22

Tơlơi Rơgoh Hiam Kơ Khul Gơnam Pơyơr

1Yahweh laĭ kơ Môseh, 2“Laĭ bĕ kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu khŏm pơpŭ kơ khul gơnam pơyơr rơgoh hiam ƀing Israel hơmâo pơyơr laih kơ Kâo, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či pơgrĭ hĭ anăn rơgoh hiam Kâo ôh. Kâo yơh jing Yahweh.
3“Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu, ‘Kơ abih bang tal rơnŭk pơanăp, tơdah hlơi pô amăng kơnung djuai gih jing hĭ grĭ grañ samơ̆ ăt rai jĕ khul gơnam pơyơr rơgoh hiam ƀing Israel hơmâo pơyơr laih Yahweh, pô anŭn ƀing gih či puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng anăp Kâo yơh. Kâo yơh jing Yahweh.
4“ ‘Tơdah sa čô mơ̆ng kơnung djuai A̱rôn hơmâo tơlơi ruă ƀơi klĭ ƀôdah ƀlĕ ia pơjĕh, ñu ƀu dưi ƀơ̆ng ôh khul gơnam pơyơr rơgoh hiam tơl ñu jing hĭ rơgoh laih. Ñu ăt či jing hĭ grĭ grañ mơ̆n tơdah ñu tĕk djơ̆ gơnam yua mơ̆ng atâo djai ƀôdah mơ̆ng sa čô hơmâo tơlơi ƀlĕ ia pơjĕh, 5ƀôdah ñu tĕk djơ̆ hơget djuai mơnơ̆ng ngă brơi ñu jing hĭ grĭ grañ, ƀôdah tĕk djơ̆ hlơi pô ngă brơi kơ ñu jing hĭ grĭ grañ, wơ̆t dah tơlơi grĭ grañ hơget tŭ mơ̆n. 6Hlơi pô tĕk djơ̆ khul tơlơi hrup hăng anŭn, ñu či jing hĭ grĭ grañ hlŏng truh kơ hrơi klăm yơh. Ñu khŏm kŏm ƀơ̆ng hơget mơ̆ng khul gơnam pơyơr rơgoh hiam tơl ñu mơnơi hĭ ñu pô hăng ia yơh. 7Tơdang anŭn yang hrơi lê̆ laih, ñu či jing hĭ rơgoh yơh, tơdơi kơ anŭn ñu dưi ƀơ̆ng khul gơnam pơyơr rơgoh yơh, yuakơ anŭn jing gơnam ƀơ̆ng kơ ñu. 8Ñu ƀu dưi ƀơ̆ng čơđeh añăm hơget djai laih ƀôdah hlô mơnơ̆ng glai hek pơdjai hĭ ôh, tơdah ñu ƀơ̆ng, ñu jing hĭ grĭ grañ yua mơ̆ng anŭn yơh. Kâo yơh jing Yahweh.
9“ ‘Ƀing khua ngă yang khŏm djă̱ pioh khul tơlơi Kâo kiăng, tui anŭn ƀing gơñu ƀu jing soh hăng djai hĭ ôh yuakơ pơgrĭ hĭ gơnam rơgoh hiam. Kâo yơh jing Yahweh, jing Pô pơjing gơñu jing hĭ rơgoh hiam.
10“ ‘Ƀu hơmâo ôh hlơi pô gah rơngiao kơ sang anŏ khua ngă yang dưi ƀơ̆ng gơnam pơyơr rơgoh hiam, tuai ƀôdah ding kơna mă bruă kơ khua ngă yang kŏn dưi ƀơ̆ng lơi. 11Samơ̆ tơdah sa čô khua ngă yang blơi mă hlŭn anŭn hăng prăk, ƀôdah pô hlŭn anŭn arăng hơmâo tơkeng rai amăng sang ñu, pô hlŭn anŭn dưi ƀơ̆ng yơh gơnam ƀơ̆ng anŭn. 12Tơdah ană đah kơmơi khua ngă yang dŏ kơ hlơi pô ƀu djơ̆ ană đah rơkơi khua ngă yang ôh, ñu ƀu dưi ƀơ̆ng khul gơnam pơyơr rơgoh hiam pă ôh. 13Samơ̆ tơdah ană đah kơmơi khua ngă yang hrup hăng anŭn jing hĭ đah kơmơi djai rơkơi ƀôdah pơklaih hĭ rơkơi ñu samơ̆ aka hơmâo ană bă ôh, laih anŭn ñu wơ̆t glaĭ hăng hơdip amăng sang ama ñu hrup hăng ñu dŏ dra, ñu dưi ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng ama ñu yơh. Samơ̆ ƀu hơmâo tuai pă ôh dưi ƀơ̆ng gơnam anŭn.
14“ ‘Tơdah sa čô ƀơ̆ng djơ̆ gơnam pơyơr rơgoh hiam anŭn hăng tơlơi tơhuăl, ñu khŏm kla glaĭ kơ khua ngă yang anŭn gơnam pơyơr anŭn thim sa črăn amăng rơma kơ gơnam anŭn dơ̆ng. 15Ƀing khua ngă yang khŏm anăm pơgrĭ hĭ ôh khul gơnam pơyơr rơgoh hiam ƀing Israel pơyơr kơ Yahweh, 16anŭn jing brơi kơ ƀing rơngiao kơ sang anŏ khua ngă yang dưi ƀơ̆ng khul gơnam pơyơr anŭn; tui anŭn hlơi pô ƀơ̆ng gơnam pơyơr anŭn, ñu anŭn jing soh laih anŭn či tŭ tơlơi pơkơhma̱l yơh. Kâo yơh jing Yahweh, jing Pô pơjing khul gơnam anŭn jing hĭ rơgoh hiam.’ ”

Tơlơi Ruah Khul Gơnam Pơyơr

17Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 18“Laĭ bĕ kơ A̱rôn, kơ ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn kơ abih bang ƀing Israel tui anai, ‘Tơdah hlơi pô amăng ƀing gih ƀôdah tuai hơdip amăng Israel pơyơr sa gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh kiăng kơ pơgiŏng hĭ tơlơi ƀuăn rơ̆ng ƀôdah kiăng kơ pơyơr rơngai, 19ƀing gih khŏm pơyơr sa drơi tơno ƀu hơmâo rơnam rơka ôh mơ̆ng tơpul rơmô, triu ƀôdah bơbe kiăng kơ djơ̆ lăp. 20Anăm ba rai hlô pơyơr hơmâo rơnam rơka ôh, yuakơ Yahweh ƀu tŭ mă kơ ƀing gih ôh. 21Tơdang sa čô ba rai mơ̆ng tơpul rơmô ƀôdah mơ̆ng tơpul hlô rong anet sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir kơ Yahweh kiăng kơ pơgiŏng hĭ tơlơi ƀuăn rơ̆ng ƀôdah jing sa gơnam pơyơr rơngai, hlô pơyơr anŭn khŏm anăm hơmâo rơnam rơka ƀôdah tơlơi ƀuăh ôh kiăng kơ djơ̆ lăp. 22Anăm pơyơr ôh kơ Yahweh hlô pơyơr bum mơta, tơkai rơwen ƀôdah rơka lu, ƀlĕ kơthoăč, mruih kĕh ƀôdah djơ̆ la̱k. Anăm pioh hlô pơyơr anai ƀơi kơnưl hrup hăng sa gơnam pơyơr kơ Yahweh hăng apui ôh. 23Samơ̆ ƀing gih dưi pơyơr kơ sa gơnam pơyơr rơngai sa drơi rơmô ƀôdah sa drơi triu hơmâo khul tơkai glông be̱r, samơ̆ Yahweh ƀu či tŭ mă ôh amăng tơlơi pơgiŏng hĭ sa tơlơi ƀuăn rơ̆ng. 24Ƀing gih khŏm anăm pơyơr kơ Yahweh sa drơi hlô mơnơ̆ng hơmâo boh pơjĕh ñu rơka, brơ̆p, tơĭ ƀôdah kreo hĭ ôh. Ƀing gih anăm ngă tơlơi anai amăng anih lŏn gih pô ôh, 25laih anŭn ƀing gih khŏm anăm tŭ mă khul hlô mơnơ̆ng hrup hăng anŭn mơ̆ng tơngan sa čô tuai hăng pơyơr gơñu jing gơnam pơyơr kơ Ơi Adai gih ôh. Ñu ƀu či mă tŭ khul hlô anŭn kơ ƀing gih ôh, yuakơ gơñu ƀu hiam ôh laih anŭn hơmâo lu khul rơnam rơka laih yơh.’ ”
26Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 27“Tơdang sa drơi ană rơmô, sa drơi ană triu ƀôdah sa drơi ană bơbe tuh rai, ñu khŏm dŏ hăng amĭ ñu amăng tơjuh hrơi. Mơ̆ng hrơi tal sapăn, Yahweh či tŭ mă ñu jing sa gơnam pơyơr kơ Ñu hăng apui. 28Anăm pơdjai hĭ ôh sa drơi rơmô, sa drơi triu ƀôdah sa drơi bơbe wơ̆t hăng ană ñu hrŏm amăng sa hrơi ôh.
29“Tơdang ƀing gih pơyơr sa gơnam ngă yang bơni hơơč kơ Yahweh, pơyơr bĕ ñu amăng hơdră Yahweh či tŭ mă brơi kơ ƀing gih. 30Ăt khŏm ƀơ̆ng hlô pơyơr anŭn amăng hrơi anŭn mơ̆n; anăm lui hĭ čơđeh rơbeh truh kơ mơguah ôh. Kâo yơh jing Yahweh.
31“Djă̱ pioh bĕ khul tơlơi juăt Kâo hăng đuaĭ tui gơñu. Kâo yơh jing Yahweh. 32Anăm pơgrĭ hĭ anăn rơgoh hiam Kâo ôh. Ƀing Israel khŏm thâo krăn Kâo jing Pô rơgoh hiam. Kâo yơh jing Yahweh, Pô pơjing ƀing gih jing hĭ rơgoh hiam, 33laih anŭn Pô ba ƀing gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip kiăng kơ ƀing gih jing ană plei Kâo. Kâo yơh jing Yahweh.”