3

Ni^ko^nde^matv Daaih Lorz Yesu

1Maaih dauh ⟨Faa^li^si Mienh,⟩ mbuox heuc Ni^ko^nde^matv. Ninh se yietc dauh zoux hlo nyei Yiutai Mienh. 2Maaih muonz ninh daaih lorz Yesu gorngv, “Fin-Saeng aah! Yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh paaiv meih daaih zoux Fin-Saeng. Se gorngv maiv zeiz Tin-Hungh caux yiem, maiv maaih haaix dauh haih zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc hnangv meih zoux.”
3Yesu dau, “Yie gorngv zien mbuox meih. Haaix dauh maiv ganh siang-yungz jiex, maiv haih duqv buatc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv.”⟩
4Ni^ko^nde^matv naaic gaax, “Mienh gox nzengc, hnangv haaix nor haih siang-yungz jiex? Maiv haih bieqc maa nyei ga'sie ganh yungz nzunc saah?”
5Yesu dau, “Yie gorngv zien mbuox meih. Haaix dauh maiv yiem wuom caux Singx Lingh ganh siang-yungz jiex, wuov dauh maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 6Baamh mienh yungz nyei se baamh mienh nyei sin. Singx Lingh yungz nyei se lingh wuonh. 7Meih maiv dungx weic yie gorngv, ‘Meih mbuo oix zuqc ganh siang-yungz jiex’ naaiv joux waac hnamv maiv mengh baeqc. 8Nziaaux oix buonc haaix, ninh ziouc buonc wuov. Meih haiz nziaaux nyei qiex mv baac maiv hiuv duqv ninh yiem haaix daaih, yaac maiv hiuv duqv oix mingh taux haaix. Singx Lingh bun haaix dauh ganh siang-yungz jiex se hnangv naaiv nor.”
9Ni^ko^nde^matv naaic ninh, “Naaiv deix sic fungc haih hnangv naaiv nor?”
10Yesu dau, “Meih se zoux dauh I^saa^laa^en Mienh nyei domh fin-saeng, meih corc maiv mengh baeqc naaiv deix sic? 11Yie gorngv zien mbuox meih, yie mbuo hiuv nyei, yie mbuo gorngv. Yie mbuo buatc jiex nyei, yie mbuo yaac zoux zorng-zengx. Mv baac meih mbuo maiv sienx yie mbuo zoux nyei zorng-zengx. 12Se gorngv yie gorngv baamh gen nyei jauv meih mbuo zungv maiv sienx, yie dorh tin-dorngh nyei jauv daaih gorngv, meih mbuo fungc haih sienx? 13Maiv gaengh maaih haaix dauh duqv faaux jiex tin-dorngh cuotv liuz yie, Baamh Mienh nyei Dorn, dongh yiem tin-dorngh njiec daaih wuov dauh.
14“Loz-hnoi Mose yiem deic-bung-huaang hnangv haaix nor zorqv dongh naang an wuov dongc liepc faaux hlang, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yaac oix hnangv wuov nor zuqc mienh zorqv liepc faaux hlang, 15bun haaix dauh sienx kaux yie ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.
16“Tin-Hungh ndongc naaic hnamv lungh ndiev mienh cingx zorqv ninh nyei ndoqc Dorn ceix bun ninh mbuo. Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn maiv zuqc mietc mv baac duqv yietc liuz nyei maengc. 17Tin-Hungh paaiv ninh nyei Dorn njiec taux baamh gen maiv zeiz weic dingc baamh mienh nyei zuiz. Kungx oix bun baamh mienh duqv njoux hnangv.
18“Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maiv zuqc dingc zuiz. Haaix dauh maiv sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn nor, Tin-Hungh zungv dingc jienv wuov dauh nyei zuiz, laaix ninh maiv sienx kaux Tin-Hungh nyei ndoqc Dorn.
19“Siemv zuiz nyei gorn se hnangv naaiv. Njang daaih bieqc baamh gen. Mienh maiv oix longc njang, kungx oix longc hmuangx hnangv, weic zuqc ninh mbuo zoux nyei sic se waaic haic. 20Haaix dauh zoux waaic sic, wuov dauh nzorng njang yaac maiv oix mingh lorz njang. Nzauh heix ninh zoux nyei waaic sic oix biux mengh cuotv daaih. 21Mv baac haaix dauh ei jienv zien leiz zoux, wuov dauh daaih lorz njang. Njang ziouc bun cing ninh zoux nyei sic se kaux Tin-Hungh zoux.”

Yo^han Tengx Yesu Zoux Zorng-Zengx

22Naaiv deix sic cuotv liuz, nqa'haav Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh Yu^ndie Saengv yiem caamx wuov yaac tengx mienh jiex wuom nyei leiz. 23Wuov zanc Yo^han yaac tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Ninh yiem Aainon Mungv, leih Saax^lim Mungv maiv nangc go, weic zuqc wuov norm dorngx maaih wuom camv. Mienh yaac mingh wuov jiex wuom nyei leiz. 24(Wuov zanc Yo^han maiv gaengh zuqc wuonx loh.)
25Maaih deix Yo^han nyei sai-gorx caux dauh Yiutai Mienh nzaeng saax uix nyei leiz. 26Wuov deix sai-gorx ziouc mingh mbuox Yo^han, “Sai-Diex aah! Meih jangx duqv nyei fai? Zinh ndaangc caux meih yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, dongh meih zoux zorng-zengx gorngv mbuox jiex yie mbuo wuov laanh mienh. Ih zanc ninh tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Zuangx mienh kungx mingh lorz ninh hnangv aqv.”
27Yo^han dau, “Maiv zeiz Tin-Hungh bun nor, maiv maaih haaix dauh haih duqv haaix nyungc. 28Meih mbuo ganh haih tengx yie zoux zorng-zengx, hiuv duqv yie gorngv jiex, ‘Yie maiv zeiz zoux Giduc wuov dauh. Mv baac Giduc maiv gaengh daaih, Tin-Hungh paaiv yie daaih ndaangc.’ 29Longc siang-mbuangz wuov dauh m'daaih siang-laangh. Kaeqv-lorngh zuov jienv muangx siang-laangh nyei qiex. Yietv haiz siang-laangh gorngv waac ninh ziouc njien-youh haic. Weic naaiv yie ih zanc duqv naaiv nyungc orn-lorqc taux daauh aqv.
30“Ninh oix zuqc zoux hlo jienv faaux, yie oix zuqc zoux faix jienv njiec.

Yiem Tin-Dorngh Daaih Wuov Dauh

31“Yiem tin-dorngh daaih wuov dauh zoux gauh hlo jiex yietc zungv. Yiem baamh gen daaih wuov dauh guei baamh gen, yaac gorngv baamh gen nyei jauv hnangv. Mv baac yiem tin-dorngh daaih wuov dauh zoux gauh hlo jiex yietc zungv. 32Ninh zoux zorng-zengx gorngv ninh buatc jiex, haiz jiex nyei sic mv baac maiv maaih haaix dauh zipv ninh nyei waac. 33Haaix dauh zipv ninh nyei waac se hnangv nqaapv jienv yienx nor, bun cing Tin-Hungh se zien nyei. 34Tin-Hungh paaiv daaih wuov dauh gorngv Tin-Hungh nyei waac, weic zuqc Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun ninh, yaac maiv maaih soux mouc. 35Zaangc Diex hnamv ninh nyei Dorn, zorqv maanc muotc jiu bun yiem ninh nyei buoz-ndiev. 36Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. Mv baac haaix dauh maiv muangx Tin-Hungh nyei Dorn nyei waac nor, maiv haih duqv yietc liuz nyei maengc yaac zuqc Tin-Hungh dingc jienv ninh nyei zuiz.”