18

Bun Nqoi Zengc Njiec Nyei Ndau

1Yietc zungv I^saa^laa^en baeqc fingx ziouc gapv zunv yiem Silo Mungv yaac corng Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh yiem wuov. Zuangx deic-bung yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev mi'aqv. 2Mv baac maaih siec fingx I^saa^laa^en Mienh corc maiv gaengh duqv zipv ninh mbuo oix zuqc nzipc nyei buonc.
3Yo^su^waa ziouc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Meih mbuo corc oix zuov ndongc haaix lauh cingx daaih bieqc mingh nzaeng Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung? 4Oix zuqc yietc fingx ginv buo laanh mienh daaih, yie ziouc paaiv ninh mbuo mingh youh gormx wuov norm deic-bung zaah mangc ziux fingx-fingx oix zuqc nzipc nyei buonc ndau yaac fiev mengh wuov deix ndau hnangv haaix nor. Fiev liuz aengx nzuonx yie naaiv. 5Ninh mbuo oix zuqc zorqv deic-bung bun nqoi benx siec gouv. Yu^ndaa Mienh oix zuqc yiem ih zanc ninh mbuo yiem jienv nyei deic-bung, naamh bung maengx wuov. Yosepv nyei zeiv-fun yaac oix zuqc yiem ninh mbuo nyei deic-bung baqv bung maengx wuov. 6Meih mbuo zorqv wuov deix siec gouv ndau fiev mengh nyei liuz, oix zuqc dorh daaih naaiv bun yie. Yie ziouc yiem Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien, tengx meih mbuo dingc maengc mangc weic bun nqoi ndau. 7Mv baac ⟨Lewi Mienh⟩ yiem meih mbuo mbu'ndongx maiv maaih ninh mbuo nyei buonc weic zuqc ninh mbuo zoux Ziouv nyei sai mienh benx ninh mbuo nzipc nyei buonc mi'aqv. Gaatc Fingx, Lu^mben Fingx caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh duqv ninh mbuo nzipc nyei buonc yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx. Ziouv nyei bou, Mose, paaiv bun ninh mbuo mi'aqv.”
8Wuov deix mienh cuotv jauv mingh wuov zanc, Yo^su^waa jaa ziangx waac ninh mbuo. Ninh gorngv, “Meih mbuo gunv mingh zaah mangc gormx wuov deix ndau, yaac fiev jienv mengh nyei. Nqa'haav dorh nzuonx daaih bun yie. Yie ziouc yiem naaiv Silo Mungv, yiem Ziouv nyei nza'hmien, tengx meih mbuo dingc maengc mangc weic bun nqoi ndau.” 9Hnangv naaic ninh mbuo ziouc mingh zaah mangc toux wuov norm deic-bung, zorqv deic-bung bun nqoi benx siec gouv yaac ziux norm-norm mungv aengx fiev jienv daan dorh nzuonx Silo nyei ndopv-liuh ciangv, Yo^su^waa wuov. 10Yo^su^waa ziouc yiem Silo, Ziouv nyei nza'hmien, tengx ninh mbuo dingc maengc mangc weic bun nqoi ndau, yaac yiem wuov paaiv ndau bun I^saa^laa^en Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.

Paaiv Bun Mben^yaa^min Fingx Nyei Buonc Ndau

11Mben^yaa^min Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc dingc maengc mangc weic bun nqoi ndau wuov zanc ndortv zuqc yiem Yu^ndaa Fingx caux Yosepv Fingx mbu'ndongx-qangx.
12Ninh mbuo nyei baqv bung gapv-jaaix yiem Jor^ndaen Ndaaih aengx gan Ye^li^ko Zingh nyei mbong-hlen baqv bung jiex mingh fai bung maengx taux maaih mbong-aiv nyei dorngx, aengx mingh setv Mbetc Aawen Mungv nyei deic-bung-huaang. 13Yiem naaic ninh mbuo nyei gapv-jaaix nzuiz mingh naamh bung taux Lutv Mungv, se Mbetc^en, jiex Lutv Mungv nyei mbong-hlen aengx jiex naamh bung mingh taux Aa^taa^lotv Atc^ndaa Laangz. Se yiem Wuov Ndiev wuov norm Mbetc Holon Zingh naamh bung maengx nyei mbong.
14Gapv-jaaix yiem Mbetc Holon doix-ngaanc naamh bung maengx nyei mbong, ngau mingh hungx jienv gan naamh bung njiec weic zoux fai bung maengx nyei gapv-jaaix, mingh setv Ki^li^yaatv Mbaa^an Zingh, se Ki^li^yaatv Ye^aa^lim Zingh, Yu^ndaa Mienh nyei zingh. Naaiv se fai bung maengx nyei gapv-jaaix.
15Naamh bung maengx nyei gapv-jaaix yiem Ki^li^yaatv Ye^aa^lim Zingh hlen mingh taux Nepv^to^aa Wuom-Zingv. 16Gapv-jaaix nzuiz njiec taux mbong-juoqv, dongh mangc njiec mangc duqv buatc Mben Hinnom Horngz wuov norm mbong-juoqv, yiem Le^faa^im Horngz nyei baqv bung. Gapv-jaaix gan Hinnom Horngz njiec Ye^mbutc Mienh nyei zingh nyei mbong-hlen naamh bung maengx, aengx njiec taux En Logen. 17Gapv-jaaix aengx ngau mingh baqv bung taux En Semetv Wuom-Zingv, aengx jiex mingh taux Ge^li^lotv Deic yiem Aa^ndum^mim Mbong-qangx doix-ngaanc ziouc njiec mingh taux Lu^mben nyei dorn, Mbo^han, nyei La'bieiv-Zorng, 18aengx jiex mingh taux Mbetc Aa^laa^mbaa Laangz nyei baqv bung mbong-hlen, aengx njiec taux Aa^laa^mbaa Horngz. 19Gapv-jaaix jiex mingh taux Mbetc Hokv^laa Mungv nyei mbong-hlen baqv bung maengx, ziouc mingh setv wuov Koiv-Nzauv nyei wuom-congx baqv bung, se Jor^ndaen Ndaaih nyei naamh bung maengx, ndaaih kuv wuov. Naaiv se naamh bung maengx nyei gapv-jaaix.
20Maaih Jor^ndaen Ndaaih zoux dong bung maengx nyei gapv-jaaix.
Naaiv se Mben^yaa^min Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc biei bung nyei gapv-jaaix.
21Mben^yaa^min Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv nyei zingh maaih
Ye^li^ko, Mbetc Hokv^laa, Emekv Kesitv,
22Mbetc Aa^laa^mbaa, Se^maa^laa^im, Mbetc^en, 23Apc^wim, Baalaa, O^faa^laa, 24Kefaan Am^mo^ni, Opc^ni, Ge^mbaa. Yietc zungv maaih ziepc nyeic norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
25Maaih Gi^mbe^on, Laamaa, Mbe^e^lotv, 26Mitv^baa, Ke^fi^laa, Mosaa, 27Lekem, In^be^en, Taa^laa^laa, 28Ze^e^laa, Haa^e^lepv, Ye^mbutc Mienh nyei zingh, se Ye^lu^saa^lem, Gi^mbe^aa, caux Ki^li^yaatv Ye^aa^lim. Yietc zungv maaih ziepc feix norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
Naaiv se Mben^yaa^min Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv nzipc nyei buonc.