9

Yesu Zorc Longx Dauh Yiem-Toi M'zing Maengh Nyei Mienh

1Yesu yangh jienv jauv mingh, buatc dauh yiem-toi m'zing maengh nyei mienh. 2Sai-gorx mbuo naaic Yesu, “Sai-Diex aah! Naaiv dauh mienh cuotv seix daaih m'zing maengh se laaix ninh ganh nyei zuiz fai laaix ninh nyei diex maac nyei zuiz?”
3Yesu dau, “Ninh m'zing maengh maiv zeiz laaix ninh ganh nyei zuiz fai ninh diex maac nyei zuiz. Ninh nyei m'zing maengh se weic bun Tin-Hungh zoux nyei sic yiem naaiv dauh mienh nyei sin biux mengh cuotv daaih. 4Maiv gaengh hmuangx, mbuo oix zuqc zoux paaiv yie daaih wuov dauh nyei gong. Hmuangx yietv taux, maiv maaih haaix dauh zoux duqv gong. 5Yie corc yiem jienv baamh gen nyei ziangh hoc yie zoux njang ziux baamh gen.”
6Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, ninh tuiv wuom-nzuih wuov ndau, caix benx wuom-bamc daaih, nzaatv jienv wuov dauh mienh nyei m'zing, 7mbuox ninh, “Mingh wuov norm Si^lo^am Wuom-Domh nzaaux oc.” (Si^lo^am wuov norm mbuox nyei eix leiz se “Paaiv Mingh.”) Wuov dauh mienh mingh nzaaux liuz, nzuonx daaih ziouc mangc duqv buatc aqv. 8Ninh nyei laangz zaangc mienh caux aah loc buatc ninh tov nyaanh wuov deix, laanh naaic laanh, “Naaiv dauh mienh dongh aah loc zueiz jienv tov nyaanh wuov dauh maiv zeiz?” 9Maaih deix gorngv, “Zeiz nyei, dongh naaiv dauh aqv.” Maaih deix gorngv, “Maiv zeiz. Se hnangv ninh hnangv.”
 Wuov dauh mienh ganh ziouc gorngv, “Zeiz nyei. Dongh yie aqv.”
10Wuov deix mienh ziouc naaic ninh, “Aav, wuov nyungc meih nyei m'zing hnangv haaix nor haih longx, mangc duqv buatc?”
11Ninh dau, “Maaih dauh mienh, mbuox heuc Yesu, caix wuom-bamc nzaatv yie nyei m'zing aengx heuc yie mingh Si^lo^am Wuom-Domh nzaaux. Yie ziouc mingh. Nzaaux liuz, mangc duqv buatc daaih aqv.”
12Wuov deix mienh aengx naaic, “Wuov dauh mienh yiem haaix?”
 Ninh gorngv, “Yie maiv hiuv.”

Faa^li^si Mienh Zaah Naaic M'zing Longx Wuov Dauh Mienh

13Ninh mbuo ziouc dorh m'zing maengh longx daaih wuov dauh mienh mingh ⟨Faa^li^si Mienh⟩ wuov. 14Dongh Yesu caix wuom-bamc tengx ninh nzaatv jienv m'zing njang daaih wuov hnoi se ⟨Faa^li^si Mienh⟩ 15Wuov deix Faa^li^si Mienh yaac naaic ninh, “Meih nyei m'zing hnangv haaix nor haih longx, mangc duqv buatc?”
 Ninh gorngv, “Yesu zorqv wuom-bamc nzaatv yie nyei m'zing. Yie nzaaux liuz ziouc mangc duqv buatc daaih aqv.”
16Maaih deix Faa^li^si Mienh gorngv, “Tengx m'zing mangc duqv buatc wuov dauh mienh maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih, weic zuqc ninh maiv ei Dingh Gong Hnoi nyei leiz zoux.”
 Mv baac maaih deix gorngv, “Baamz zuiz nyei mienh hnangv haaix nor haih zoux naaiv deix mbuoqc horngh haic nyei jangx-hoc?” Hnangv naaic ninh mbuo ziouc bun nqoi mi'aqv.
17Faa^li^si Mienh aengx naaic nzunc wuov dauh mienh, “Ninh tengx meih nyei m'zing longx, haih mangc duqv buatc. Wuov nyungc, meih gorngv ninh se haaix nyungc mienh?”
 Wuov dauh mienh dau, “Ninh zoux dauh douc waac mienh.”
18Zoux hlo nyei Yiutai Mienh corc maiv sienx ninh zinh ndaangc m'zing maengh, ih zanc haih mangc duqv buatc. Ninh mbuo ziouc heuc ninh nyei diex maac daaih 19naaic ninh mbuo, “Naaiv dauh mienh meih mbuo nyei dorn? Meih mbuo gorngv ninh yiem-toi m'zing maengh dongh naaiv dauh fai? Wuov nyungc, ninh ih zanc hnangv haaix nor haih mangc duqv buatc?”
20Wuov dauh mienh nyei diex maac dau, “Yie mbuo hiuv duqv ninh zoux yie mbuo nyei dorn, yaac hiuv duqv ninh cuotv seix daaih m'zing maengh mi'aqv. 21Mv baac yie mbuo maiv hiuv duqv ninh hnangv haaix nor haih mangc duqv buatc, yaac maiv hiuv duqv haaix dauh zorc ninh nyei m'zing njang. Meih mbuo ganh naaic gaax ninh maah! Ninh hlo aqv. Ninh ganh haih gorngv ninh ganh nyei jauv.” 22Ninh nyei diex maac hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh mbuo gamh nziex zoux hlo nyei Yiutai Mienh. Zoux hlo nyei wuov deix zungv gorngv liuz, haaix dauh nyiemc Yesu zoux Giduc, ninh mbuo oix zunc cuotv wuic dorngh. 23Weic naaiv ninh nyei diex maac cingx daaih gorngv, “Ninh hlo aqv. Meih mbuo naaic gaax ninh ganh maah!”
24Faa^li^si Mienh heuc m'zing maengh zorc longx wuov dauh mienh aengx daaih da'nyeic nzunc yaac mbuox ninh, “Meih oix zuqc dorng jienv Tin-Hungh laengz meih kungx gorngv zien hnangv. Yie mbuo hiuv duqv zorc meih nyei m'zing wuov dauh se zuiz-mienh aqv.”
25Wuov dauh mienh dau, “Ninh zoux zuiz-mienh zeiz fai maiv zeiz, yie maiv hiuv. Yie kungx hiuv duqv yietc nyungc hnangv. Zinh ndaangc yie m'zing maengh, ih zanc yie haih mangc duqv buatc.”
26Ninh mbuo aengx naaic, “Ninh zoux haaix nyungc bun meih? Ninh hnangv haaix nor zorc meih nyei m'zing longx, mangc duqv buatc?”
27Ninh dau, “Yie mbuox jiex meih mbuo, meih mbuo yaac maiv muangx. Meih mbuo weic haaix diuc aengx oix muangx nzunc? Meih mbuo yaac oix zoux ninh nyei sai-gorx fai?”
28Ninh mbuo ziouc gorngv doqc ninh. Ninh mbuo gorngv, “Meih zoux wuov dauh lov nyei sai-gorx. Yie mbuo zoux Mose nyei sai-gorx. 29Yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh caux Mose gorngv waac. Mv baac wuov dauh lov yie mbuo liemh maiv hiuv duqv ninh yiem haaix daaih.”
30Wuov dauh mienh dau, “Naaiv za'gengh mbuoqc horngc haic. Meih mbuo maiv hiuv duqv ninh yiem haaix daaih. Mv baac ninh zorc yie nyei m'zing mangc duqv buatc. 31Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh maiv muangx baamz zuiz mienh nyei waac. Mv baac haaix dauh taaih Tin-Hungh, ei jienv ninh nyei eix zoux, ninh muangx wuov dauh. 32Yiem zeix lungh zeix ndau cuotv daaih taux ih zanc, maiv maaih haaix dauh haiz jiex maaih haaix dauh zorc yiem-toi m'zing maengh nyei mienh longx, haih mangc duqv buatc. 33Se gorngv naaiv dauh mienh maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih nor, ninh maiv haih zoux haaix nyungc.”
34Zoux hlo nyei wuov deix dau, “Meih zuiz-mienh cuotv seix daaix jienv zuiz hlo daaih, mv baac meih oix njaaux yie mbuo?” Ninh mbuo ziouc zunc ninh cuotv wuic dorngh mi'aqv.

Mienh Maaih Zuiz Yesu Beiv M'zing Maengh

35Yesu haiz gorngv ninh mbuo zunc naaiv dauh mienh cuotv wuic dorngh. Ninh ziouc mingh lorz buatc yaac naaic ninh, “Meih sienx Baamh Mienh nyei Dorn fai?”
36Wuov dauh mienh dau, “Domh Gorx aah! Ninh dongh haaix dauh? Tov meih mbuox yie oc. Yie ziouc haih sienx ninh.”
37Yesu gorngv mbuox ninh, “Meih buatc jiex ninh nyei. Dongh ih zanc caux meih gorngv waac wuov dauh.”
38Wuov dauh mienh gorngv, “Ziouv aah! Yie sienx aqv.” Ninh ziouc gueic njiec baaix Yesu.
39Yesu gorngv, “Yie njiec baamh gen weic siemv zuiz, bun m'zing maengh nyei mienh haih mangc duqv buatc, yaac bun mangc duqv buatc wuov deix m'zing maengh mingh.”
40Maaih deix Faa^li^si Mienh caux Yesu yiem wuov haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv ziouc naaic, “Hnangv naaic, yie mbuo yaac m'zing maengh nyei fai?”
41Yesu dau, “Se gorngv meih mbuo m'zing maengh nor, meih mbuo maiv maaih zuiz aqv. Mv baac meih mbuo gorngv, ‘Yie mbuo mangc duqv buatc nyei.’ Hnangv naaic meih mbuo corc maaih zuiz nyei.”