18

Yesu Zuqc Mienh Zorqv

(Beiv mangc Matv^taai 26:47-56; Maako 14:43-50; Lugaa 22:47-53)

1Yesu hnangv naaiv nor daux gaux liuz, ninh caux ninh nyei sai-gorx jiex wuov ngaanc ziqc Kitc^lon Ndoqv. Yiem wuov maaih norm huingx. Yesu caux ninh nyei sai-gorx ziouc bieqc wuov norm huingx mi'aqv. 2Oix maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc yaac hiuv duqv wuov norm dorngx, weic zuqc Yesu caux ninh nyei sai-gorx zanc-zanc gapv zunv wuov. 3Yu^ndaatc ziouc dorh deix Lomaa baeng caux sai mienh bieiv caux ⟨Faa^li^si Mienh⟩ paaiv daaih goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix baeng mingh wuov huingx. Naaiv deix baeng hnengx jienv dang, nanv jienv douz-baav, dorh jienv wuoqc ginc mingh. 4Yesu hiuv duqv ninh ganh oix zuqc buangh nyei nyungc-nyungc sic ziouc cuotv daaih naaic gaax ninh mbuo, “Meih mbuo daaih lorz haaix dauh?”
5Ninh mbuo dau, “Yie mbuo lorz Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu.”
6Yesu gorngv, “Dongh yie aqv.” Maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc yaac caux ninh mbuo souv jienv wuov. Yesu yietv gorngv, “Dongh yie aqv,” ziouc haeqv ninh mbuo laatc nzaatc mbam nqa'haav maengx mingh.
7Yesu aengx naaic nzunc, “Meih mbuo daaih lorz haaix dauh?”
 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo lorz Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu.”
8Yesu aengx dau, “Yie zungv mbuox nzunc meih mbuo, se dongh yie aqv. Hnangv naaic, meih mbuo lorz yie nor, oix zuqc bungx gan yie naaiv deix mienh mingh nqoi.” 9Yesu hnangv naaiv nor gorngv weic bun zinh ndaangc caux ninh nyei Die gorngv wuov deix waac cuotv daaih doix nzengc. Wuov zanc ninh gorngv, “Aa Die aah! Meih bun yie naaiv deix mienh, yie maiv bun yietc dauh laaih zitc.”
10Simon Bide buix jienv zung nzuqc ziouc baeng cuotv daaih hngaqv domh sai mienh nyei nouh, pai zuqc nouh nyei mbiaauc bung m'normh ndutv mingh. Wuov dauh nouh nyei mbuox heuc Mankatv. 11Yesu mbuox Bide, “Zorqv nzuqc ndaauv tapv jienv paiv maah! Yie maiv zeiz oix zuqc hopv yie nyei Die bun yie wuov norm zaanv fai?”

Yesu Yiem Annaatv Nyei Nza'hmien

12Wuov deix Lomaa baeng caux domh baeng-bieiv caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng ziouc zorqv Yesu ndoh jienv 13dorh ninh mingh taux Annaatv nyei nza'hmien ndaangc. Annaatv zoux Kaa^yaa^faatv nyei ong-daa. Wuov hnyangx Kaa^yaa^faatv zoux domh sai mienh. 14Dongh naaiv dauh Kaa^yaa^faatv zinh ndaangc gorngv mbuox zoux hlo nyei Yiutai Mienh, “Bun yietc dauh daic div yietc fingx mienh gauh longx.”

Bide Maiv Nyiemc Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 26:69-70; Maako 14:66-68; Lugaa 22:55-57)

15Simon Bide caux ganh dauh sai-gorx gan jienv Yesu mingh. Naaiv dauh sai-gorx se domh sai mienh zuoqc nyei, ninh cingx daaih duqv caux Yesu bieqc domh sai mienh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz. 16Mv baac Bide souv ga'nyiec maengx laatc gaengh. Dongh domh sai mienh zuoqc wuov dauh sai-gorx ziouc cuotv mingh tengx zuov laatc gaengh wuov dauh m'sieqv bou tov bun Bide caux jienv bieqc. Wuov dauh sai-gorx ziouc dorh Bide bieqc. 17Zuov laatc gaengh wuov dauh m'sieqv bou gorngv mbuox Bide, “Meih zoux dauh wuov dauh mienh nyei sai-gorx maiv zeiz?”
 Bide dau, “Yie maiv zeiz lorqc.”
18Bou mbuo caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix baeng zorqv taanx buov douz daaih souv jienv wuov nzaaux douz weic zuqc juangv haic. Bide yaac caux ninh mbuo souv jienv wuov nzaaux douz.

Domh Sai Mienh Zaah Naaic Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 26:59-66; Maako 14:55-64; Lugaa 22:66-71)

19Domh sai mienh zaah naaic Yesu taux ninh nyei sai-gorx caux ninh njaaux nyei leiz.
20Yesu dau, “Yie haaix zanc gorngv waac, yie dorng jienv maanc mienh gorngv. Yie haaix zanc njaaux, yie zanc-zanc yiem wuic dorngh fai zaangc Tin-Hungh nyei biauv, dongh Yiutai Mienh gapv zunv nyei dorngx njaaux. Yie maiv bingx jienv gorngv haaix nyungc. 21Meih weic haaix diuc naaic yie? Oix zuqc naaic haiz yie gorngv jiex wuov deix mienh. Yie gorngv haaix nyungc ninh mbuo hiuv nyei.”
22Yesu hnangv naaiv nor gorngv setv, maaih dauh baeng souv ga'hlen ziouc mbaix ninh yaac gorngv, “Meih hnangv naaic dau domh sai mienh?”
23Yesu dau ninh, “Se gorngv yie gorngv dorngc haaix nyungc, meih gunv mbuox yiem naaiv nyei mienh yie dorngc haaix nyungc. Mv baac se gorngv yie gorngv duqv horpc nor, meih mbaix yie zoux haaix nyungc?” 24Annaatv aengx fungx ninh mingh Kaa^yaa^faatv domh sai mienh wuov. Ninh mbuo corc ndoh jienv ninh.

Bide Aengx Maiv Nyiemc Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 26:71-75; Maako 14:69-72; Lugaa 22:58-62)

25Simon Bide corc souv jienv wuov nzaaux douz. Yiem wuov nzaaux douz nyei mienh naaic ninh, “Meih yaac zoux wuov laanh mienh nyei sai-gorx saah?” Mv baac Bide maiv nyiemc. Ninh gorngv, “Yie maiv zeiz lorqc.”
26Maaih domh sai mienh nyei yietc dauh nouh, dongh Bide pai zuqc m'normh ndutv wuov dauh nouh nyei cien-ceqv, ziouc gorngv, “Yie buatc meih caux wuov laanh mienh yiem wuov huingx maiv zeiz?”
27Bide aengx gorngv, “Yie gengh! maiv zeiz.” Wuov zanc jai ziouc nqaaix.

Yesu Yiem Bilaatv Nyei Nza'hmien

(Beiv mangc Matv^taai 27:1-2, 11-14; Maako 15:1-5; Lugaa 23:1-5)

28Da'nyeic ndorm nziouv nyei, zoux hlo nyei Yiutai Mienh dorh Yesu cuotv Kaa^yaa^faatv nyei biauv aengx fungx mingh Lomaa Zungx nyei dinc. Wuov deix Yiutai Mienh nziex haih maaih uix ziouc maiv bieqc dinc gu'nyuoz, weic bun ninh mbuo haih duqv nyanc ⟨Siex Maengc Zipv⟩ nyei hnaangx. 29Weic naaiv, Bilaatv cuotv ga'nyiec daaih naaic ninh mbuo, “Meih mbuo dorh haaix nyungc sic daaih gox naaiv laanh mienh?”
30Ninh mbuo dau, “Se gorngv ninh maiv zoux waaic sic, yie mbuo maiv dorh ninh daaih naaiv jiu bun meih.”
31Bilaatv gorngv mbuox ninh mbuo, “Wuov nyungc, meih mbuo ei meih mbuo ganh nyei leiz dorh ninh mingh siemv maah!”
 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo maiv maaih hungh lingc dingc daix mienh.”
32Naaiv deix sic cuotv weic bun zinh ndaangc Yesu gorngv ninh oix zuqc hnangv haaix nor daic wuov deix waac cuotv daaih doix-diuc.
33Bilaatv ziouc bieqc gu'nyuoz dinc mingh yaac heuc Yesu daaih ziouc naaic ninh, “Meih za'gengh zoux Yiutai Mienh nyei Hungh fai?”
34Yesu dau, “Meih naaic nyei waac se meih ganh hnamv cuotv daaih fai maaih mienh gorngv yie nyei jauv-louc mbuox meih?”
35Bilaatv dau, “Meih laaic yie zoux Yiutai Mienh? Se dongh meih ganh wuov fingx mienh caux ⟨sai mienh bieiv⟩ zorqv meih jiu bun yie niaa. Wuov nyungc meih zoux dorngc haaix nyungc?”
36Yesu dau, “Yie gunv nyei guoqv maiv guei naaiv baamh gen. Se gorngv yie nyei guoqv guei naaiv baamh gen, yie nyei mienh zungv oix mborqv jaax, maiv bun zuqc jiu bun Yiutai Mienh. Mv baac yie gunv nyei guoqv maiv zeiz yiem naaiv.”
37Bilaatv ziouc naaic Yesu, “Wuov nyungc, meih za'gengh zoux hungh?”
 Yesu dau, “Meih ganh gorngv yie zoux hungh. Yie cuotv seix yiem naaiv baamh gen se weic zien leiz zoux zorng-zengx. Haaix dauh guei zien leiz ziouc muangx yie nyei waac.”
38Bilaatv aengx naaic, “Zien leiz se haaix nyungc?”

Bilaatv Zorqv Yesu Jiu Bun Mienh Ding Ziepc Nzaangc Jaax Daic

(Beiv mangc Matv^taai 27:15-31; Maako 15:6-20; Lugaa 23:13-25)

 Bilaatv gorngv liuz naaiv deix waac ziouc cuotv ga'nyiec mbuox zoux hlo nyei Yiutai Mienh, “Yie zaah maiv cuotv ninh maaih haaix nyungc zuiz. 39Mv baac ei meih mbuo nyei leiz-fingx, meih mbuo jiex Siex Maengc Zipv nyei ziangh hoc, yie oix zuqc bungx dauh zuqc wuonx loh nyei mienh bun meih mbuo. Meih mbuo oix yie bungx Yiutai Mienh nyei hungh fai?”
40Zuangx mienh aengx nauc-nauc nyei gorngv, “Maiv dungx bungx naaiv dauh. Bungx Mbaa^lapv^mbatc hnangv.” Mbaa^lapv^mbatc se zoux zaqc baeng.