Klei Hưn Mdah

Hdruôm Hră Tal Dua Y-Samuel, lŏ čuê I Y-Samuel, čih klei yăl dliê ênuk mtao Y-Đawit kiă kriê, kčưm êlâo mơ̆ng phung găp djuê Yuđa tĭng nah Dhŭng (kdrêč 1-4), êdei tinăn ñu kiă kriê kluôm jih ƀuôn ala mtao Israel wăt hŏng phung găp djuê tĭng nah Dưr (kdrêč 5-24). Anei jing klei čih yăl dliê jăk yuôm snăk kơ mtao Y-Đawit, si klei ñu pŏk rŭ mdơ̆ng leh anăn bi kjăp jhưng mtao ƀuôn ala mtao ñu, klei ñu bi blah hŏng phung roh ñu mơ̆ng lam truh kơ tač. Hdruôm hră anei brei thâo Y-Đawit jing sa čô mnuih mâo klei đăo kjăp leh anăn thâo myơr jih klei hdĭp ñu pô kơ Khua Yang, sa čô mnuih thâo mă ai tiê leh anăn dôk sĭt suôr hŏng phung mă bruă mbĭt hŏng ñu. Ƀiădah, mâo đa đa bliư̆ mtao Y-Đawit êdu awăt leh anăn lĕ hlăm klei soh ngă tui si klei kđeh čiăng. Tơdah mâo klei ƀuah mkra klei soh ñu ngă leh, Y-Đawit kmhal kơ klei soh, lui hĕ, leh anăn tŭ jih klei bi kmhal ƀuah mkra mơ̆ng Aê Diê.
 Klei hdĭp leh anăn jih bruă tŭ dưn Y-Đawit ngă čih kđăm kjăp hlăm klei hdĭp phung ƀuôn sang Israel. Kyuanăn êdei tinăn, tơdah lăn čar găn lu klei dleh dlan huĭ hyưt, phung ƀuôn sang Israel čang hmăng čiăng mâo sa čô mtao mkăn. Pô anăn srăng jing mơ̆ng “anak mtao Y-Đawit”, čiăng lač srăng kbiă hriê mơ̆ng găp djuê Y-Đawit leh anăn srăng bi mtlaih, rŭ mdơ̆ng bi kjăp ƀuôn ala mtao msĕ si ñu.

Jar

Klei Y-Đawit kiă kriê hlăm čar Yuđa (1:1–4:12)
Klei Y-Đawit kiă kriê kluôm čar Israel (5:1–24:25)
Thŭn tal êlâo (5:1–10:19)
Y-Đawit leh anăn H'Batsêba (11:1–12:25)
Klei knap mñai leh anăn klei dleh dlan (12:26–20:26)
Thŭn knhal tuč (21:1–24:25)