22

Klei Doh Jăk Mnơ̆ng Myơr

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Lač bĕ kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu, brei diñu răng ngă djŏ hŏng mnơ̆ng doh jăk phung ƀuôn sang Israel, mnơ̆ng anăn digơ̆ myơr kơ kâo, čiăng kơ diñu amâo bi čhŏ anăn doh jăk kâo ôh. Kâo jing Yêhôwa. 3Lač bĕ kơ diñu, ‘Tơdah sa čô hlăm jih jang phung anak čô diih hlăm jih jang ênuk diih nao giăm kơ mnơ̆ng doh jăk phung ƀuôn sang Israel myơr kơ Yêhôwa êjai ñu mâo klei čhŏ, pô anăn brei arăng khăt hĕ mơ̆ng anăp kâo. Kâo jing Yêhôwa. 4Amâo mâo sa čô mơ̆ng găp djuê Y-Arôn djŏ phŭng amâodah mâo klei bi ƀlĕ dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng doh jăk ôh tơl ñu jing doh. Hlei pô ruêh sa mnơ̆ng čhŏ kyua sô̆ hŏng mnuih djiê amâodah ƀlĕ êa ktăk, 5leh anăn pô ruêh mnơ̆ng êrui dŏ anăn dưi bi čhŏ ñu, amâodah sa čô êkei dưi bi čhŏ ñu, mơ̆ng ai ya mta klei čhŏ anăn 6pô ruêh mnơ̆ng msĕ snăn srăng jing čhŏ tơl tlam leh anăn amâo srăng ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng doh jăk knŏng tơdah leh ñu mnei hlăm êa. 7Leh yang hruê lĕ ñu srăng jing doh; leh anăn kơh ñu dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng doh jăk, kyuadah dŏ anăn jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ ñu. 8Ñu amâo dưi ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng djiê kmăp amâodah mnơ̆ng hlô hiêk leh, bi čhŏ ñu pô hŏng mnơ̆ng anăn. Kâo jing Yêhôwa. 9Kyuanăn diñu srăng djă pioh klei kâo mtă, huĭdah diñu klam klei soh kyua klei anăn leh anăn diñu djiê hlăm anôk doh jăk, kyuadah diñu bi čhŏ leh klei kâo mtă. Kâo jing Yêhôwa, pô bi doh jăk diñu.
10Sa čô tue amâo dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng doh jăk ôh. Sa čô dôk jưh hlăm sang sa čô khua ngă yang amâodah sa čô mă bruă mưn amâo dưi ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng doh jăk; 11ƀiădah tơdah sa čô khua ngă yang blei sa čô hlŭn jing dŏ ñu hŏng prăk, hlŭn anăn dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng anăn; leh anăn pô arăng kkiêng leh hlăm sang ñu dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ñu. 12Tơdah sa čô anak mniê khua ngă yang bi dôk ung leh hŏng sa čô amâo jing khua ngă yang, mniê anăn amâo dưi ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng myơr doh jăk. 13Ƀiădah tơdah sa čô anak mniê khua ngă yang jing mniê djiê ung amâodah mniê ung lui leh, amâo mâo anak ôh, leh anăn lŏ wĭt kơ sang ama ñu msĕ si êjai ñu dôk hlăk ai, ñu dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ama ñu; ƀiădah amâo mâo sa čô tue dưi ƀơ̆ng dŏ anăn ôh. 14Tơdah sa čô ƀơ̆ng hŏng klei amâo thâo săng mnơ̆ng doh jăk, ñu srăng, bi wĭt mnơ̆ng doh jăk anăn kơ khua ngă yang lŏ thiăm sa kdrêč hlăm êma ênoh gơ̆. 15Phung khua ngă yang amâo dưi bi čhŏ ôh mnơ̆ng doh jăk phung ƀuôn sang Israel myơr leh kơ Yêhôwa, 16Kyua diñu ƀơ̆ng mnơ̆ng doh jăk khua ngă yang, diñu klam klei wê leh anăn klei jing soh leh, leh anăn myơr mnơ̆ng kyua klei soh. Kyuadah kâo jing Yêhôwa pô bi doh jăk diñu.’ ”
17Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 18“Lač bĕ kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel, ‘Tơdah sa čô hlăm sang Israel amâodah phung dôk jưh hlăm čar Israel ba mnơ̆ng myơr, thâodah bi sĭt klei ƀuăn amâodah myơr hŏng klei čŏng čiăng dŏ myơr kơ Yêhôwa jing sa mnơ̆ng myơr čuh, 19čiăng mâo klei kâo tŭ, brei diih myơr sa drei knô amâo mâo anôk jhat ôh, êmô, biăp, amâodah bê. 20 Diih amâo dưi myơr ôh sa drei mâo anôk jhat, kyuadah mnơ̆ng anăn kâo amâo srăng tŭ ôh. 21Tơdah sa čô myơr sa mnơ̆ng ngă yang myơr kơ klei êđăp ênang kơ Yêhôwa, čiăng bi sĭt klei ƀuăn amâodah jing mnơ̆ng myơr hŏng klei čŏng čiăng, êmô amâodah biăp bê, čiăng mâo klei kâo tŭ, brei mnơ̆ng anăn jing klă, amâo mâo sa anôk jhat ôh. 22Hlô mnơ̆ng bum ală, êwiên jơ̆ng, mâo lu êka, mâo klei bi ƀlĕ, klei ruă ktăl, amâodah lak, diih amâo dưi myơr kơ Yêhôwa amâodah mjing digơ̆ sa mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng ti dlông knưl kơ Yêhôwa. 23Ih dưi ba jing sa mnơ̆ng myơr hŏng klei čŏng čiăng sa drei êmô amâodah sa drei êđai biăp mâo sa ƀĕ jơ̆ng dlông đei amâodah đŭt đei; ƀiădah kâo amâo srăng tŭ gơ̆ jing mnơ̆ng myơr bi sĭt klei ƀuăn. 24Diih amâo dưi myơr ôh kơ Yêhôwa amâodah ngă yang hlăm čar diih sa drei hlô mnơ̆ng mâo boh kăm brăm mčah leh, kơhiêk leh, amâodah khăt leh. 25Kăn diih dưi myơr rei jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ Aê Diê diih hlô mnơ̆ng msĕ snăn mă mơ̆ng sa čô tue. Kyuadah hlô mnơ̆ng anăn mâo anôk jhat kyua klei êkă, kâo amâo srăng tŭ digơ̆ ôh.’ ”
26Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 27“Tơdah sa drei êmô, biăp, amâodah bê mđai leh, êđai gơ̆ srăng dôk mbĭt hŏng ana kjuh hruê. Mơ̆ng hruê sa păn kơ anăp kâo srăng tŭ gơ̆ jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. 28Thâodah sa drei êmô amâodah biăp, diih amâo dưi koh ôh ana wăt êđai gơ̆ hlăm sa hruê. 29Tơdah diih ngă yang klei ngă yang bi mni kơ Yêhôwa, brei diih ngă yang anăn čiăng diih dưi mâo klei kâo tŭ. 30Arăng srăng ƀơ̆ng gơ̆ hruê anăn mơh, đăm lui sa kdrêč tơl aguah ôh. Kâo jing Yêhôwa.
31Snăn brei diih djă pioh leh anăn gưt ngă klei kâo mtă. Kâo jing Yêhôwa. 32Đăm bi čhŏ anăn doh jăk kâo ôh, ƀiădah kâo srăng mâo klei doh jăk ti krah phung ƀuôn sang Israel. Kâo jing Yêhôwa pô bi doh jăk diih, 33pô atăt leh diih kbiă mơ̆ng čar Êjip čiăng jing Aê Diê diih. Kâo jing Yêhôwa.”