1

Khul Tơlơi Phiăn Kơ Gơnam Pơyơr Čuh Hlo̱m

1Yahweh iâu Môseh laih anŭn pơhiăp hăng ñu mơ̆ng Sang Khăn Pơjơnum. Ñu laĭ, 2“Pơhiăp bĕ kơ ƀing Israel tui anai, ‘Tơdang hlơi pô amăng ƀing gih ba rai sa gơnam pơyơr kơ Yahweh, ba rai bĕ sa drơi hlô mơnơ̆ng mơ̆ng tơpul triu, khul bơbe ƀôdah mơ̆ng khul rơmô ñu.
3“ ‘Tơdah gơnam pơyơr jing sa gơnam čuh mơ̆ng tơpul rơmô, ñu či pơyơr sa drơi tơno ƀu hơmâo rơnam rơka hơget ôh. Ñu khŏm pơyơr gơnam pơyơr anŭn ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum tui anŭn gơnam anŭn jing djơ̆ lăp kơ Yahweh yơh. 4Ñu či ăh tơngan ñu ƀơi akŏ gơnam pơyơr anŭn, tui anŭn gơnam pơyơr anŭn jing djơ̆ lăp kar hăng sa gơnam ngă yang pap brơi tơlơi soh kơ ñu yơh. 5Ñu či pơdjai hĭ rơmô tơno hadơi anŭn ƀơi anăp Yahweh, laih anŭn ƀing ană đah rơkơi A̱rôn jing ƀing khua ngă yang či ba rai drah hăng añăh nao ƀơi kơnưl ngă yang djŏp bơnăh ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. 6Pô pơyơr či lo̱k hĭ klĭ gơnam ngă yang anŭn laih anŭn khăt hĭ hlô anŭn jing lu črăn. 7Ƀing ană đah rơkơi A̱rôn jing ƀing khua ngă yang či tuč apui ƀơi kơnưl laih anŭn dap djŭh ƀơi apui anŭn. 8Giŏng anŭn, ƀing ană đah rơkơi A̱rôn, jing ƀing khua ngă yang, či dap khul črăn čơđeh añăm anŭn wơ̆t hăng akŏ laih anŭn rơmuă ƀơi djŭh hlak jă̱ ƀơi kơnưl anŭn. 9Pô pơyơr či rao khul črăn gah lăm hlô mơnơ̆ng laih anŭn khul tơkai hlô anai hăng ia, giŏng anŭn khua ngă yang anŭn či čuh abih bang ƀơi kơnưl. Anŭn jing sa gơnam pơyơr čuh hlo̱m, sa gơnam pơyơr čuh hăng apui, jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh yơh.
10“ ‘Tơdah gơnam pơyơr jing sa gơnam pơyơr čuh mơ̆ng tơpul hlô rong anet ƀiă, jing mơ̆ng tơpul triu ƀôdah tơpul bơbe, pô pơyơr či pơyơr sa drơi tơno ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 11Ñu či pơdjai hĭ hlô pơyơr anŭn ƀơi gah dư̱r kơ kơnưl ƀơi anăp Yahweh, laih anŭn ƀing ană đah rơkơi A̱rôn jing ƀing khua ngă yang či añăh drah ƀơi kơnưl anŭn amăng djŏp bơnăh. 12Pô pơyơr či khăt hĭ hlô ngă yang anŭn jing lu črăn, laih anŭn khua ngă yang či dap đĭ ƀing gơñu wơ̆t hăng akŏ laih anŭn rơmuă amăng djŭh hlak jă̱ ƀơi kơnưl. 13Pô pơyơr či rao hĭ khul črăn gah lăm laih anŭn khul tơkai hlô mơnơ̆ng hăng ia; giŏng anŭn khua ngă yang či ba rai abih bang khul črăn anŭn hăng čuh hĭ ƀơi kơnưl. Anŭn jing sa gơnam pơyơr čuh yơh, sa gơnam pơyơr čuh hăng apui, jing mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh.
14“ ‘Tơdah gơnam pơyơr kơ Yahweh jing sa gơnam pơyơr čuh mơ̆ng khul čim, ñu či pơyơr sa drơi čim pơrơgŏm ƀôdah sa drơi ană čim kơtrâo. 15Khua ngă yang či ba rai gơnam pơyơr anŭn pơ kơnưl, weñ tơĭ hĭ akŏ ñu hăng čuh hĭ akŏ anŭn ƀơi kơnưl; drah ñu či tuh pơđuai ƀơi djeo kơnưl. 16Ñu či mă hĭ bem laih anŭn blâo čim anŭn hăng glŏm hĭ gah ngŏ̱ kơ kơnưl jing anih pioh tơpur. 17Ñu či hek čim anŭn mơ̆ng khul čăng, samơ̆ ƀu brơi kơ ñu tơĭ hĭ ôh; giŏng anŭn khua ngă yang či čuh hĭ čim anŭn ƀơi djŭh jing amăng apui ƀơi kơnưl. Anŭn jing sa gơnam pơyơr čuh, sa gơnam pơyơr arăng čuh hăng apui jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh.