34

Klei Y-Jôsia Jing Mtao

(II Mtao 22:1-2)

1 Y-Jôsia mâo sa păn thŭn tơdah ñu dơ̆ng jing mtao, leh anăn ñu kiă kriê tlâo pluh sa thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 2Ñu ngă klei jăk ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn êbat tui hlue êlan Y-Đawit aê ñu; ñu amâo weh tĭng kơ hnuă amâodah tĭng kơ điâo ôh.

Klei Y-Jôsia Ngă Klei Bi Mlih

(II Mtao 23:4-20)

3Hlăm thŭn tal sa păn ñu kiă kriê, êjai ñu ăt jing sa čô hđeh êdam, ñu dơ̆ng duah Aê Diê Y-Đawit aê ñu, leh anăn hlăm thŭn tal pluh dua ñu dơ̆ng bi doh čar Yuđa leh anăn ƀuôn Yêrusalem kơ anôk dlông, kơ phung rup yang Asêra, kơ rup kač leh anăn rup tuh tia. 4 Arăng bi klưh jih jang knưl yang Baal ti anăp ñu; leh anăn ñu druôm hĕ knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi dôk ti dlông knưl yang Baal anăn; leh anăn ñu bi mčah đơ điêt phung rup yang Asêra, rup kač, leh anăn rup tuh tia; ñu bi ƀhĭ rup anăn leh anăn pruê bruih anăn ti dlông msat phung ngă yang kơ rup anăn. 5 Msĕ mơh ñu čuh klang phung khua ngă yang tue ti dlông knưl diñu, bi doh čar Yuđa leh anăn ƀuôn Yêrusalem. 6Leh anăn hlăm ƀuôn krĭng Manasê, Êphraim, Simêôn, truh ti krĭng Naptali, anôk rai leh jŭm dar, 7ñu bi klưh hĕ knưl, bi ƀhĭ phung rup yang Asêra+ leh anăn rup krah, druôm hĕ jih jang knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi tar ƀar jih čar Israel. Leh anăn ñu lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem.

Arăng Lŏ Ƀuh Hdruôm Hră Klei Bhiăn

(II Mtao 22:3–23:3)

8Hlăm thŭn tal pluh sa păn ñu kiă kriê, tơdah leh ñu bi doh čar leh anăn sang, ñu tiŏ nao Y-Saphan anak êkei Y-Asalia, leh anăn Y-Maseya khua ƀuôn, leh anăn Y-Jôa anak êkei Y-Jôača pô kăp čih pioh klei truh, brei digơ̆ lŏ mkra sang Yêhôwa Aê Diê ñu. 9Digơ̆ nao kơ Y-Hilkia khua ngă yang prŏng leh anăn jao prăk arăng myơr leh kơ sang Aê Diê, prăk anăn phung Lêwi, phung kiă adring, mkăm pioh leh mơ̆ng phung Manasê leh anăn phung Êphraim leh anăn mơ̆ng jih jang phung Israel ăt dôk, mơ̆ng jih jang phung Yuđa, phung Benjamin, leh anăn mơ̆ng phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. 10Diñu jao prăk anăn kơ phung mă bruă kiă kriê sang yang Yêhôwa; phung dôk mă bruă hlăm sang yang Yêhôwa brei prăk anăn čiăng mkra leh anăn lŏ bi mrâo sang yang. 11Diñu brei prăk anăn kơ phung krah kmeh leh anăn kơ phung mdơ̆ng sang čiăng blei boh tâo kblang leh, leh anăn kyâo pioh ngă yông êda kơ sang, sang anăn phung mtao Yuđa lui brŭ rai leh. 12Phung anăn mă bruă sĭt suôr. Arăng mdưm phung khua kiă kriê diñu mâo Y-Jahat leh anăn Y-Ôbadia jing phung Lêwi mơ̆ng phung anak êkei Y-Mêrari, leh anăn Y-Sakari leh anăn Y-Mêsulam mơ̆ng phung anak êkei Y-Kôhat. Phung Lêwi jih jang diñu mbruă hŏng mnơ̆ng kưt mmuñ, 13jing khua kơ phung kkung mnơ̆ng ktrŏ leh anăn atăt gai jih jang phung mă bruă djăp mta; leh anăn đa đa phung Lêwi jing phung čih hră, phung khua, leh anăn phung kiă ƀăng jang.
14Êjai diñu ba prăk arăng myơr leh kơ sang Yêhôwa, Y-Hilkia khua ngă yang ƀuh hdruôm hră klei bhiăn Yêhôwa Y-Môis brei leh. 15Y-Hilkia lač kơ Y-Saphan khua čih hră, “Kâo ƀuh leh hdruôm hră klei bhiăn hlăm sang yang Yêhôwa;” leh anăn Y-Hilkia brei hdruôm hră anăn kơ Y-Saphan. 16Y-Saphan ba hdruôm hră anăn kơ mtao, leh anăn hưn msĕ mơh kơ mtao, “Jih jang bruă arăng jao leh kơ phung dĭng buăl ih, diñu dôk ngă yơh. 17Diñu mă ba leh prăk mâo leh hlăm sang yang Yêhôwa leh anăn jao prăk anăn kơ phung khua kiă kriê leh anăn phung mă bruă.” 18Leh anăn Y-Saphan khua čih hră hưn kơ mtao, “Y-Hilkia khua ngă yang brei leh kơ kâo sa pŏk hdruôm hră.” Leh anăn Y-Saphan dlăng hdruôm hră anăn ti anăp mtao.
19Tơdah mtao hmư̆ klei blŭ hlăm hdruôm hră klei bhiăn anăn, ñu hiêk čhiăm ao ñu. 20Mtao mtă kơ Y-Hilkia, Y-Ahikam anak êkei Y-Saphan, Y-Apdon anak êkei Y-Mika, Y-Saphan khua čih hră, leh anăn Y-Asaya dĭng buăl mtao, lač, 21“Nao êmuh bĕ kơ Yêhôwa kyua kâo leh anăn kyua phung ăt dôk hlăm čar Israel leh anăn hlăm čar Yuđa klei djŏ kơ klei blŭ hlăm hdruôm hră arăng lŏ ƀuh leh anei; kyuadah prŏng snăk klei Yêhôwa ngêñ tuh leh ti dlông drei, kyuadah phung aê drei amâo djă pioh ôh klei Yêhôwa blŭ, čiăng ngă tui si jih jang klei čih leh hlăm hdruôm hră anei.”
22Snăn Y-Hilkia leh anăn phung mtao tiŏ nao leh nao kơ H'Hulda khua pô hưn êlâo mniê, mô̆ Y-Salum anak êkei Y-Tôkhat, čô Y-Hasra, pô kiă adŭ pioh čhiăm ao (mniê anăn dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem hlăm kdrêč ƀuôn tal dua) leh anăn blŭ kơ ñu kơ klei hdruôm hră anăn. 23Mniê anăn lač kơ diñu, “Snei Yêhôwa Aê Diê Israel lač, ‘Hưn kơ mnuih tiŏ nao ih kơ kâo, 24Snei Yêhôwa lač, Nĕ anei kâo srăng bi truh klei jhat kơ anôk anei leh anăn kơ phung dôk hlăm anôk anei, jih jang klei tăm pah arăng čih leh hlăm hdruôm hră arăng dlăng leh ti anăp mtao Yuđa. 25Kyuadah diñu lui wir leh kâo leh anăn čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ phung yang mkăn, čiăng mčhur ai ngêñ kâo hŏng jih bruă kngan diñu ngă, kyuanăn kâo srăng tuh klei kâo ngêñ kơ anôk anei leh anăn amâo srăng ram ôh. 26Ƀiădah bi mtao Yuđa, pô tiŏ nao leh diih čiăng êmuh kơ Yêhôwa, snei brei diih lač kơ ñu, Snei Yêhôwa Aê Diê Israel lač, Bi kơ klei blŭ ih hmư̆ leh, 27kyuadah ai tiê ih thâo kmhal leh anăn ih bi luă gŭ ih pô ti anăp Aê Diê tơdah ih hmư̆ klei ñu blŭ bi kdơ̆ng hŏng anôk anei leh anăn phung dôk hlăm anôk anei, leh anăn ih bi luă gŭ leh ih pô ti anăp kâo, leh anăn hiêk čhiăm ao ih leh anăn hia ti anăp kâo, kâo msĕ mơh hmư̆ leh klei ih, Yêhôwa lač. 28Nĕ anei kâo srăng brei ih djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ih, leh anăn arăng srăng dơr ih hlăm msat hŏng klei êđăp ênang, leh anăn ală ih amâo srăng ƀuh ôh jih jang klei jhat kâo srăng bi truh kơ anôk anei leh anăn kơ phung dôk hlăm anôk anei.’ ” Leh anăn diñu lŏ ba klei hưn anăn kơ mtao.
29Mtao tiŏ nao arăng bi kƀĭn hĕ jih jang phung khua mduôn čar Yuđa leh anăn ƀuôn Yêrusalem. 30Leh anăn mtao đĭ nao kơ sang yang Yêhôwa, mbĭt hŏng jih jang phung êkei čar Yuđa leh anăn jih jang phung dôk ti ƀuôn Yêrusalem, phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi, jih jang phung ƀuôn sang wăt prŏng wăt điêt; leh anăn ñu dlăng brei digơ̆ hmư̆ jih jang klei blŭ hlăm Hdruôm Hră Klei Bi Mguôp arăng ƀuh leh hlăm sang yang Yêhôwa. 31Mtao dôk dơ̆ng hlăm anôk ñu leh anăn ngă sa klei bi mguôp ti anăp Yêhôwa, čiăng êbat tui hlue Yêhôwa leh anăn djă pioh klei ñu mtă, klei ñu hưn, leh anăn klei bhiăn ñu hŏng jih ai tiê leh anăn jih mngăt ñu, čiăng ngă jih klei blŭ kơ klei bi mguôp arăng čih leh hlăm hdruôm hră anăn. 32Leh anăn ñu brei jih jang phung nao leh kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn phung hlăm čar Benjamin dôk dơ̆ng tŭ klei anăn. Leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem ngă tui si klei bi mguôp Aê Diê, Aê Diê kơ phung aê diñu. 33Y-Jôsia mă hwiê hĕ jih jang mnơ̆ng Yêhôwa bi êmut mơ̆ng lăn čar phung ƀuôn sang Israel, leh anăn brei jih jang phung dôk hlăm čar Israel mă bruă kơ Yêhôwa Aê Diê diñu. Jih ênuk Y-Jôsia dôk hdĭp diñu amâo klah đuĕ ôh mơ̆ng klei tui hlue Yêhôwa Aê Diê phung aê diñu.