anôk Y-Ahasel êbuh djiê anăn mjưh dôk dơ̆ng hĕ tinăn.
24Ƀiădah Y-Jôap leh anăn Y-Abisai tiŏ Y-Apner; leh anăn êjai yang hruê lĕ diñu truh ti kbuôn Ama dôk ti anăp ƀuôn Gia ti êlan nao kơ kdrăn tač Gabaôn. 25Phung Benjamin bi kƀĭn mbĭt ti tluôn Y-Apner jing sa phung, leh anăn diñu dôk dơ̆ng ti čŏng sa kbuôn. 26Leh anăn Y-Apner iêu Y-Jôap, “Đao gưm srăng bi mdjiê nanao mơ̆? Ih amâo thâo hĕ klei knhal tuč srăng jing ênguôt?
 Dŭm boh sui tơl ih srăng mtă kơ phung ƀuôn sang ih lui tiŏ phung ayŏng adei diñu?”
27Y-Jôap lač, “Tui si Aê Diê dôk hdĭp, tơdah ih amâo blŭ ôh, sĭt nik phung kahan srăng mdei tiŏ ayŏng adei diñu ti aguah.” 28Snăn Y-Jôap ayŭ ki, leh anăn jih jang phung kahan dôk hĕ amâo lŏ tiŏ phung Israel ôh, kăn diñu lŏ bi blah rei.
29Y-Apner leh anăn phung kahan ñu êbat jih mlam anăn găn lăn dap. Diñu găn êa krông Yurdan, găn jih Bitrôn tơl diñu truh kơ ƀuôn Mahanaim. 30Y-Jôap wĭt mơ̆ng tiŏ Y-Apner; leh anăn tơdah ñu bi kƀĭn leh jih jang phung ƀuôn sang mbĭt, pluh dua păn čô dĭng buăl Y-Đawit mbĭt hŏng Y-Asahel luč leh. 31Ƀiădah phung dĭng buăl Y-Đawit bi mdjiê leh mâo tlâo êtuh năm pluh čô phung Benjamin, jing kahan Y-Apner. 32Diñu kkung ba Y-Asahel leh anăn dơr gơ̆ hlăm msat ama gơ̆ ti ƀuôn Betlêhem. Y-Jôap leh anăn phung kahan ñu êbat jih mlam, leh anăn yang hruê ƀlĕ tơdah diñu truh ti ƀuôn Hêbron.