3

Y-Salômôn Mdơ̆ng Sang kơ Yêhôwa

(I Mtao 6:1-28)

1 Y-Salômôn dơ̆ng mdơ̆ng sang Yêhôwa hlăm ƀuôn Yêrusalem ti čư̆ Môriah, anôk Yêhôwa bi êdah leh kơ Y-Đawit ama ñu, ti anôk Y-Đawit ktrâo leh, anôk prah mdiê Y-Ôrnan mnuih Jêbus. 2Ñu dơ̆ng mdơ̆ng hlăm hruê tal dua mlan tal dua hlăm thŭn tal pă ñu kiă kriê. 3Anei klei Y-Salômôn mkă kơ klei mdơ̆ng sang Aê Diê: dơ̆ng gơ̆ tui si heh ênuk hđăp mâo năm pluh heh, leh anăn găn gơ̆ mâo dua pluh heh. 4Adring ti anăp êtung sang mâo dua pluh heh dơ̆ng gơ̆, mdơr hŏng găn sang; leh anăn ti dlông gơ̆ mâo sa êtuh dua pluh heh. Ñu luôm ti lam gơ̆ hŏng mah doh. 5Ñu păng êtung hŏng kyâo čiprơ, leh anăn luôm gơ̆ hŏng mah doh, leh anăn ngă rup ana boh đung leh anăn klei săng đai ti gơ̆. 6Ñu mprăp sang mƀlir hŏng lu boh tâo yuôm. Mah jing mah mơ̆ng čar Parwam. 7Snăn ñu luôm sang hŏng mah — êda ñu, adring ñu, mtih, leh anăn ƀăng bhă; leh anăn ñu kač rup čêrubim ti mtih.
8 Ñu mkra anôk Doh Jăk Hĭn; dơ̆ng gơ̆ mđơr hŏng găn sang mâo dua pluh heh; leh anăn găn gơ̆ mâo dua pluh heh; ñu êpih. 9Boh ktrŏ msei kđĭn mâo sa sêkel kơ grăp êma pluh sêkel mah. Leh anăn ñu luôm adŭ ti dlông hŏng mah.
10 Hlăm anôk Doh Jăk Hĭn ñu ngă dua rup čêrubim hŏng kyâo leh anăn luôm digơ̆ hŏng mah. 11Siap dua rup čêrubim mblang leh mâo dua pluh heh: sa pŏk siap sa čô čêrubim mâo êma heh sô̆ hŏng mtih sang, leh anăn siap mkăn mâo êma heh sô̆ hŏng siap čêrubim mkăn. 12Sa pŏk siap čêrubim tal dua mâo êma heh sô̆ hŏng mtih sang, leh anăn siap mkăn msĕ mơh êma heh sô̆ hŏng čêrubim tal sa. 13Siap phung čêrubim anăn mblang dua pluh heh; čêrubim anăn dôk dơ̆ng, ƀô̆ phă êtung. 14 Leh anăn ñu ngă čhiăm păng hŏng čhiăm piơk leh anăn hrah jŭ, leh anăn hrah huč hŏng kbuă điêt aruăt, leh anăn đêč rup čêrubim ti čhiăm anăn.

Bruă Y-Huram Ngă hlăm Sang Yang

(I Mtao 7:15-51)

15Ti anăp sang ñu ngă dua ƀĕ kmeh boh dlông tlâo pluh êma heh, ti kŏ mâo êma heh kơ grăp ƀĕ kmeh. 16Ñu ngă klei săng đai msĕ si sa aruăt añŭ leh anăn dưm dŏ anăn ti kŏ kmeh; leh anăn ñu ngă sa êtuh boh pomgranat leh anăn dưm dŏ anăn ti klei săng đai. 17Ñu mdơ̆ng kmeh anăn ti anăp sang yang, sa ƀĕ tĭng dhŭng, sa ƀĕ mkăn tĭng dưr; kmeh tĭng dhŭng ñu pia Jakin, leh anăn kmeh tĭng dưr ñu pia Bôas.