Yo^han

Yo^han Fiev Nyei Kuv Fienx

Biux Mengh Waac

 Naaiv buonv Yo^han Fiev Nyei Kuv Fienx bun mbuo hiuv duqv Yesu zoux Tin-Hungh nyei Doz, Doz yaac yietc liuz yiem nyei. Doz benx dauh baamh mienh daaih caux mbuo yiem. Sou bun mbuo hiuv duqv Yesu se Tin-Hungh laengz bun daaih wuov dauh Njoux Ziouv, yaac dongh Tin-Hungh ganh nyei Dorn. Haaix dauh sienx kaux ninh ziouc duqv yietc liuz nyei maengc. (Yo^han 20:31)
 Sou-gorn bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei Doz se dongh Yesu. Sou aengx gorngv jienv mingh Yesu zoux camv-nyungc mbuoqc horngh haic nyei sic, bun mbuo hiuv duqv ninh zoux Tin-Hungh nyei Dorn yaac zoux Tin-Hungh laengz bun daaih wuov dauh Njoux Ziouv. Nqa'haav Yo^han aengx fiev jienv camv-nyungc jauv bun mbuo hiuv naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic hnangv haaix nor haih njaaux mbuo gauh mengh baeqc Tin-Hungh. Yo^han yaac fiev taux camv-dauh mienh hnangv haaix nor sienx Yesu, zoux ninh nyei sai-gorx. Mv baac maaih mienh camv nyei kungx zoux doqc daanh ninh, maiv oix sienx. Ziepc faam zaang taux ziepc cietv zaang gorngv mienh oix zorqv Yesu mingh ding ziepc nzaangc jaax wuov muonz, ninh hnangv haaix nor njaaux ninh nyei sai-gorx mbuo, hnangv haaix nor tengx ninh mbuo daux gaux. Setv mueiz wuov deix biei zaang gorngv mienh zorqv Yesu ding ziepc nzaangc jaax daic, mv baac nqa'haav ninh nangh daaih hinc cuotv bun ninh nyei sai-gorx mbuo buatc.
Yo^han Fiev Nyei Kuv Fienx gauh longc jienv jiex oix bun mienh hiuv duqv Yesu dongh mingh Tin-Hungh wuov diuh jauv, yaac dongh zien leiz, yaac dongh ziangh maengc wuov dauh. (Yo^han 14:6) Haaix dauh sienx Yesu, Tin-Hungh ziouc bun wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. Yo^han yaac longc pou-tong nyei ga'naaiv zoux waac-beiv njaaux mienh hiuv duqv Tin-Hungh nyei jauv. Ninh longc wuom, longc njuov, longc njang, longc a'ngunc hmei aengx caux ziex nyungc.

Sou Gorngv

1:1-18 Bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei Doz hnangv haaix nor
1:19-51 Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han caux Yesu ginv ndaangc wuov deix sai-gorx
2:1-12:50 Yesu cuotv mingh zunh doz, zorc baengc lo haaix
13:1-17:26 Nqa'haav laai nyei hnoi-nyieqc Yesu yiem Ye^lu^saa^lem Zingh caux nitv zingh nyei dorngx
18:1-19:42 Yesu zuqc mienh zorqv, ding ziepc nzaangc jaax.
20:1-21:25 Yesu nangh daaih yaac hinc cuotv bun mienh buatc