23

Klei Y-Đawit Blŭ Knhal Tuč

1Nĕ anei klei Y-Đawit blŭ knhal tuč:
  “Klei Y-Đawit anak êkei Y-Yêsê blŭ,
   klei blŭ mơ̆ng mnuih pô Aê Diê mpŭ leh,
  pô Aê Diê Y-Yakôp trôč leh êa ƀâo mngưi,
   pô thâo mmuñ siam hlăm phung Israel.
  2Mngăt Myang Yêhôwa brei kơ kâo blŭ klei ñu,
   klei ñu blŭ dôk ti êlah kâo.
  3Aê Diê phung Israel blŭ leh,
   Boh Tâo phung Israel lač leh kơ kâo:
  ‘Tơdah sa čô kiă kriê phung mnuih hŏng klei kpă,
   kiă kriê hŏng klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê,
  4ñu jing msĕ si klei mngač aguah,
   msĕ si yang hruê mtrang ti aguah amâo mâo knam ôh,
   msĕ si êa hjan brei rơ̆k čăt mơ̆ng lăn.’
  5Sĭt nik amâo djŏ snăn hĕ sang kâo ti anăp Aê Diê?
   kyuadah ñu ngă leh hŏng kâo sa klei bi mguôp hlŏng lar,
  mtă leh hlăm jih jang klei leh anăn jing kjăp.
   Kyuadah amâo djŏ hĕ ñu srăng brei jih klei bi mtlaih kâo leh anăn klei kâo čiăng čăt jing?
  6Ƀiădah phung amâo mpŭ kơ Aê Diê jing msĕ si êruê
   arăng hwiê leh;
   kyuadah arăng amâo dưi mă diñu hŏng kngan ôh.
  7Ƀiădah pô ruêh diñu
   hơô ao msei leh anăn djă kju,
   leh anăn arăng čuh diñu jih hŏng pui ti anôk diñu dôk.”

Phung Kahan Jhŏng Ktang Y-Đawit

(I KYD 11:10-47)

8Anei anăn phung kahan jhŏng ktang Y-Đawit mâo: Y-Jôsep-Basêbet sa čô êkei Tačêmôn, ñu jing khua kơ tlâo čô. Hŏng kju, ñu tlŏ bi mdjiê sa păn êtuh čô hlăm sa bliư̆ bi blah.
9Êdei kơ ñu hlăm phung tlâo čô kahan jhŏng ktang mâo Y-Êlêasar anak êkei Y-Dôdô, čô Y-Ahôhi. Ñu dôk mbĭt hŏng Y-Đawit tơdah diñu bi kdơ̆ng hŏng phung Philistin bi kƀĭn ti anăn kơ klei bi blah, leh anăn phung kahan Israel kdŭn đuĕ. 10Ñu kgŭ leh anăn bi mdjiê phung Philistin tơl kngan ñu êgah, leh anăn đuôm hŏng đao gưm; hruê anăn Yêhôwa bi truh sa klei dưi prŏng. Leh anăn phung kahan lŏ wĭt tui tluôn ñu, knŏng čiăng plah mă mnơ̆ng mơ̆ng phung djiê leh.
11Êdei kơ ñu mâo Y-Sama anak êkei Y-Agê êkei Hararit. Phung Philistin bi kƀĭn mbĭt ti ƀuôn Lêhi, anôk anăn mâo hma bŏ hŏng êbai; leh anăn phung kahan êran đuĕ kơ phung Philistin. 12Ƀiădah ñu dôk dơ̆ng ti krah hma anăn leh anăn mgang gơ̆, bi mdjiê phung Philistin. Leh anăn Yêhôwa bi truh sa klei dưi prŏng.
13Leh anăn tlâo čô hlăm phung tlâo pluh čô khua trŭn nao kơ Y-Đawit êjai yan puôt wiă ti ƀăng čư̆ Adulam, êjai mâo sa êpul phung Philistin dôk jưh hlăm tlung Rêphaim. 14Hlăk anăn Y-Đawit dôk hlăm kđông; leh anăn hlăk anăn kđông phung kahan Philistin dôk ti ƀuôn Betlêhem. 15Êjai Y-Đawit mhao snăk ñu lač, “Ơ čiăng snăk mâo sa čô brei kơ kâo êa mnăm mơ̆ng kbăng ti ƀuôn Betlêhem giăm ƀăng jang!” 16Snăn tlâo čô jhŏng ktang anăn găn anôk phung Philistin jưh, leh anăn djăt êa mơ̆ng kbăng ti ƀuôn Betlêhem giăm ƀăng jang, leh anăn djă ba kơ Y-Đawit. Ƀiădah ñu amâo mnăm ôh; ñu tuh êa anăn kơ Yêhôwa, 17leh anăn lač, “Ơ Yêhôwa, hơăi, kâo amâo tuôm ngă snei ôh. Kâo srăng mnăm mơ̆ êrah phung mnuih nao săn asei mlei diñu?” Kyuanăn ñu amâo mnăm ôh. Klei anăn tlâo čô kahan jhŏng ktang anăn ngă.
18Y-Abisai adei Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia jing khua kơ phung tlâo pluh čô anăn. Ñu hră kju ñu tlŏ bi mdjiê tlâo êtuh čô kahan, leh anăn ñu dưi bi mâo anăn hing ang mbĭt hŏng tlâo čô anăn. 19Ñu jing pô mâo klei hing ang hĭn kơ phung tlâo pluh čô anăn, leh anăn jing khua digơ̆. Wăt tơdah ñu amâo mđơr ôh hŏng tlâo čô anăn.
20Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida jing sa čô êkei jhŏng ktang mơ̆ng ƀuôn Kapsel, pô ngă lu bruă prŏng. Ñu bi mdjiê dua čô phung Môap jhŏng ktang msĕ si êmông gu, Msĕ mơh ñu trŭn nao bi mdjiê sa drei êmông gu hlăm sa bĭt ƀăng, ti hruê mâo pliêr. 21Leh anăn ñu bi mdjiê sa čô Êjip, sa čô êkei jhŏng năng huĭ. Êkei Êjip anăn djă kju; ƀiădah Y-Bênaya trŭn nao kơ gơ̆ hŏng sa ƀĕ giê. Ñu kplăk mă hĕ kju mơ̆ng kngan êkei Êjip leh anăn bi mdjiê gơ̆ hŏng kju gơ̆ pô. 22Klei anăn Y-Bênaya anak êkei Y-Jêhôida ngă, leh anăn mâo anăn hing ang mbĭt hŏng tlâo čô jhŏng ktang anăn. 23Ñu mâo hing ang hĭn kơ mbĭt hŏng phung tlâo pluh čô, ƀiădah ñu amâo mdơr ôh hŏng tlâo čô anăn. Y-Đawit mdưm gơ̆ jing khua kơ phung kahan kiă ñu.
24Y-Asahel adei Y-Jôap jing sa čô hlăm phung tlâo pluh čô anăn; Y-Êlhanan anak êkei Y-Dôdô mơ̆ng ƀuôn Betlêhem, 25Y-Sama mơ̆ng ƀuôn Harôt, Y-Êlika mơ̆ng ƀuôn Harôt, 26Y-Hêles êkei Paltit, Y-Ira anak êkei Y-Ikês mơ̆ng ƀuôn Têkôa, 27Y-Abiêser mơ̆ng ƀuôn Anathôt, Y-Mêbunai êkei Hus, 28Y-Salmôn êkei Ahôhi, Y-Maharai mơ̆ng ƀuôn Nêtôpa, 29Y-Hêlep anak êkei Y-Bana mơ̆ng ƀuôn Nêtôpa, Y-Itai anak êkei Y-Ribai mơ̆ng ƀuôn Gibêa phung Benjamin, 30Y-Bênaya mơ̆ng ƀuôn Piraton, Y-Hidai mơ̆ng hnoh êa Gas, 31Y-Abialbôn êkei Arba, Y-Asmawet mơ̆ng ƀuôn Bahurim, 32Y-Êliaba mơ̆ng ƀuôn Salbôn, phung anak êkei Y-Jasen, Y-Jônathan, 33Y-Sama êkei Hararit, Y-Ahiam anak êkei Y-Sarar êkei Hararit, 34Y-Êliphêlet anak êkei Y-Ahasbai mơ̆ng ƀuôn Maka, Y-Êliam anak êkei Y-Ahitôpel mơ̆ng ƀuôn Gilô, 35Y-Hêsrô mơ̆ng čư̆ Karmel, Y-Parai êkei Arbit, 36Y-Igal anak êkei Y-Nathan mơ̆ng ƀuôn Sôba, Y-Bani êkei Gat, 37Y-Sêlek êkei Amôn, Y-Naharai mơ̆ng ƀuôn Bêrôt, pô djă mnơ̆ng bi blah Y-Jôap anak êkei Y-Sêruia, 38Y-Ira êkei Ithrit, Y-Garep êkei Ithrit, 39Y-Uri êkei Hitit: tlâo pluh kjuh čô jih jang.