15

Y-Apsalôm Bi Kdơ̆ng Hŏng Y-Đawit

1Êdei kơ klei anăn, Y-Apsalôm mprăp kơ ñu pô sa boh êdeh aseh leh anăn đa đa aseh, leh anăn êma pluh čô kahan pioh êran ti anăp ñu. 2Y-Apsalôm mưng kgŭ ưm leh anăn dôk dơ̆ng ti djiêu êlan ƀăng jang. Tơdah mâo sa čô mâo klei hriê ti anăp mtao kơ klei phat kđi, Y-Apsalôm iêu gơ̆ leh anăn lač, “Hlei ƀuôn ih?” Leh anăn tơdah gơ̆ lač, “Dĭng buăl ih jing sa čô hlăm phung găp djuê phung Israel,” 3Y-Apsalôm lač kơ gơ̆, “Nĕ anei klei ih jing jăk leh anăn djŏ; ƀiădah amâo mâo mnuih ôh mtao mjing leh kăp hmư̆ klei ih.” 4Y-Apsalôm lŏ blŭ, “Ơ tơdah kâo dưi jing khua phat kđi hlăm čar! Snăn grăp čô mâo kđi amâodah klei, ñu dưi hriê kơ kâo, leh anăn kâo srăng bi kpă brei klei ñu.” 5Leh anăn tơdah mâo sa čô hriê giăm čiăng kkuh kơ ñu, ñu yơr kngan ñu djă gơ̆ leh anăn čŭm gơ̆. 6Msĕ snăn Y-Apsalôm ngă kơ jih jang phung Israel hriê kơ mtao kơ klei phat kđi. Snăn Y-Apsalôm mplư mă ai tiê phung Israel.
7Tloh pă thŭn, Y-Apsalôm lač kơ mtao, “Kâo akâo kơ ih, brei kâo nao bi sĭt klei kâo ƀuăn leh kơ Yêhôwa ti ƀuôn Hêbron. 8Kyuadah dĭng buăl ih ngă leh klei ƀuăn êjai kâo dôk ti čar Gêsur hlăm čar Aram, lač, ‘Tơdah sĭt nik Yêhôwa srăng lŏ atăt kâo wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem, hlăk anăn kâo srăng kkuh mpŭ kơ Yêhôwa ti ƀuôn Hêbron.’ ” 9Mtao lač kơ ñu, “Nao bĕ êđăp ênang.” Snăn ñu kgŭ nao kơ ƀuôn Hêbron. 10Ƀiădah Y-Apsalôm tiŏ nao phung knuă hgăm hlăm jih jang phung găp djuê Israel, lač, “Tơdah diih hmư̆ asăp ki, hlăk anăn lač bĕ, ‘Y-Apsalôm jing mtao ti ƀuôn Hêbron!’ ” 11Dua êtuh čô mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem, phung arăng jak leh, nao mbĭt hŏng Y-Apsalôm. Digơ̆ nao hŏng ai tiê ênuah ênô, amâo thâo klei mnêč anăn ôh. 12Êjai Y-Apsalôm dôk myơr mnơ̆ng ngă yang, ñu tiŏ arăng nao iêu Y-Ahitôpel ƀuôn Gilô, jing pô kčĕ kơ Y-Đawit, mơ̆ng ƀuôn gơ̆ pô, ƀuôn Gilô. Phung mĭn kơ klei bi kdơ̆ng anăn jing ktang hĭn êjai, leh anăn phung ƀuôn sang tĭng kơ Y-Apsalôm jing lu hĭn nanao.
13Sa čô pô hưn hriê kơ Y-Đawit, lač, “Ai tiê phung Israel tui hlue leh Y-Apsalôm.” 14Snăn, Y-Đawit lač kơ jih jang phung khua kiă kriê dôk mbĭt hŏng ñu ti ƀuôn Yêrusalem, “Kgŭ bĕ, leh anăn brei drei đuĕ. Tơdah amâo đuĕ ôh drei amâo srăng tlaih mơ̆ng Y-Apsalôm ôh. Nao bĕ djăl, huĭdah ñu hmao drei bhiâo riâo rit leh anăn bi truh klei jhat kơ drei, leh anăn bi rai ƀuôn hŏng mta đao gưm.” 15Phung khua kiă kriê mtao lač kơ mtao, “Nĕ anei phung dĭng buăl ih mkra leh čiăng ngă ya klei khua kâo mtao mĭn leh.” 16Snăn mtao đuĕ nao leh anăn jih sang ñu tui hlue ñu. Mtao lui pluh čô mô̆ hjŭng dôk kiă kriê sang. 17Mtao đuĕ nao leh anăn jih jang phung ƀuôn sang tui hlue ñu. Leh anăn diñu jưh hĕ ti sang knhal ƀuôn. 18Jih jang phung khua kiă kriê găn ti djiêu ñu, leh anăn jih jang phung Čhêrêthit, jih jang phung Pêlêthit, leh anăn jih jang năm êtuh čô phung Gitit, phung tui hlue ñu leh mơ̆ng ƀuôn Gat, găn nao êlâo kơ mtao.
19Mtao lač kơ Y-Itai mnuih Gitit, “Si ngă ih msĕ mơh nao mbĭt hŏng hmei lĕ? Wĭt bĕ leh anăn dôk mbĭt hŏng mtao; kyuadah ih jing sa čô tue, leh anăn wăt ih jing pô arăng suôt mơ̆ng sang ih. Wĭt bĕ kơ anôk ih pô; 20ih knŏng truh hruê mbruê, leh anăn hruê anei kâo srăng brei ih hiu rưng mbĭt hŏng hmei mơ̆, kyua kâo nao amâo thâo ôh ti anôk kâo nao? Wĭt bĕ leh anăn atăt ba wĭt ayŏng adei ih; leh anăn akâo kơ Yêhôwa bi êdah klei ñu khăp sĭt suôr leh anăn klei sĭt suôr kơ ih.” 21Ƀiădah Y-Itai lŏ wĭt lač kơ mtao, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, leh anăn tui si khua kâo mtao dôk hdĭp, ti anôk khua kâo mtao srăng dôk, thâodah kơ klei djiê amâodah kơ klei hdĭp, tinăn mơh dĭng buăl ih srăng dôk.” 22Y-Đawit lač kơ Y-Itai, “Snăn găn nao bĕ.” Snăn Y-Itai mnuih Gitit găn nao leh anăn jih jang phung ñu, leh anăn jih jang phung hđeh điêt mbĭt hŏng ñu. 23Jih čar ur hia êjai jih jang phung ƀuôn sang găn, leh anăn mtao găn êa hnoh Sêdrôn, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang găn nao phă kdrăn tač.
24Y-Abiathar truh leh anăn Y-Sadôk truh msĕ mơh, mbĭt hŏng jih jang phung Lêwi kkung hip klei Aê Diê bi mguôp. Diñu mtrŭn hip Aê Diê ti gŭ, tơl jih jang phung ƀuôn sang kbiă leh mơ̆ng ƀuôn. 25Leh anăn mtao lač kơ Y-Sadôk, “Kkung ba wĭt bĕ hip Aê Diê kơ ƀuôn. Tơdah kâo srăng mâo klei pap ti anăp ală Yêhôwa, ñu srăng lŏ atăt wĭt kâo, leh anăn brei kâo ƀuh hip leh anăn anôk Yêhôwa dôk. 26Ƀiădah tơdah gơ̆ lač, ‘Kâo amâo mâo klei mơak ôh hŏng ih,’ nĕ tinei kâo, brei ñu ngă kơ kâo tui si ñu mĭn jăk.” 27Mtao lač msĕ mơh kơ Y-Sadôk khua ngă yang, “Snăn wĭt bĕ kơ ƀuôn hŏng klei êđăp ênang, ih, leh anăn Y-Abiathar mbĭt hŏng dua čô anak êkei diih, Y-Ahimas anak êkei ih leh anăn Y-Jônathan anak êkei Y-Abiathar. 28Nĕ anei kâo srăng guôn ti anôk găn êa hlăm kdrăn tač, tơl mâo asăp blŭ mơ̆ng ih arăng hưn kơ kâo.” 29Snăn Y-Sadôk leh anăn Y-Abiathar kkung wĭt hip Aê Diê kơ ƀuôn Yêrusalem; leh anăn diñu ăt dôk tinăn.
30Ƀiădah Y-Đawit đĭ anôk čư̆ Ôliwơ hia êjai êbat êjai, êbat jơ̆ng mang leh anăn boh kŏ ñu guôm hĕ. Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang mbĭt hŏng ñu guôm boh kŏ digơ̆, leh anăn digơ̆ đĭ hia êjai êbat êjai. 31Arăng hưn kơ Y-Đawit, “Y-Ahitôpel jing phung bi kdơ̆ng mbĭt hŏng Y-Apsalôm.” Y-Đawit lač, “Ơ Yêhôwa, kâo kwưh kơ ih, bi mbliư̆ hĕ klei Y-Ahitôpel kčĕ jing klei mluk.”
32Tơdah Y-Đawit truh leh ti čŏng čư̆ anôk arăng kkuh mpŭ kơ Aê Diê, nĕ anei Y-Husai mnuih Arkit hriê bi tuôm hŏng ñu, čhum ao kơhiêk leh, leh anăn boh kŏ gơ̆ ƀui lăn. 33Y-Đawit lač kơ gơ̆, “Tơdah ih hlŏng nao mbĭt hŏng kâo, ih srăng jing sa klei ktrŏ kơ kâo. 34Ƀiădah tơdah ih wĭt kơ ƀuôn leh anăn lač kơ Y-Apsalôm, ‘Kâo srăng jing dĭng buăl ih, Ơ mtao; msĕ si kâo jing leh dĭng buăl kơ ama ih mphŭn dô, snăn mơh ară anei kâo srăng jing dĭng buăl ih;’ snăn kơh tĭng kơ kâo ih srăng bi luč hĕ klei Y-Ahitôpel kčĕ. 35Amâo djŏ hĕ Y-Sadôk leh anăn Y-Abiathar phung khua ngă yang mbĭt hŏng ih ti anăn? Snăn ya klei ih hmư̆ mơ̆ng sang mtao, yăl dliê klei anăn kơ Y-Sadôk leh anăn Y-Abiathar phung khua ngă yang. 36Nĕ anei dua čô anak êkei diñu dôk mbĭt hŏng diñu tinăn, Y-Ahimas anak êkei Y-Sadôk leh anăn Y-Jônathan anak êkei Y-Abiathar. Hŏng digơ̆ ih dưi mơĭt kơ kâo jih klei ih srăng hmư̆.” 37Snăn Y-Husai, mah jiăng Y-Đawit mŭt hlăm ƀuôn mđrăm hŏng Y-Apsalôm mŭt ƀuôn Yêrusalem.