2

Dĭng Buăl Jăk Yêhôwa Ti Ƀuôn Bôkim

1Dĭng buăl jăk Yêhôwa đĭ mơ̆ng Gilgal truh kơ ƀuôn Bôkim leh anăn ñu lač, “Kâo atăt leh diih kbiă mơ̆ng čar Êjip, leh anăn atăt leh diih kơ čar kâo kat asei čiăng brei kơ phung aê diih đưm. Kâo lač, ‘Kâo amâo srăng tuôm bi rai ôh klei kâo bi mguôp hŏng diih, 2 leh anăn đăm diih ngă ôh klei bi mguôp hŏng phung dôk hlăm čar anei. Brei diih bi mčah hĕ knưl diñu.’ Ƀiădah diih amâo gưt asăp klei kâo mtă ôh. Ya klei diih ngă snăn lĕ? 3Kyuanăn kâo lač, Kâo amâo srăng suôt diñu mơ̆ng ti anăp diih ôh, ƀiădah diñu srăng jing phung roh hŏng diih, leh anăn phung yang diñu srăng jing ñuăl kơ diih.” 4Tơdah leh dĭng buăl jăk Yêhôwa blŭ klei anăn kơ jih phung ƀuôn sang Israel, phung ƀuôn sang hia. 5Diñu pia anôk anăn Bôkim; leh anăn diñu ngă yang kơ Yêhôwa tinăn.

Klei Y-Yôsuê Djiê

(Yôsuê 24:29-31)

6Tơdah Y-Yôsuê brei phung ƀuôn sang wĭt, phung ƀuôn sang Israel grăp čô wĭt kơ anôk hlăm ngăn dưn ñu, čiăng mă bha čar. 7Phung ƀuôn sang mă bruă kơ Yêhôwa jih ênuk Y-Yôsuê dôk hdĭp, leh anăn jih ênuk phung khua mduôn dôk hdĭp sui hĭn kơ Y-Yôsuê, phung ƀuh leh jih bruă prŏng Yêhôwa ngă leh kơ phung Israel. 8Y-Yôsuê, anak êkei Y-Nun, dĭng buăl Yêhôwa djiê, ñu mâo sa êtuh pluh thŭn. 9 Arăng dơr ñu hlăm kdriêk ngăn dưn ñu, hlăm ƀuôn Timnat-Hêres hlăm čar kngư Êphraim, ti dưr čư̆ Gas. 10Jih phung mnuih ênuk anăn djiê mơh; leh anăn lŏ mâo ênuk phung mkăn êdei kơ diñu, amâo thâo kral ôh Yêhôwa amâodah bruă Ñu ngă leh kơ phung Israel.

Phung Israel Lui Wir – Bruă Phung Khua Phat Kđi

11Phung ƀuôn sang Israel ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn mă bruă kơ phung yang Baal. 12Diñu lui wir Yêhôwa, Aê Diê kơ phung aê diñu đưm, pô atăt diñu kbiă leh mơ̆ng čar Êjip. Diñu tui hlue phung yang mkăn, yang phung ƀuôn sang dôk jŭm dar diñu, leh anăn buôn kkuh kơ phung yang anăn. Diñu mčhur brei Yêhôwa ngêñ. 13Diñu lui wir Yêhôwa leh anăn mă bruă kơ phung yang Baal leh anăn kơ yang Astarôt. 14Snăn Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ phung Israel, leh anăn gơ̆ jao diñu hlăm kngan phung plah mă, brei plah mnơ̆ng diñu. Leh anăn gơ̆ čhĭ diñu kơ phung roh diñu jŭm dar. Snăn diñu amâo lŏ dưi bi kdơ̆ng ôh hŏng phung roh diñu. 15Tơdah diñu êbat nao kơ klei bi blah, kngan Yêhôwa bi kdơ̆ng hŏng diñu čiăng ngă jhat, tui si klei Yêhôwa hưn leh brei diñu răng, leh anăn tui si Yêhôwa kat asei leh kơ diñu. Leh anăn diñu jing knap êdi.
16Yêhôwa bi mđĭ phung khua phat kđi čiăng bi mtlaih diñu mơ̆ng kngan phung plah mă mnơ̆ng diñu. 17Ƀiădah diñu amâo dôk hmư̆ ôh kơ phung khua phat kđi diñu; kyuadah diñu ngă knhông hŏng phung yang mkăn, buôn kkuh ti anăp digơ̆. Djăl snăk diñu weh đuĕ leh mơ̆ng êlan phung aê diñu đưm êbat leh; phung aê diñu gưt leh kơ klei Yêhôwa mtă, ƀiădah diñu amâo ngă msĕ snăn ôh. 18Tơdah Yêhôwa bi mđĭ kơ diñu phung khua phat kđi, Yêhôwa dôk mbĭt hŏng khua phat kđi anăn, leh anăn gơ̆ bi mtlaih diñu mơ̆ng kngan phung roh diñu jih hruê khua phat kđi dôk hdĭp. Yêhôwa pap kơ diñu krao kyua phung bi knap leh anăn phung ktư̆ juă diñu. 19Ƀiădah tơdah khua phat kđi djiê leh, diñu lui wir leh anăn jing soh kjham hĭn kơ phung aê diñu đưm, tui hlue phung yang mkăn, mă bruă leh anăn buôn kkuh kơ digơ̆. Diñu amâo mdei ôh klei diñu ngă, leh anăn klei diñu khăng kŏ. 20Snăn Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ phung Israel, leh anăn Ñu lač, “Kyuadah phung ƀuôn sang anei gao leh klei kâo bi mguôp kâo mtă leh kơ phung aê diñu đưm, leh anăn amâo gưt asăp kâo ôh, 21mơ̆ng anei kơ anăp kâo amâo srăng suôt ôh ti anăp diñu phung găp djuê Y-Yôsuê lui ăt dôk tơdah gơ̆ djiê, 22čiăng kơ hŏng diñu kâo dưi lông dlăng phung Israel, thâodah diñu srăng răng kơ klei diñu êbat amâodah hơăi hlăm êlan Yêhôwa, msĕ si phung aê diñu đưm ngă leh.” 23Snăn Yêhôwa lui phung găp djuê anăn ăt dôk, amâo suôt digơ̆ mtam ôh, leh anăn Ñu amâo jao phung anăn hlăm kngan Y-Yôsuê ôh.