16

1 Tơdah Y-Đawit gao leh ƀiă čŏng čư̆, Y-Siba dĭng buăl Y-Mêphibôset bi tuôm hŏng ñu, mbĭt hŏng dua drei aseh dliê să ưn leh, mdiăng dua êtuh klŏ kpŭng, leh anăn sa êtuh kmrŭ boh kriăk ƀâo krô, sa êtuh boh yan bhang, leh anăn sa boh giêt klĭt kpiê. 2Mtao lač kơ Y-Siba, “Si ngă ih djă ba dŏ anei lĕ?” Y-Siba lŏ wĭt lač, “Aseh dliê pioh kơ phung mnuih hlăm sang ih đĭ, kpŭng leh anăn boh yan bhang pioh kơ phung êkei hlăk ai ƀơ̆ng, leh anăn kpiê pioh kơ phung kơoh hlăm kdrăn tač.” 3 Mtao lač, “Leh anăn ti lei anak êkei khua ih?” Y-Siba lač kơ mtao, “Nĕ anei ñu ăt dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem; kyuadah ñu lač, ‘Hruê anei sang Israel srăng lŏ bi wĭt kơ kâo ƀuôn ala mtao aê kâo.’ ” 4Leh anăn mtao lač kơ Y-Siba, “Nĕ anei jih jang dŏ Y-Mêphibôset+ ară anei jing dŏ ih.” Y-Siba lač, “Kâo kkuh kơ ih. Brei kâo mâo klei pap nanao ti anăp ală ih, Ơ khua kâo mtao.”
5Tơdah Mtao Đawit truh kơ ƀuôn Bahurim, mâo sa čô mnuih mơ̆ng găp djuê sang Y-Sôl kbiă hriê, anăn ñu Y-Simei, anak êkei Y-Gêra; leh anăn êjai ñu hriê ñu tăm pah amâo mdei ôh. 6Leh anăn ñu bhĭr boh tâo kơ Y-Đawit leh anăn kơ jih jang phung dĭng buăl Mtao Đawit; leh anăn jih jang phung ƀuôn sang leh anăn jih jang phung kahan ktang dôk tĭng hnuă leh anăn tĭng điâo mtao. 7Y-Simei lač êjai ñu tăm pah, “Đuĕ bĕ, đuĕ bĕ mnuih tuh êrah, mnuih hơăi mang! 8Yêhôwa rŭ leh ênua ti ih jih jang êrah mơ̆ng sang Y-Sôl, hlăm anôk anăn ih jing leh mtao kiă kriê. Leh anăn Yêhôwa jao leh ƀuôn ala mtao hlăm kngan anak êkei ih Y-Apsalôm. Dlăng bĕ, klei rai tuč truh leh kơ ih; kyuadah ih jing sa čô mnuih tuh êrah.”
9Hlăk anăn Y-Abisai anak êkei Y-Sêruia lač kơ mtao, “Si asâo djiê anei tăm pah kơ khua kâo mtao? Brei kâo nao leh anăn khăt hĕ kkuê ñu.” 10Ƀiădah mtao lač, “Ya kâo mâo hŏng diih, Ơ phung anak êkei Y-Sêruia? Tơdah ñu tăm pah kyuadah Yêhôwa lač leh kơ ñu, ‘Tăm pah bĕ kơ Y-Đawit,’ snăn hlei pô srăng lač, ‘Si ih ngă snăn lĕ?’ ” 11Y-Đawit lač kơ Y-Abisai leh anăn kơ jih jang phung dĭng buăl ñu, “Nĕ anei anak êkei kâo pô duah čiăng bi luč klei hdĭp kâo; kdlưn hĭn kơ anăn ară anei êkei Benjamin anei dưi ngă! Lui mơ̆ng ai ñu, brei ñu tăm pah bĕ; kyuadah Yêhôwa mtă leh kơ ñu. 12Năng ai Yêhôwa srăng dlăng kơ klei knap mñai kâo leh anăn Yêhôwa srăng bi wĭt klei jăk kơ kâo kyua klei arăng tăm pah kơ kâo hruê anei.” 13Snăn Y-Đawit leh anăn phung kahan ñu ktuê êlan, êjai Y-Simei êbat ktuê ping kbuôn phă ñu leh anăn tăm pah kơ ñu êjai êbat, bhĭr boh tâo leh anăn ƀui ƀruih lăn kơ ñu. 14Mtao leh anăn jih jang phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ñu truh ti êa krông Yurdan êmăn leh; leh anăn ñu lŏ bi mơai tinăn.
15Y-Apsalôm leh anăn jih jang phung ƀuôn sang, phung êkei Israel, truh kơ ƀuôn Yêrusalem, leh anăn Y-Ahitôpel mbĭt hŏng ñu. 16Tơdah Y-Husai mnuih Arkit, mah jiăng Y-Đawit, truh kơ Y-Apsalôm, Y-Husai lač kơ Y-Apsalôm, “Mtao lă lar! Mtao lă lar!” 17Leh anăn Y-Apsalôm lač kơ Y-Husai, “Anei hĕ klei ih sĭt suôr hŏng mah jiăng ih? Si ngă ih amâo nao ôh mbĭt hŏng mah jiăng ih lĕ?” 18Y-Husai lač kơ Y-Apsalôm, “Hơăi, pô Yêhôwa, phung ƀuôn sang anei, leh anăn jih jang phung êkei Israel ruah leh, kâo srăng jing dŏ ñu, leh anăn mbĭt hŏng ñu yơh kâo srăng dôk. 19Leh anăn lŏ mơh, kơ hlei pô kâo srăng mă bruă? Amâo djŏ hĕ anak êkei ñu? Msĕ si kâo mă leh bruă kơ ama ih, msĕ snăn mơh kâo srăng mă bruă kơ ih.”
20Leh anăn Y-Apsalôm lač kơ Y-Ahitôpel, “Ih đru kčĕ brei bĕ; ya drei srăng ngă?” 21Y-Ahitôpel lač kơ Y-Apsalôm, “Mŭt dôk bĕ hŏng phung mô̆ hjŭng ama ih, phung ñu lui leh brei kiă kriê sang; leh anăn jih jang Israel srăng hmư̆ ih mjing leh ih pô mnuih ama ih bi êmut, leh anăn hŏng klei anăn ih srăng bi kjăp jih jang phung dôk mbĭt hŏng ih.” 22 Snăn diñu mdơ̆ng sa boh sang čhiăm kơ Y-Apsalôm ti dlông čuôr sang; leh anăn Y-Apsalôm nao kơ phung mô̆ hjŭng ama ñu ti anăp ală jih jang phung Israel. 23Hlăm ênuk anăn, klei Y-Ahitôpel kčĕ jing msĕ si klei blŭ kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê. Msĕ snăn mơh Y-Đawit wăt Y-Apsalôm mpŭ jih jang klei Y-Ahitôpel kčĕ.