5

Yesu Yiem Wuom-Domh Hlen Zorc Baengc

1Nqa'haav Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh jiex Yiutai Mienh nyei yietc norm zipv. 2Yiem Ye^lu^saa^lem maaih dauh gaengh heuc Ba'gi Yungh Gaengh. Gaengh ga'hlen maaih norm wuom-domh, Hipv^lu waac heuc Mbetc^saa^taa. Wuom-domh hlen yaac maaih biaa norm bingx laangh nyei liuh. 3Butv-baengc mienh camv nyei bueix wuov. M'zing maengh, m'zing mbuov yaac maaih, zaux waaic nyei yaac maaih, butv baengc-mbai maiv haih dongz nyei yaac maaih. Ninh mbuo zuov wuom dongz, 4weic zuqc maaih deix ziangh hoc maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh njiec daaih muoqv wuom dongz. Wuom dongz liuz, haaix dauh njiec mingh ziemx ndaangc, maiv gunv butv haaix nyungc baengc, baengc ziouc longx nzengc aqv. 5Yiem wuov maaih dauh mienh butv faah ziepc betv hnyangx baengc. 6Yesu buatc ninh bueix wuov yaac hiuv duqv ninh butv baengc lauh haic, ziouc naaic gaax ninh, “Meih oix baengc longx nyei fai?”
7Wuov dauh baengc mienh dau, “Domh Gorx aac, wuom dongz nyei ziangh hoc maiv maaih haaix dauh dorh yie njiec wuom. Yie ganh mingh maiv gaengh taux, mienh bieqc ndaangc mi'aqv.”
8Yesu gorngv mbuox ninh, “Jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc yangh jauv mingh aqv.” 9Wuov dauh mienh liemh zeih longx daaih ziouc dorh jienv ninh nyei jiuc yangh jauv mingh mi'aqv.
 Wuov hnoi se doix zuqc ⟨Dingh Gong Hnoi.⟩
10Yiutai Mienh ziouc gorngv mbuox baengc longx wuov dauh, “Dingh Gong Hnoi meih dorh jienv jiuc mingh haaix ndau se dorngc mbuo nyei leiz.”
11Ninh dau, “Zorc yie longx wuov dauh mienh heuc yie dorh jienv jiuc yangh jauv mingh aqv.”
12Wuov deix mienh aengx naaic ninh, “Heuc meih dorh jienv jiuc mingh wuov dauh se haaix dauh?”
13Mv baac baengc longx wuov dauh mienh maiv hiuv duqv zorc ninh longx wuov dauh dongh haaix dauh, weic zuqc mienh camv haic, Yesu yaac leih nqoi mingh mi'aqv.
14Nqa'haav Yesu aengx buatc ninh zorc longx wuov dauh mienh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ziouc gorngv mbuox ninh, “Mangc gaax, meih nyei baengc zorc longx nzengc. Yangh naaiv jiex maiv dungx baamz zuiz aqv oc. Nziex meih aengx haih buangh gauh kouv jiex nyei naanc zingh.”
15Wuov dauh mienh nzuonx mingh gorngv mbuox zoux hlo nyei Yiutai Mienh, “Zorc yie longx wuov dauh se dongh Yesu.” 16Weic zuqc Yesu longc Dingh Gong Hnoi zoux naaiv deix sic, Yiutai Mienh cingx daaih zoux doqc ninh. 17Mv baac Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie nyei Die zanc-zanc zoux gong taux ih zanc. Yie yaac zoux gong aqv.” 18Yesu hnangv naaiv nor gorngv, zoux hlo nyei Yiutai Mienh gauh fatv oix daix ninh, weic zuqc ninh maiv daan dorngc Dingh Gong Hnoi nyei leiz hnangv. Ninh yaac gorngv Tin-Hungh zoux ninh nyei Die, ziouc taaih ninh ganh caux Tin-Hungh fih ndongc hlo.

Tin-Hungh Bun Hatc Maaz Ninh Nyei Dorn

19Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, Zaangc Diex nyei Dorn maiv haih sueih ganh nyei hnyouv zoux haaix nyungc. Dorn buatc Die zoux haaix nyungc, ninh ziouc kungx zoux wuov nyungc hnangv. Die zoux haaix nyungc, ninh nyei Dorn ziouc zoux wuov nyungc. 20Zaangc Diex hnamv ninh nyei Dorn, ziouc zorqv ganh zoux nyei yietc zungv sic bun ninh nyei Dorn mangc. Ninh zungv oix zoux gauh hlo naaiv deix sic bun ninh nyei Dorn mangc, meih mbuo ziouc mbuoqc horngh haic. 21Zaangc Diex hnangv haaix nor bun daic mingh nyei mienh nangh daaih ziangh jienv, ninh nyei Dorn yaac hnangv wuov nor bun dongh ninh oix bun wuov deix duqv ziangh jienv. 22Zaangc Diex ganh maiv siemv haaix dauh nyei zuiz. Ninh zorqv lingc jiu bun ninh nyei Dorn siemv yietc zungv zuiz, 23weic bun mienh taaih ninh nyei Dorn hnangv ninh mbuo taaih Zaangc Diex nor. Haaix dauh maiv taaih ninh nyei Dorn, wuov dauh maiv taaih Zaangc Diex, dongh paaiv ninh nyei Dorn daaih wuov dauh.
24“Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh muangx yie nyei waac yaac sienx kaux paaiv yie daaih wuov dauh, ziouc duqv yietc liuz nyei maengc, yaac maiv zuqc dingc zuiz. Ninh biaux ndutv daic nyei jauv duqv ziangh maengc. 25Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, ziangh hoc oix taux, zungv taux aqv, daic mingh nyei mienh haiz Tin-Hungh nyei Dorn nyei qiex, ziouc nangh daaih ziangh jienv. 26Zaangc Diex hnangv haaix nor zoux ziangh maengc nyei gorn-nyuonh, ninh yaac jiu bun ninh nyei Dorn hnangv wuov nor zoux ziangh maengc nyei gorn-nyuonh. 27Zaangc Diex yaac bun ninh nyei Dorn maaih lingc siemv zuiz weic zuqc ninh nyei Dorn zoux Baamh Mienh nyei Dorn.
28“Meih mbuo maiv dungx weic naaiv deix sic hnamv maiv mengh baeqc. Ziangh hoc oix taux, yiem zouv nyei yietc zungv duqv haiz ninh nyei qiex 29ziouc yiem zouv cuotv daaih. Zoux longx wuov deix duqv nangh daaih ziangh jienv. Zoux waaic wuov deix nangh daaih zuqc dingc zuiz.

Tengx Yesu Zoux Zorng-Zengx

30“Yie maiv haih ei yie ganh nyei hnyouv zoux haaix nyungc. Tin-Hungh hnangv haaix nor mbuox yie, yie ziouc hnangv wuov nor siemv. Yie yaac baengh fim nyei siemv, weic zuqc yie maiv zeiz oix ei yie ganh nyei eix zoux. Kungx oix ei paaiv yie daaih wuov dauh nyei eix hnangv. 31Se gorngv yie weic yie ganh zoux zorng-zengx, mienh ziouc funx maiv zien. 32Mv baac aengx maaih dauh tengx yie zoux zorng-zengx. Yie hiuv duqv ninh nyei zorng-zengx waac za'gengh zien nyei.
33“Meih mbuo paaiv mienh mingh Yo^han wuov, ninh yaac weic zien leiz zoux zorng-zengx. 34Yie maiv zeiz qiemx zuqc mienh tengx yie zoux zorng-zengx. Yie kungx hnangv naaiv nor gorngv weic bun meih mbuo duqv njoux hnangv. 35Yo^han beiv norm dang, diemv zieqc njang nyei. Meih mbuo yaac njien-youh a'hneiv yiem caamx ninh nyei njang.
36“Yie yaac maaih nyungc zoux zorng-zengx gauh hlo jiex Yo^han zoux nyei. Se dongh Zaangc Diex paaiv yie zoux ziangx nyei nyungc-nyungc gong. Se ih zanc yie zoux jienv naaiv deix gong bun cing Zaangc Diex ganh paaiv yie daaih. 37Zaangc Diex paaiv yie daaih, ninh ganh yaac tengx yie zoux zorng-zengx. Mv baac meih mbuo maiv haiz jiex ninh nyei qiex yaac maiv buatc jiex ninh nyei fangx zeiv. 38Meih mbuo nyei hnyouv maiv zaangh ninh nyei waac, weic zuqc meih mbuo maiv sienx ninh paaiv daaih wuov dauh. 39Meih mbuo qaqv zaah Ging-Sou, laaic Ging-Sou haih tengx meih mbuo duqv yietc liuz nyei maengc. Naaiv Ging-Sou tengx yie zoux zorng-zengx 40mv baac meih mbuo maiv kangv daaih lorz yie duqv ziangh maengc.
41“Yie maiv zeiz lorz mienh ceng yie. 42Yie hiuv duqv meih mbuo, yaac hiuv duqv yiem meih mbuo nyei hnyouv meih mbuo maiv hnamv Tin-Hungh. 43Yie ndaam yie nyei Die nyei mengh daaih mv baac meih mbuo maiv zipv yie. Se gorngv maaih dauh ndaam jienv ninh ganh nyei mengh daaih, meih mbuo oix zipv ninh nyei. 44Meih mbuo a'hneiv duqv mienh ceng, mv baac meih mbuo maiv lorz nduqc dauh wuov dauh Tin-Hungh ceng meih mbuo. Wuov nyungc meih mbuo hnangv haaix nor haih sienx yie?
45“Meih mbuo maiv dungx hnamv yie oix yiem Zaangc Diex nyei nza'hmien gox meih mbuo. Oix gox meih mbuo wuov dauh se Mose, dongh meih mbuo maaih lamh hnamv wuov dauh. 46Se gorngv meih mbuo za'gengh sienx Mose, meih mbuo ziouc sienx yie, weic zuqc ninh fiev nyei gorngv taux yie. 47Mv baac meih mbuo maiv sienx Mose fiev nyei nor, meih mbuo hnangv haaix nor haih sienx yie nyei waac?”