6

Yesu Uix Biaa Cin Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 14:13-21; Maako 6:30-44; Lugaa 9:10-17)

1Nqa'haav Yesu jiex wuov ngaanc ziqc Gaa^li^li Koiv-Dorn (aengx maaih ganh norm mbuox heuc Ti^mbe^lietv). 2Mienh camv nyei gan jienv ninh mingh weic zuqc ninh mbuo buatc ninh zoux jiex mbuoqc horngh nyei sic zorc longx butv-baengc mienh. 3Yesu ziouc faaux mbong-aiv mingh caux ninh nyei sai-gorx mbuo zueiz jienv wuov. 4Wuov zanc aav lamh deix taux Yiutai Mienh jiex ⟨Siex Maengc Zipv⟩ aqv.
5Yesu cau hmien mangc, buatc mienh camv nyei daaih ninh wuov ziouc naaic gaax Filipv, “Mbuo oix zuqc mingh haaix maaiz ga'naaiv gaux bun naaiv deix zuangx mienh nyanc?” 6Yesu kungx hnangv naaiv nor naaic weic seix Filipv. Ninh ganh oix hnangv haaix nor zoux ninh zungv hiuv mi'aqv.
7Filipv dau, “Longc nyic baeqv hnoi nyei gong-zinh maaiz nyanc nyei ga'naaiv zungv maiv gaux yietc dauh duqv diqv dien.”
8Maaih dauh Yesu nyei sai-gorx, dongh Simon Bide nyei youz, An^ndaa^lu, gorngv, 9“Yiem naaiv maaih dauh dorn maaih biaa norm longc mbiauh mbaali zoux daaih nyei njuov caux i dauh mbiauz. Mv baac mienh ndongc naaic camv hnangv haaix nor haih bun duqv nqoi?”
10Yesu gorngv, “Mbuox zuangx mienh zueiz njiec maah!” Wuov deix dorngx miev camv nyei. Zuangx mienh ziouc zueiz njiec. Daan m'jangc dorn maaih leih maiv go biaa cin dauh. 11Yesu ziouc zorqv wuov deix njuov daaih daux gaux, laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc bun nqoi zueiz jienv wuov deix zuangx mienh nyanc. Mbiauz yaac fih hnangv nyei bun nqoi, ziux gorqv-mienh oix camv fai zoqc.
12Zuangx mienh ziouc nyanc beuv nzengc. Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Mingh siou nyanc zengc wuov deix daaih, maiv dungx guangc yietc aax.” 13Dongh wuov deix biaa norm njuov zuangx mienh nyanc beuv nzengc, mv baac sai-gorx mbuo aengx siou zengc wuov deix dapv buangv ziepc nyeic norm ndaan.
14Zuangx mienh buatc Yesu zoux naaiv nyungc mbuoqc horngh nyei sic, ninh mbuo gorngv, “Naaiv se oix daaih taux baamh gen wuov dauh ⟨Douc Waac Mienh⟩ aqv.” 15Yesu hiuv duqv mienh oix daaih zorqv ninh, aapv ninh zoux hungh, ninh ganh ziouc simv nqoi aengx faaux wuov jiex mbong mi'aqv.

Yesu Yangh Wuom-Minc

(Beiv mangc Matv^taai 14:22-33; Maako 6:45-52)

16Lungh maanz-hmuangx deix, Yesu nyei sai-gorx mbuo njiec taux koiv-hlen, 17bieqc nzangv hungx jienv mingh wuov ngaanc ziqc koiv, Kaa^be^naa^um Mungv. Wuov zanc, zungv hmuangx aqv. Yesu yaac maiv gaengh taux ninh mbuo wuov. 18Wuov zanc borngz gorng domh nziaaux buonc koiv jiez laangc. 19Sai-gorx mbuo nzaeng nzangv mingh biaa juqv gilo nyei dorngx, buatc Yesu yangh wuom-minc daaih nitv fatv ninh mbuo nyei nzangv, haeqv ninh mbuo gamh nziex haic. 20Yesu mbuox ninh mbuo, “Maiv dungx gamh nziex. Se dongh yie aqv.” 21Sai-gorx mbuo ziouc a'hneiv zipv ninh bieqc nzangv. Nzangv liemh zeih taux ninh mbuo oix mingh wuov norm dorngx mi'aqv.

Zuangx Mienh Lorz Yesu

22Da'nyeic hnoi corc yiem wuov ngaanc ziqc koiv wuov deix zuangx mienh hiuv duqv yiem wuov kungx maaih nduqc poux nzangv hnangv. Yesu yaac maiv zeiz caux ninh nyei sai-gorx bieqc wuov poux nzangv, kungx sai-gorx mbuo ganh mingh hnangv. 23Maaih deix nzangv yiem Ti^mbe^lietv Mungv daaih dingh jienv wuov koiv-hlen, nitv Ziouv zorqv njuov laengz zingh liuz Tin-Hungh ziouc bun zuangx mienh nyanc wuov norm dorngx. 24Zuangx mienh buatc Yesu caux sai-gorx mbuo maiv yiem naaic, ninh mbuo ziouc bieqc wuov deix nzangv mingh Kaa^be^naa^um Mungv lorz Yesu.

Yesu Zoux Yungz Maengc Nyei Nyanc Hopv

25Zuangx mienh lorz buatc Yesu yiem wuov ngaanc ziqc koiv ninh mbuo naaic, “Fin-Saeng aah! Ziangh haaix daaih taux naaiv?”
26Yesu dau, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo lorz yie maiv zeiz laaix buatc yie zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc, se weic zuqc meih mbuo duqv njuov nyanc beuv. 27Meih mbuo maiv dungx cuotv qaqv lorz haih waaic nyei nyanc hopv. Oix zuqc lorz bun mienh duqv yietc liuz nyei maengc wuov nyungc nyanc hopv. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix bun naaiv nyungc nyanc hopv meih mbuo, weic zuqc yie nyei Die, Tin-Hungh, jiu hatc maaz bun yie, hnangv mborqv jienv yienx nor, bun cing yie horpc nzengc ninh nyei hnyouv.”
28Ninh mbuo ziouc naaic Yesu, “Yie mbuo oix zuqc zoux haaix nyungc cingx funx Tin-Hungh nyei gong?”
29Yesu dau, “Tin-Hungh oix meih mbuo zoux nyei gong se oix zuqc sienx ninh paaiv daaih wuov dauh.”
30Ninh mbuo ziouc mbuox Yesu, “Wuov nyungc meih oix zoux haaix nyungc mbuoqc horngh nyei jangx-hoc bun yie mbuo buatc ziouc haih sienx meih? Meih oix hnangv haaix nor zoux? 31Yie mbuo nyei ong-taaix yiem deic-bung-huaang duqv nyanc ⟨maa^naa⟩ hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Ninh bun yiem lungh daaih nyei nyanc hopv ninh mbuo nyanc.’ ”
32Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, se maiv zeiz Mose bun yiem lungh daaih wuov nyungc zien nyanc hopv. Se yie nyei Die zorqv yiem lungh nyei zien nyanc hopv jiu bun meih mbuo. 33Weic zuqc Tin-Hungh nyei nyanc hopv se dongh yiem tin-dorngh njiec daaih bun baamh mienh duqv ziangh jienv wuov dauh.”
34Ninh mbuo gorngv, “Fin-Saeng aah! Tov zanc-zanc bun naaiv nyungc nyanc hopv yie mbuo maah!”
35Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie ganh se yungz maengc nyei nyanc hopv. Haaix dauh daaih lorz yie, wuov dauh yietc liuz maiv ngorc. Haaix dauh sienx yie, wuov dauh yietc liuz maiv nqaatv. 36Mv baac hnangv yie mbuox jiex meih mbuo nor, meih mbuo buatc jiex yie yaac maiv sienx. 37Da'faanh yie nyei Die ceix bun yie nyei mienh yietc zungv oix daaih lorz yie. Haaix dauh daaih lorz yie, yie yietc liuz maiv guangc. 38Weic zuqc yie yiem tin-dorngh njiec daaih mv baac maiv zeiz sueih yie ganh nyei eix zoux. Yie daaih zoux ei paaiv yie daaih wuov dauh nyei eix hnangv. 39Paaiv yie daaih wuov dauh nyei eix se hnangv naaiv. Dongh ninh ceix bun yie wuov deix mienh, ninh maiv oix yie bun laaih zitc yietc dauh. Taux nqa'haav laai wuov hnoi, oix yie bun ninh mbuo yietc zungv nangh daaih. 40Weic zuqc yie nyei Die nyei eix se hnangv naaiv. Haaix dauh buatc ninh nyei Dorn, yaac sienx kaux ninh nyei Dorn, wuov dauh ziouc duqv yietc liuz nyei maengc. Taux nqa'haav laai wuov hnoi yie yaac oix bun ninh nangh daaih.”
41Yiutai Mienh ziouc ngopv Yesu weic zuqc ninh gorngv, “Yie se yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv.” 42Ninh mbuo gorngv, “Naaiv dauh se Yosepv nyei dorn, Yesu, maiv zeiz? Ninh nyei diex maac mbuo hiuv duqv nyei. Ninh hnangv haaix nor haih gorngv ninh yiem tin-dorngh njiec daaih?”
43Yesu dau ninh mbuo, “Meih mbuo maiv dungx ngih ngungx ngopv nyei maah! 44Maiv maaih haaix dauh haih daaih lorz yie cuotv liuz Zaangc Diex, dongh paaiv yie daaih wuov dauh, yuoqc ninh daaih. Haaix dauh daaih lorz yie, taux nqa'haav laai wuov hnoi yie ziouc bun ninh nangh daaih. 45Douc Waac Mienh nyei Sou fiev jienv gorngv, ‘Tin-Hungh ganh oix njaaux ninh mbuo yietc zungv.’ Haaix dauh haiz Zaangc Diex nyei waac yaac hoqc hiuv nyei, ninh mbuo yietc zungv oix daaih lorz yie. 46Naaiv maiv zeiz gorngv maaih haaix dauh duqv buatc jiex Zaangc Diex. Kungx yiem Tin-Hungh daaih wuov dauh duqv buatc jiex Zaangc Diex hnangv. 47Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh sienx yie, wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. 48Yie zoux yungz maengc nyei nyanc hopv. 49Meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv yiem deic-bung-huaang nyanc maa^naa mv baac ninh mbuo daic mi'aqv. 50Haaix dauh nyanc yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv maiv zuqc daic. 51Yie zoux ziangh jienv nyei nyanc hopv yiem tin-dorngh njiec daaih. Haaix dauh nyanc naaiv nyungc nyanc hopv, wuov dauh duqv yietc liuz ziangh jienv. Yie bun nyei nyanc hopv se dongh yie ganh nyei orv weic bun baamh mienh duqv ziangh jienv.”
52Yiutai Mienh haiz naaiv deix waac ziouc nzaeng jiez jaax daaih gorngv, “Naaiv laanh mienh hnangv haaix nor haih bun ninh nyei orv mbuo nyanc?”
53Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo maiv nyanc Baamh Mienh nyei Dorn nyei orv, yaac maiv hopv ninh nyei nziaamv, yiem meih mbuo gu'nyuoz maiv maaih ziangh maengc aqv. 54Haaix dauh nyanc yie nyei orv, hopv yie nyei nziaamv, wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. Nqa'haav laai wuov hnoi yie yaac oix bun ninh nangh daaih. 55Weic zuqc yie nyei orv caux yie nyei nziaamv se zien nyanc hopv. 56Haaix dauh nyanc yie nyei orv yaac hopv yie nyei nziaamv, wuov dauh caux yie juangc maengc ziangh. Yie yaac caux wuov dauh juangc maengc ziangh. 57Ziangh jienv nyei Zaangc Diex paaiv yie daaih, yie yaac weic ninh duqv ziangh jienv. Hnangv naaic, haaix dauh nyanc yie nyei orv, wuov dauh yaac weic yie duqv ziangh jienv. 58Naaiv se yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv. Se maiv hnangv mbuo nyei ong-taaix nyanc nyei maa^naa. Nyanc liuz corc haih daic nyei. Mv baac haaix dauh nyanc yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv ziouc duqv yietc liuz ziangh jienv.” 59Yesu gorngv naaiv deix waac wuov zanc ninh yiem Kaa^be^naa^um Mungv nyei wuic dorngh njaaux mienh.

Mienh Camv Nyei Tuix Bouc

60Yesu nyei sai-gorx camv nyei haiz liuz naaiv deix waac ziouc gorngv, “Naaiv deix njaaux nyei waac za'gengh aqc duqv haic. Haaix dauh haih muangx duqv laeh?”
61Yesu hiuv duqv ninh nyei sai-gorx hnangv naaiv nor ngopv naaiv deix waac ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Laaix yie gorngv naaiv deix waac meih mbuo haiz oix tuix bouc fai? 62Wuov nyungc se gorngv meih mbuo buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, faaux taux zinh ndaangc yiem nyei dorngx, meih mbuo hnangv haaix nor? 63Se Singx Lingh bun mienh maaih ziangh maengc. Baamh mienh maiv haih bun mienh maaih ziangh maengc. Yie gorngv nyei waac haih bun meih mbuo duqv Singx Lingh. Singx Lingh yaac bun meih mbuo duqv ziangh maengc. 64Mv baac meih mbuo maaih deix maiv sienx.” Weic zuqc Yesu yiem gorn m'daaih hiuv duqv wuov deix mienh haaix dauh maiv sienx ninh, haaix dauh oix maaic ninh. 65Ninh ziouc gorngv, “Weic naaiv yie gorngv jiex mbuox meih mbuo nyei, cuotv liuz Zaangc Diex bun daaih wuov deix, maiv maaih haaix dauh haih daaih lorz yie.”
66Yiem naaic daaih Yesu nyei sai-gorx camv nyei tuix bouc, maiv gan Yesu aqv.
67Yesu ziouc naaic gaax wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx, “Meih mbuo yaac oix guangc yie fai?”
68Simon Bide dau, “Ziouv aah! Yie mbuo oix zuqc mingh gan haaix dauh? Se dongh meih ganh nyei waac haih bun mienh duqv yietc liuz nyei maengc. 69Yie mbuo sienx yaac hiuv duqv meih zoux Tin-Hungh nyei Cing-Nzengc Mienh.”


70Yesu dau, “Yie ginv meih mbuo ziepc nyeic dauh maiv zeiz? Mv baac meih mbuo maaih dauh zoux hieh guaiv mienv.” 71Yesu hnangv naaiv nor gorngv se gorngv zuqc Simon I^saa^kaa^li^otc nyei dorn, Yu^ndaatc. Maiv gunv ninh zoux wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx nyei yietc dauh, nqa'haav ninh maaic Yesu.