18

1Đến lúc ấy, Y-sơ-ra-ên vẫn chưa có vua, và đại tộc Đan vẫn chưa chiếm được phần đất mình nên họ đang đi tìm một nơi lập nghiệp. 2Đại tộc này chọn năm người dũng cảm ở Xô-ra và Ê-ta-ôn, sai đi trinh sát đất. Họ đến miền núi Ép-ra-im, và nghỉ đêm tại nhà Mi-ca. 3Ở đấy, họ nhận ra giọng nói quen thuộc của người Lê-vi, nên đem người này ra một nơi, hỏi: "Ai đem ông đến đây? Ông đến có việc gì?" 4Người này kể cho họ nghe việc Mi-ca mướn mình làm thầy tế lễ. 5Nghe thế, họ yêu cầu: "Xin ông cầu hỏi Thượng Đế, xem thử chúng tôi đi chuyến này thành công không?" 6Thầy tế lễ đáp: "Các ông cứ an tâm, vì Chúa Hằng Hữu chăm sóc các ông trong chuyến đi này."
7Năm người ấy tiếp tục ra đi. Đến La-ích, họ thấy dân ở đấy sống lặng lẽ, an ổn, không phòng bị. Nếp sống của họ giống người Si-đôn, các nhà lãnh đạo không phiền nhiễu dân sự. Tuy nhiên họ sống xa cách người Si-đôn và không giao hảo với các dân tộc khác.
8Vậy, năm thám tử trở về Xô-ra và Ê-ta-ôn và báo cáo công tác cho đại tộc Đan. 9,10Họ trình bày: "Chúng tôi tìm thấy một vùng đất phì nhiêu, rộng rãi, dân cư sống không phòng bị gì cả. Xin đừng trì hoãn. Ta nên tấn công ngay, vì Thượng Đế cho ta đất này, một miền không thiếu thứ gì cả."
11Vậy, sáu trăm người Đan được vũ trang đầy đủ, khởi hành từ Xô-ra và Ê-ta-ôn, 12đến đóng trại phía tây Ki-ri-át Giê-a-rim trong đất Giu-đa (vì thế, đến nay nơi này vẫn được gọi là Trại quân Đan). 13,14Họ tiếp tục ra đi đến miền núi Ép-ra-im. Khi qua trước nhà Mi-ca, năm thám tử nói với anh em mình: "Trong nhà này có ê-phót, tượng thần, tượng đúc và tượng chạm. Anh em biết phải hành động thế nào rồi chứ?" 15Nói xong, họ vào nhà Mi-ca, chào hỏi người Lê-vi. 16Còn sáu trăm người lính Đan đứng bên ngoài cổng. 17,18Sau đó, người Lê-vi đi ra, đứng với sáu trăm lính ở ngoài cổng. Năm thám tử thu nhặt tượng đúc, ê-phót và tượng thần đem ra. Thấy vậy, thầy tế lễ người Lê-vi hỏi: "Các ông làm gì thế?" 19Họ bảo: "Im đi! Cứ theo chúng tôi, làm cha và thầy tế lễ cho chúng tôi. Làm thầy tế lễ cho cả một đại tộc Y-sơ-ra-ên không hơn làm cho một nhà, một người sao?" 20Thầy tế lễ mở cờ trong bụng, mang cả ê-phót, tượng thần và tượng chạm, đi theo đám người ấy.
21Vậy họ tiếp tục lên đường. Trẻ con, súc vật và hàng hóa được đưa đi trước. 22Khi họ đi đã khá xa, Mi-ca kêu gọi láng giềng cùng nhau đuổi theo. 23Nghe tiếng kêu la đằng sau, người Đan quay lại, hỏi Mi-ca: "Có việc gì vậy? Ông dẫn những người này đuổi theo chúng tôi làm gì?" 24Mi-ca đáp: "Các người lấy hết của tôi - thần tượng lẫn thầy tế lễ đem đi, chẳng để lại gì cả. Thế mà còn hỏi: 'Có việc gì?' " 25Người Đan bảo: "Im mồm đi. Nếu không, sẽ có người nổi giận, giết ông và cả nhà bây giờ." 26Nói xong, họ tiếp tục đi. Mi-ca thấy họ đông và mạnh hơn bên mình nhiều quá, đành quay về. 27Như vậy, người Đan đoạt thần tượng và mọi thứ của Mi-ca, luôn cả thầy tế lễ người Lê-vi nữa.
Sau đó, họ đến La-ích, một thành có dân sống an ổn và không phòng bị. Họ xông vào chém giết và đốt thành.
28Chẳng có ai tiếp cứu người La-ích trong thung lũng Bết-rê-hóp vì họ ở xa Si-đôn quá và vì không giao hảo với dân nào khác. Người Đan xây lại thành phố và sống ở đấy. 29Họ lấy tên tổ tiên mình là Đan (con của Y-sơ-ra-ên) đặt cho thành thay tên cũ. 30Họ dựng tượng lên, bổ nhiệm Giô-na-than (con Ghẹt-sôn, cháu Mai-sen) và các con ông ấy làm thầy tế lễ cho đại tộc mình. Gia đình này tiếp tục giữ chức tế lễ cho đến ngày quân thù chiếm đất. 31Như vậy, trong khi có Đền tạm của Thượng Đế ở tại Si-lô, người Đan lại di thờ thần tượng của Mi-ca làm ra.