8

Bruă Mkăn Y-Salômôn Ngă

(I Mtao 9:10-28)

1Tloh dua pluh thŭn êjai anăn Y-Salômôn mdơ̆ng sang Yêhôwa leh anăn sang ñu pô, 2Y-Salômôn lŏ mdơ̆ng ƀuôn Y-Huram brei leh kơ ñu, leh anăn brei phung ƀuôn sang Israel dôk hlăm anăn.
3Y-Salômôn nao kơ ƀuôn Hamat-Sôba leh anăn plah mă gơ̆. 4Ñu mdơ̆ng ƀuôn Tatmôr hlăm kdrăn tač leh anăn jih jang ƀuôn hjiê hlăm čar Hamat. 5Msĕ mơh ñu mdơ̆ng ƀuôn Bet-Hôron ti dlông leh anăn ƀuôn Bet-Hôron ti gŭ, jing ƀuôn mâo kđông kahan, mâo mnư̆, ƀăng jang, leh anăn giê kal, 6ƀuôn Balaat, leh anăn jih jang ƀuôn hjiê Y-Salômôn mâo, leh anăn jih jang ƀuôn pioh êdeh aseh ñu, leh anăn ƀuôn brei phung kahan đĭ aseh dôk, leh anăn tui si Y-Salômôn čiăng mdơ̆ng hlăm ƀuôn Yêrusalem, hlăm čar Liƀan, leh anăn hlăm jih čar ñu kiă kriê. 7Jih jang phung ƀuôn sang ăt dôk mơ̆ng găp djuê Hitit, Amôrit, Pêrisit, Hiwit, leh anăn Jêbusit, amâo jing phung Israel ôh, 8mơ̆ng phung anak čô diñu ăt dôk êdei kơ diñu hlăm čar, phung anăn phung Israel amâo bi rai ôh — phung anei Y-Salômôn mjing hlŭn hlŏng truh kơ hruê anei. 9Ƀiădah phung ƀuôn sang Israel Y-Salômôn amâo mjing hlŭn pioh kơ bruă ñu ôh, digơ̆ jing kahan, phung khua kahan, phung khua kơ êdeh aseh, leh anăn phung kahan đĭ aseh. 10Phung anei jing phung khua kahan prŏng kơ Mtao Salômôn, dua êtuh êma pluh čô, kiă kriê phung ƀuôn sang.
11Y-Salômôn atăt ba anak mniê Pharaôn mơ̆ng ƀuôn Đawit truh kơ sang ñu mdơ̆ng leh kơ gơ̆, kyuadah ñu lač, “Mô̆ kâo amâo srăng dôk hlăm sang Y-Đawit mtao Israel ôh, kyuadah anôk hip Yêhôwa truh leh jing doh jăk.”
12Leh anăn Y-Salômôn myơr mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa ti dlông knưl Yêhôwa ñu mdơ̆ng leh ti anăp adring, 13 tui si bruă kơ grăp hruê, myơr tui si klei Y-Môis mtă djŏ kơ Hruê Sabat, hruê ƀlĕ Mlan Mrâo, leh anăn tlâo bliư̆ hruê knăm grăp thŭn — hruê knăm Ƀơ̆ng Kpŭng Amâo Mâo Kpei, hruê knăm kơ Hruê Kăm, leh anăn hruê knăm kơ Sang Trưng. 14Tui si klei Y-Đawit ama ñu mtă, ñu mdưm êpul phung khua ngă yang pioh kơ bruă diñu, leh anăn phung Lêwi pioh kơ bruă bi mni hơêč hmưi leh anăn mă bruă ti anăp phung khua ngă yang tui si bruă grăp hruê, leh anăn phung kiă ƀăng jang tui si êpul diñu kơ grăp boh ƀăng jang; kyuadah msĕ snăn yơh Y-Đawit mnuih Aê Diê mtă leh. 15Leh anăn diñu amâo weh đuĕ ôh mơ̆ng klei mtao mtă leh kơ phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi djŏ kơ djăp mta bruă leh anăn kơ adŭ pioh ngăn.
16Snăn yơh jih jang bruă Y-Salômôn bi leh mơ̆ng hruê mdơ̆ng tur sang Yêhôwa tơl hruê bi leh gơ̆. Snăn sang Yêhôwa leh leh.
17Leh anăn Y-Salômôn nao kơ ƀuôn Êsiôn-Gêber leh anăn ƀuôn Êlat ti hang êa ksĭ hlăm čar Êđôm. 18Y-Huram tiŏ nao kơ ñu hŏng dĭng buăl ñu mâo kŭmpăn leh anăn phung dĭng buăl mưng hŏng êa ksĭ, leh anăn diñu nao kơ čar Ôphir mbĭt hŏng phung dĭng buăl Y-Salômôn, leh anăn mơ̆ng anăn mă ba kơ Mtao Salômôn pă êtuh êma pluh talăng mah.