20

Klei Dưi hŏng Phung Môap leh anăn Phung Amôn

1Leh klei anăn phung Môap leh anăn phung Amôn mbĭt hŏng đa đa phung Mêun hriê bi blah hŏng Y-Jôsaphat, 2Mâo đa đa êkei hriê hưn kơ Y-Jôsaphat, “Sa phung lu snăk hriê leh čiăng bi blah hŏng ih mơ̆ng čar Êđôm, mơ̆ng nah dih êa ksĭ; leh anăn nĕ anei, diñu dôk hlăm ƀuôn Hasasôn-Tamar” (lŏ bi anăn ƀuôn Êngêdi). 3Snăn Y-Jôsaphat huĭ leh anăn čuăn duah Yêhôwa, leh anăn mtă klei kăm ƀơ̆ng huă tar ƀar čar Yuđa. 4Phung Yuđa bi kƀĭn čiăng duah klei Yêhôwa đru; mơ̆ng jih jang ƀuôn čar Yuđa, diñu hriê čiăng duah Yêhôwa.
5Y-Jôsaphat dôk dơ̆ng hlăm klei bi kƀĭn phung Yuđa leh anăn phung ƀuôn Yêrusalem hlăm sang Yêhôwa ti anăp anôk wăl mrâo, 6leh anăn lač, “Ơ Yêhôwa Aê Diê phung aê hmei, amâo djŏ hĕ ih jing Aê Diê hlăm adiê? Amâo djŏ hĕ ih jing khua kơ jih jang ƀuôn ala mtao phung găp djuê mnuih? Hlăm kngan ih mâo klei myang leh anăn klei ktang, snăn amâo mâo sa čô dưi bi kdơ̆ng hŏng ih ôh. 7 Ơ Aê Diê hmei, amâo djŏ hĕ ih suôt leh phung dôk hlăm čar anei ti anăp phung ƀuôn sang ih Israel, leh anăn brei čar anei hlŏng lar kơ phung anak čô Y-Abraham mah jiăng ih? 8Digơ̆ dôk leh hlăm čar anei leh anăn mdơ̆ng leh kơ ih sa anôk doh jăk kơ Anăn ih êjai lač, 9‘Tơdah klei jhat truh kơ hmei, đao gưm, klei phat kđi, amâodah klei ruă bi mdjiê, klei ư̆ êpa, hmei srăng dôk dơ̆ng ti anăp sang anei leh anăn ti anăp ih, kyuadah Anăn ih dôk hlăm sang anei, leh anăn ur kwưh kơ ih êjai hmei mâo klei knap mñai, leh anăn ih srăng hmư̆ leh anăn bi mtlaih hmei.’ 10 Nĕ anei, phung Amôn, phung Môap, leh anăn phung čư̆ Sêir, phung ih amâo brei ôh phung Israel mŭt bi blah êjai digơ̆ kbiă mơ̆ng čar Êjip, phung anăn digơ̆ amâo čiăng bi tuôm leh anăn amâo bi rai ôh — 11nĕ anei, diñu bi wĭt kơ hmei hŏng klei hriê čiăng suôt hmei mơ̆ng lăn ngăn dưn ih, lăn anăn ih brei leh kơ hmei mă bha. 12Ơ Aê Diê hmei, amâo djŏ hĕ ih srăng phat kđi diñu? Kyuadah hmei amâo mâo klei ktang ôh bi blah hŏng phung lu lĭn anei hriê ngă kơ hmei. Hmei amâo thâo ôh ya srăng ngă, ƀiădah ală hmei dôk dlăng kơ ih.”
13Êjai anăn jih jang phung êkei Yuđa dôk dơ̆ng ti anăp Yêhôwa mbĭt hŏng phung anak điêt, phung mô̆, leh anăn phung anak diñu. 14Mngăt Myang Yêhôwa trŭn dôk ti Y-Jahasiêl anak êkei Y-Sakari, čô Y-Bênaya, čĕ Y-Jêiêl, rĕ Y-Matania, sa čô Lêwi mơ̆ng phung anak êkei Y-Asap, ti krah phung bi kƀĭn. 15 Leh anăn ñu lač, “Hmư̆ bĕ, Ơ jih jang phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn Mtao Jôsaphat: Snei Yêhôwa lač kơ diih, ‘Đăm huĭ ôh leh anăn đăm êdu ai ôh kyua phung lu lĭn anei, kyuadah klei bi blah anei amâo jing bruă diih ôh, ƀiădah jing bruă Aê Diê. 16Mgi trŭn nao bi blah hŏng diñu bĕ; nĕ anei diñu srăng đĭ hriê êlan anôk đĭ ti ƀuôn Sis; diih srăng ƀuh diñu ti knhal tlung tĭng ngŏ kdrăn tač Jêruêl. 17 Diih amâo srăng bi blah ôh; dăp bĕ kahan diih, dôk sa anôk, leh anăn kăp dlăng klei Yêhôwa dưi hlăm klei ñu bi blah brei kơ diih, Ơ phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem. Đăm huĭ ôh, leh anăn đăm êdu ai ôh; mgi nao bi tuôm hŏng diñu bĕ, leh anăn Yêhôwa srăng dôk mbĭt hŏng diih.’ ”
18Y-Jôsaphat kkui kŏ ƀô̆ phă lăn, leh anăn jih jang phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem buôn ti anăp Yêhôwa kkuh mpŭ kơ Yêhôwa. 19Leh anăn phung Kôhat leh anăn phung Kôra mơ̆ng phung Lêwi dôk dơ̆ng čiăng mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê Israel hŏng asăp kraih ktang snăk.
20Diñu kgŭ ưm aguah kbiă nao hlăm kdrăn tač Têkôa; leh anăn êjai diñu kbiă, Y-Jôsaphat dôk dơ̆ng leh anăn lač, “Hmư̆ bĕ kâo, Ơ phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem! Đăo hĕ kơ Yêhôwa Aê Diê diih, leh anăn diih srăng jing kjăp; đăo hĕ kơ klei phung khua pô hưn êlâo ñu blŭ, leh anăn diih srăng dưi.” 21Tơdah leh ñu bi trông čhai hŏng phung ƀuôn sang, ñu mdưm phung mmuñ leh anăn mpŭ mni kơ Yêhôwa hŏng kdrăp doh jăk, êjai diñu êbat ti anăp phung kahan, leh anăn lač,
  “Bi mni bĕ kơ Yêhôwa,
   kyuadah klei ñu khăp sĭt suôr dôk nanao hlŏng lar.”
22Tơdah diñu dơ̆ng mmuñ leh anăn bi mni, Yêhôwa mkra sa phung dôk kăp ngă kơ phung Amôn, phung Môap, leh anăn phung čư̆ Sêir, phung anăn hriê leh čiăng ngă kơ phung Yuđa, snăn yơh phung anăn luč. 23Kyuadah phung kahan Amôn leh anăn phung Môap kgŭ bi blah hŏng phung dôk ti čư̆ Sêir, leh anăn bi rai digơ̆ jih, leh anăn tơdah diñu bi rai leh phung dôk ti čư̆ Sêir, jih jang diñu bi rai hdơ̆ng diñu pô.
24Tơdah phung Yuđa truh kơ sang tum hlăm kdrăn tač, diñu dlăng phă phung lu anăn leh anăn nĕ anei, phung anăn jing asei mlei djiê leh dôk đih ti lăn; amâo mâo sa čô tlaih ôh. 25Tơdah Y-Jôsaphat leh anăn phung ƀuôn sang ñu truh čiăng plah mă dŏ dô digơ̆, diñu ƀuh êmô biăp lu êdimi, dŏ dô, čhiăm ao, leh anăn mnơ̆ng yuôm, dŏ anăn diñu mă kơ diñu pô tơl diñu amâo dưi djă ba mnơ̆ng mkăn ôh. Êjai tlâo hruê diñu dôk plah mă, kyuadah dŏ dô lu êdi. 26Ti hruê tal pă diñu bi kƀĭn hlăm tlung Bêraka, kyuadah tinăn diñu mpŭ mni kơ Yêhôwa; kyuanăn arăng pia anôk anăn Tlung Bêraka hlŏng truh kơ hruê anei. 27Leh anăn diñu lŏ wĭt, grăp čô Yuđa leh anăn phung dôk ti ƀuôn Yêrusalem, leh anăn Y-Jôsaphat êbat ti anăp diñu, lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem hŏng klei hơ̆k, kyuadah Yêhôwa brei diñu hơ̆k mơak kyua dưi hŏng phung roh diñu. 28Diñu wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem pĕ brô̆, ayŭ đĭng kliă, leh anăn ayŭ ki truh ti sang Yêhôwa. 29Klei huĭ kơ Aê Diê truh kơ jih jang ƀuôn ala mtao čar jĕ giăm tơdah diñu hmư̆ kơ Yêhôwa bi blah leh hŏng phung roh phung Israel. 30Snăn ƀuôn ala mtao Y-Jôsaphat dôk êđăp ênang, kyuadah Aê Diê ñu brei kơ ñu klei mdei jŭm dar.

Klei Y-Jôsaphat Kiă Kriê

(I Mtao 22:41-50)

31Msĕ snăn Y-Jôsaphat kiă kriê čar Yuđa. Ñu mâo tlâo pluh êma thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê dua pluh êma thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu H'Asuba anak mniê Y-Silhi. 32Ñu êbat tui êlan Y-Asa ama ñu, leh anăn amâo weh mơ̆ng êlan anăn ôh; ñu ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa. 33Ƀiădah ñu amâo bi rai ôh anôk dlông; phung ƀuôn sang ka pioh ôh ai tiê diñu kơ Aê Diê phung aê diñu.
34Bruă mkăn Y-Jôsaphat ngă mơ̆ng phŭn truh kơ knhal tuč arăng čih leh hlăm hdruôm hră klei Y-Jêhu anak êkei Y-Hanani yăl dliê, klei anăn arăng čih pioh leh hlăm hdruôm hră Phung Mtao Israel.
35Leh klei anăn Y-Jôsaphat mtao Yuđa bi mguôp hŏng Y-Ahasia mtao Israel, pô ngă klei ƀai. 36Y-Jôsaphat bi mguôp hŏng ñu ngă kŭmpăn nao kơ čar Tarsis, leh anăn diñu ngă kŭmpăn anăn hlăm ƀuôn Êsiôn-Gêber. 37Hlăk anăn Y-Êliêser anak êkei Y-Dôdawahu mơ̆ng ƀuôn Marêsa hưn êlâo klei bi kdơ̆ng hŏng Y-Jôsaphat, lač, “Kyuadah ih bi mguôp leh hŏng Y-Ahasia, Yêhôwa srăng bi rai mnơ̆ng ih ngă leh.” Leh anăn kŭmpăn diñu ngă anăn mčah hĕ, snăn kŭmpăn anăn amâo dưi nao truh kơ čar Tarsis ôh.