14

Y-Samsôn leh anăn Mniê Ti Ƀuôn Timna

1Y-Samsôn trŭn nao kơ ƀuôn Timna leh anăn ti anăn ñu ƀuh sa čô hlăm phung anak mniê phung Philistin. 2Ñu lŏ wĭt hưn kơ amĭ ama ñu, “Kâo ƀuh leh ti ƀuôn Timna sa čô hlăm phung anak mniê phung Philistin. Ară anei brei diih mă gơ̆ jing mô̆ kâo.” 3Ƀiădah amĭ ama ñu lač kơ ñu, “Si ngă, amâo mâo hĕ sa čô mniê hlăm phung anak mniê găp djuê ih amâodah hlăm jih phung ƀuôn sang drei, tơl ih nao mă sa čô mô̆ mơ̆ng phung Philistin amâo mâo khăt klĭt ôh?” Ƀiădah Y-Samsôn lač kơ ama ñu, “Mă gơ̆ kơ kâo bĕ; kyuadah ñu bi tluh kơ kâo.”
4Ama amĭ ñu amâo thâo ôh kơ klei anăn kbiă mơ̆ng Yêhôwa; kyuadah Yêhôwa duah klei găl čiăng ngă kơ phung Philistin. Hlăk ênuk anăn, phung Philistin kiă kriê phung Israel.
5Y-Samsôn trŭn nao mbĭt hŏng amĭ ama ñu kơ ƀuôn Timna. Tơdah ñu truh kơ đang boh kriăk ƀâo ƀuôn Timna, nĕ anei, mâo sa drei êđai êmông gu gruh čiăng ngă kơ ñu. 6Hlăk anăn Mngăt Myang Yêhôwa hriê dôk mbĭt hŏng ñu hŏng klei ktang. Ñu hiêk êđai êmông gu msĕ si arăng hiêk sa drei êđai bê; ñu amâo djă sa mnơ̆ng ôh hlăm kngan ñu. Ƀiădah ñu amâo hưn ôh kơ amĭ ama ñu ya klei ñu ngă leh. 7Leh anăn ñu trŭn nao blŭ hrăm hŏng mniê anăn; leh anăn gơ̆ bi tluh kơ Y-Samsôn. 8Sui ƀiă tinăn, ñu lŏ nao čiăng mă mniê anăn jing mô̆; ñu weh čiăng dlăng asei mlei êmông gu djiê. Leh anăn nĕ anei, mâo hnuê hlăm asei mlei êmông gu leh anăn mâo êa hnuê mơh. 9Ñu hwăk mă ksing êa hnuê hŏng kngan ñu, leh anăn êbat êjai ƀơ̆ng êjai. Ñu truh kơ amĭ ama ñu, leh anăn brei kơ digơ̆ ƀơ̆ng đa. Ƀiădah ñu amâo hưn ôh kơ ñu mă êa hnuê anăn mơ̆ng asei mlei êmông gu djiê.
10Ama ñu trŭn nao kơ sang mniê anăn, leh anăn tinăn Y-Samsôn mkra klei huă mnăm; kyuadah jing klei bhiăn kơ phung êkei hlăk ai khăng ngă. 11Tơdah phung ƀuôn sang ƀuh ñu, digơ̆ ba tlâo pluh čô ƀĭng găp nao dôk mbĭt hŏng ñu. 12Y-Samsôn lač kơ diñu, “Brei kâo mđăo diih. Tơdah diih dưi hưn klei anăn kơ kâo hlăm kjuh hruê klei huă mnăm leh anăn mblang klei anăn, snăn kâo srăng brei tlâo pluh blah ao kbuă leh anăn tlâo pluh blah ao hơô êjai huă mnăm. 13Ƀiădah tơdah diih amâo dưi hưn kơ kâo ôh, snăn diih srăng brei kơ kâo tlâo pluh blah ao kbuă leh anăn tlâo pluh blah ao hơô êjai huă mnăm.” Digơ̆ lač kơ ñu, “Mđăo bĕ leh anăn hmei dôk hmư̆.” 14Leh anăn ñu lač kơ digơ̆:
  “Mơ̆ng mnơ̆ng thâo ƀơ̆ng kbiă mnơ̆ng ƀơ̆ng,
   mơ̆ng mnơ̆ng ktang kbiă mnơ̆ng mmih.”
 Hlăm tlâo hruê diñu amâo dưi mblang ôh klei mđăo anăn.
15Truh hruê tal pă diñu lač kơ mô̆ Y-Samsôn, “Mplư ung ih brei ñu mblang kơ drei klei ñu mđăo anăn, tơdah ih amâo ngă ôh, hmei čuh ih wăt sang ama ih hŏng pui. Djŏ mơ̆ ih jak hmei tinei čiăng bi ƀun hĕ hmei?” 16Mô̆ Y-Samsôn hia ti anăp ñu leh anăn lač, “Ih knŏng bi êmut kơ kâo, ih amâo khăp kơ kâo ôh; ih bi mđăo kơ phung ƀuôn sang kâo leh anăn ih amâo mblang ôh klei anăn kơ kâo.” Leh anăn ñu lač kơ gơ̆, “Nĕ anei, kâo amâo tuôm hưn kơ amĭ ama kâo ôh, si ngă kâo srăng mblang hĕ kơ ih lĕ?” 17Gơ̆ hia ti anăp ñu êjai kjuh hruê klei huă mnăm; leh anăn hruê tal kjuh ñu mblang kơ gơ̆ kyuadah ktang gơ̆ mtrŭt ñu. Leh anăn gơ̆ mblang klei mđăo anăn kơ phung ƀuôn sang gơ̆. 18Phung êkei ƀuôn anăn lač kơ ñu ti hruê tal kjuh, êlâo kơ yang hruê lĕ:
  “Ya mnơ̆ng mmih hĭn kơ êa hnuê?
   Ya mnơ̆ng ktang hĭn kơ êmông gu?”
 Leh anăn Y-Samsôn lač kơ diñu,
  “Tơdah diih amâo kai hŏng êmô ana êra kâo,
   diih amâo dưi thâo mblang ôh klei kâo bi mđăo diih.”
19Mngăt Myang Yêhôwa hriê dôk mbĭt hŏng ñu hŏng klei ktang, leh anăn ñu trŭn nao kơ ƀuôn Askalon, bi mdjiê tlâo pluh čô êkei ƀuôn anăn, plah mă mnơ̆ng digơ̆ leh anăn brei ao hơô êjai huă mnăm kơ phung mblang klei bi mđăo anăn. Hŏng klei ngêñ snăk ñu lŏ wĭt kơ sang ama ñu. 20Arăng brei hĕ mô̆ ñu kơ găp ñu, pô giăm hĭn hlăm klei bi kuôl.