8

Y-Đawit Bi Prŏng Ƀuôn Ala Mtao Ñu

(I KYD 18:1-13)

1Leh klei anăn Y-Đawit dưi hŏng phung Philistin leh anăn bi mŭt diñu, leh anăn Y-Đawit mă hĕ ƀuôn Mêthêgama mơ̆ng kngan phung Philistin.
2Leh anăn ñu dưi hŏng phung Môap leh anăn mkă digơ̆ hŏng sa aruăt klei êjai brei digơ̆ đih ti lăn. Ñu mkă dua aruăt klei čiăng jao kơ klei bi mdjiê, leh anăn sa aruăt klei pioh hdĭp. Snăn phung Môap jing dĭng buăl kơ Y-Đawit leh anăn tuh jia.
3Y-Đawit dưi msĕ mơh hŏng Y-Hadadêser anak êkei Y-Rêhôp mtao čar Sôba, êjai gơ̆ nao čiăng lŏ mdơ̆ng klei gơ̆ kiă kriê ti êa krông Ơprat. 4Y-Đawit mă mơ̆ng mtao anăn sa êbâo kjuh êtuh čô kahan đĭ aseh, leh anăn dua pluh êbâo čô kahan êbat jơ̆ng. Y-Đawit khăt kđul jih jang aseh đoh êdeh, ƀiădah lui pioh aseh djăp kơ sa êtuh boh êdeh. 5Tơdah phung Siri mơ̆ng ƀuôn Damas truh čiăng dŏng Y-Hadadêser mtao čar Sôba, Y-Đawit bi mdjiê dua pluh dua êbâo čô kahan phung Siri. 6Leh anăn Y-Đawit ngă đa đa kđông kahan hlăm Aram ti ƀuôn Damas; leh anăn phung Siri jing dĭng buăl kơ Y-Đawit leh anăn tuh jia. Yêhôwa brei klei dưi kơ Y-Đawit grăp anôk ñu nao. 7Y-Đawit mă khil mah phung dĭng buăl Y-Hadadêser djă leh anăn ba dŏ anăn kơ ƀuôn Yêrusalem. 8Mơ̆ng ƀuôn Bêta leh anăn mơ̆ng ƀuôn Bêrôthai, ƀuôn Y-Hadadêser, Mtao Đawit mă kông lu snăk.
9Tơdah Y-Toi mtao ƀuôn Hamat hmư̆ kơ Y-Đawit dưi leh hŏng jih phung kahan Y-Hadadêser, 10Y-Toi tiŏ nao anak êkei ñu Y-Jôram kơ Mtao Đawit čiăng kkuh kơ gơ̆ leh anăn hơêč hmưi kơ gơ̆, kyuadah gơ̆ bi blah leh hŏng Y-Hadadêser leh anăn dưi hŏng mtao anăn; kyuadah jêñ jêñ Y-Hadadêser bi blah hŏng Y-Toi. Y-Jôram djă ba mbĭt hŏng ñu dŏ dô prăk, mah, leh anăn kông. 11Jih dŏ anăn msĕ mơh Mtao Đawit myơr pioh kơ Yêhôwa, mbĭt hŏng prăk leh anăn mah ñu myơr pioh leh mơ̆ng jih jang găp djuê ñu bi mŭt leh, 12mơ̆ng phung Êđôm, phung Môap, phung Amôn, phung Philistin, phung Amalek, leh anăn mơ̆ng mnơ̆ng plah mă Y-Hadadêser, anak êkei Y-Rêhôp, mtao čar Sôba.
13 Y-Đawit bi mâo anăn hing ang kơ ñu pô. Tơdah ñu lŏ wĭt, ñu bi mdjiê pluh sa păn êbâo čô phung Êđôm hlăm Tlung Hra. 14Ñu ngă đa đa kđông kahan hlăm čar Êđôm, ñu ngă kđông kahan tar ƀar čar Êđôm, leh anăn jih jang phung Êđôm jing dĭng buăl kơ Y-Đawit. Yêhôwa brei klei dưi kơ Y-Đawit grăp anôk ñu nao.

Phung Khua Kahan Y-Đawit

(II Sam 20:23-26; I KYD 18:14-17)

15Snăn Y-Đawit kiă kriê jih jang phung Israel. Y-Đawit kiă kriê hŏng klei kpă leh anăn klei djŏ kơ jih jang phung ƀuôn sang ñu. 16Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia jing khua kahan; Y-Jêhôsaphat anak êkei H'Ahilut jing pô kăp čih klei truh. 17Y-Sadôk anak êkei H'Ahitup leh anăn Y-Ahimalek anak êkei Y-Abiathar jing phung khua ngă yang; leh anăn Y-Sêraya jing pô čih hră. 18Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida jing khua kơ phung Čhêrithit leh anăn phung Pêlithit; leh anăn phung anak êkei Y-Đawit jing phung khua ngă yang.