10

Klei Soh Y-Nađap leh anăn Y-Abihu

1Y-Nađap leh anăn Y-Abihu, phung anak êkei Y-Arôn, grăp čô mă kpur pioh čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi ñu pô, dưm pui hlăm anăn, dưm mnơ̆ng ƀâo mngưi hlăm anăn, leh anăn myơr pui mơ̆ng anôk mkăn ti anăp Yêhôwa, pui msĕ snăn Yêhôwa amâo tuôm mtă ôh kơ diñu. 2Pui kbiă hriê mơ̆ng anăp Yêhôwa leh anăn čuh dua čô anăn, leh anăn diñu djiê ti anăp Yêhôwa. 3Leh anăn Y-Môis lač kơ Y-Arôn, “Klei anei Yêhôwa lač leh,
  ‘Kâo srăng bi êdah kâo pô doh jăk
   ti krah phung hriê giăm kâo,
  leh anăn kâo srăng mâo klei mpŭ
   ti anăp jih jang phung ƀuôn sang.’ ”
 Y-Arôn dôk ñăt.
4Leh anăn Y-Môis iêu Y-Misaêl leh anăn Y-Êlsaphan, phung anak êkei Y-Usiêl, ama mneh Y-Arôn, leh anăn lač kơ diñu, “Hriê giăm bĕ, mă mđuĕ phung ayŏng adei diih mơ̆ng ti anăp anôk doh jăk, kơ êngao wăl.” 5Snăn diñu hriê giăm leh anăn mă mđuĕ digơ̆ đŭng hŏng ao digơ̆ kơ êngao wăl, tui si Y-Môis mtă leh.

Kdrêč Bi Mbha kơ Phung Khua Ngă Yang leh anăn Bruă Diñu

6Y-Môis lač kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei Y-Arôn, Y-Êlêasar leh anăn Y-Ithamar, “Đăm brei diih mdei gĭ ƀŭk diih, leh anăn đăm hiêk ôh čhiăm ao diih, huĭdah diih srăng djiê, leh anăn huĭdah klei ngêñ truh kơ jih jang phung bi kƀĭn. Ƀiădah phung ayŏng adei diih, jih sang Israel, dưi čŏk hia kyua pui Yêhôwa čuh leh. 7Leh anăn đăm diih kbiă ôh mơ̆ng ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, huĭdah diih djiê; kyuadah êa ƀâo mngưi pioh trôč Yêhôwa dôk ti diih.” Diñu ngă tui si klei Y-Môis blŭ.
8Yêhôwa blŭ kơ Y-Arôn, lač, 9“Đăm ih mnăm ôh kpiê amâodah kpiê ktang mkăn, ih amâodah phung anak êkei ih mbĭt hŏng ih tơdah diih mŭt hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, huĭdah diih srăng djiê. Klei anăn srăng jing sa klei bhiăn nanao hlăm jih jang ênuk diih. 10Brei diih bi mdê mnơ̆ng pioh brei hŏng mnơ̆ng arăng khăng yua, mnơ̆ng amâo doh hŏng mnơ̆ng doh. 11Leh anăn brei diih mtô kơ phung ƀuôn sang Israel jih jang klei bhiăn Yêhôwa blŭ leh kơ diñu hŏng Y-Môis.”
12 Y-Môis lač kơ Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu adôk, Y-Êlêasar leh anăn Y-Ithamar, “Mă bĕ mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ adôk mơ̆ng mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa, leh anăn ƀơ̆ng gơ̆ amâo mâo kpei ti djiêu knưl, kyuadah gơ̆ jing doh jăk hĭn. 13Brei diih ƀơ̆ng gơ̆ hlăm sa bĭt anôk doh jăk, kyuadah gơ̆ jing kdrêč pioh kơ ih leh anăn phung anak êkei ih mơ̆ng mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. Kyuadah snăn yơh Yêhôwa mtă leh kơ kâo. 14 Ƀiădah kdrêč đah da hdai leh, leh anăn mra myơr leh, diih srăng ƀơ̆ng hlăm sa bĭt anôk doh, ih, phung anak êkei ih, leh anăn phung anak mniê ih mbĭt hŏng ih; kyuadah arăng brei leh jing kdrêč pioh kơ ih leh anăn kơ phung anak êkei ih mơ̆ng mnơ̆ng ngă yang mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel. 15Mra myơr leh leh anăn kdrêč đah da hdai leh, diñu srăng djă ba mbĭt hŏng prăi mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, čiăng hdai kyua jing mnơ̆ng myơr hdai ti anăp Yêhôwa, leh anăn gơ̆ srăng jing dŏ ih leh anăn phung anak êkei mbĭt hŏng ih, jing kdrêč pioh kơ diih nanao msĕ si Yêhôwa mtă leh.”
16Y-Môis duah êmuh kơ bê knô mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn nĕ anei, arăng čuh gơ̆ leh. Snăn ñu ăl kơ Y-Êlêasar leh anăn Y-Ithamar, phung anak êkei Y-Arôn adôk, leh anăn lač, 17 “Si ngă diih amâo ƀơ̆ng hĕ mnơ̆ng myơr kyua klei soh hlăm adŭ doh jăk, kyuadah gơ̆ jing mnơ̆ng doh jăk hĭn, leh anăn Yêhôwa brei leh kơ diih čiăng kơ diih dưi klam klei wê phung bi kƀĭn, čiăng ngă klei bi doh klei soh kơ diñu ti anăp Yêhôwa? 18Nĕ anei êrah gơ̆ arăng amâo tuôm ba kơ lam adŭ doh jăk ôh. Sĭt nik jing djŏ brei diih ƀơ̆ng gơ̆ hlăm adŭ doh jăk tui si kâo mtă leh.” 19Y-Arôn lač kơ Y-Môis,
 “Nĕ anei, diñu myơr leh hruê anei mnơ̆ng diñu myơr kyua klei soh leh anăn mnơ̆ng diñu myơr čuh ti anăp Yêhôwa; ƀiădah klei msĕ snei truh leh kơ kâo! Tơdah kâo ƀơ̆ng hĕ leh hruê anei mnơ̆ng myơr kyua klei soh, Yêhôwa srăng tŭ klei anăn mơ̆?”
20Tơdah leh Y-Môis hmư̆ klei anăn, ñu tŭ.