7

Maiv Dungx Dingc Mienh Nyei Zuiz

(Beiv mangc Lugaa 6:37-38; 41-42)

1“Maiv dungx dingc mienh nyei zuiz, Tin-Hungh ziouc maiv dingc meih mbuo nyei zuiz, 2weic zuqc meih mbuo hnangv haaix nor dingc mienh nyei zuiz, Tin-Hungh yaac hnangv wuov nor dingc meih mbuo nyei zuiz aqv. Meih mbuo longc haaix nyungc hlaau bun mienh, Tin-Hungh yaac longc wuov nyungc hlaau bun meih mbuo.
3“Meih weic haaix diuc buatc meih nyei gorx-youz nyei m'zing maaih la'fapv yaac maiv hnamv taux meih ganh nyei m'zing maaih nqanx ndiangx? 4Ganh nyei m'zing maaih nqanx ndiangx, meih fungc haih mbuox meih nyei gorx-youz, ‘Gorx aac, yie tengx gorx ban cuotv m'zing nyei la'fapv oc.’ 5Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Oix zuqc zorqv cuotv ganh nyei m'zing wuov nqanx ndiangx ndaangc cingx daaih haih mangc duqv zien tengx gorx-youz ban cuotv m'zing nyei la'fapv.
6“Maiv dungx zorqv cing-nzengc nyei ga'naaiv bun juv. Gamh nziex juv haih daaux sin daaih ngaatc meih mbuo. Yaac maiv dungx zorqv jaaix nyei la'bieiv-zou zoi bun dungz. Dungz kungx oix caaiv waaic hnangv.

Tov, Lorz, Ngaengv Gaengh

(Beiv mangc Lugaa 11:9-13)

7“Oix zuqc tov ziouc duqv, oix zuqc lorz ziouc buatc, oix zuqc ngaengv gaengh, gaengh ziouc nqoi. 8Weic zuqc haaix dauh tov ziouc duqv, haaix dauh lorz ziouc buatc. Haaix dauh ngaengv gaengh, gaengh ziouc nqoi.
9“Meih mbuo haaix dauh mienh, ninh nyei dorn tov njuov, meih oix bun la'bieiv ninh fai? 10Dorn tov mbiauz, meih oix bun naang ninh fai? 11Meih mbuo ndongc naaic waaic nyei mienh zungv hiuv duqv bun longx nyei ga'naaiv meih mbuo nyei fu'jueiv, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex yietc zei oix bun longx nyei ga'naaiv tov ninh wuov deix mienh.
12“Meih mbuo oix mienh hnangv haaix nor zoux bun meih mbuo, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux bun mienh. Mose nyei Leiz caux ⟨Douc Waac Mienh⟩ njaaux nyei waac, nzutv zunv gorngv se dongh naaiv aqv.

Hepc Nyei Gaengh

(Beiv mangc Lugaa 13:24)

13“Oix zuqc bieqc hepc wuov dauh gaengh, weic zuqc dorh mienh mingh zuqc mietc wuov dauh gaengh jangv nyei. Jauv yaac kuh yangh nyei. Yangh wuov diuh jauv nyei mienh camv haic. 14Mv baac bieqc mingh duqv yietc liuz nyei maengc wuov dauh gaengh se hepc nyei. Jauv yaac aqc duqv yangh. Lorz buatc wuov diuh jauv nyei mienh zoqc.

Mangc Biouv Ziouc Hiuv Duqv Ndiangx

(Beiv mangc Lugaa 6:43-44)

15“Oix zuqc mbungh jienv ⟨jaav douc waac mienh.⟩ Ninh mbuo daaih lorz meih mbuo wuov zanc, beih zaangc hnangv ba'gi yungh, mv baac ninh mbuo nyei hnyouv ciouv hnangv hieh juv nor. 16Meih mbuo samx mangc ninh mbuo zoux nyei sic meih mbuo ziouc hiuv duqv ninh mbuo aqv. Ndiangx-njimv maiv haih ziangh a'ngunc biouv. Mungv long njimv yaac maiv haih ziangh ngongh nyorx biouv. 17Ndiangx longx ziangh longx nyei biouv. Ndiangx maiv benx ziangh maiv benx nyei biouv. 18Ndiangx longx maiv haih ziangh maiv benx nyei biouv. Maiv benx nyei ndiangx maiv haih ziangh longx nyei biouv. 19Haaix diuh ndiangx ziangh biouv maiv benx, zungv zuqc goix guangc buov douz. 20Hnangv naaic, meih mbuo buatc ninh mbuo zoux nyei sic meih mbuo ziouc zieqv duqv jaav douc waac mienh aqv.

Naaiv Deix Mienh Yesu Maiv Laengz

(Beiv mangc Lugaa 13:25-27)

21“Heuc jienv yie, ‘Ziouv aah! Ziouv!’ wuov deix mienh, maiv zeiz dauh dauh haih duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. Kungx dongh ei yie nyei tin-dorngh Diex nyei eix zoux wuov deix duqv bieqc hnangv. 22Taux siemv zuiz wuov hnoi mienh camv nyei oix mbuox yie, ‘Ziouv aah! Ziouv! Yie mbuo dengv meih nyei mbuox douc Tin-Hungh nyei waac, yaac zunc mienv cuotv, yaac zoux jiex mbuoqc horngh nyei sic camv.’ 23Wuov zanc yie oix gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Yie liemh maiv hiuv duqv meih mbuo niaa. Meih mbuo zoux waaic nyei mienh gaanv biaux nqoi maah!’

I Nyungc Gorn-Ndoqv

(Beiv mangc Lugaa 6:47-49)

24“Hnangv naaiv, haaix dauh haiz liuz yie naaiv deix waac, yaac ei jienv zoux, se hnangv yietc dauh cong-mengh nyei mienh gomv biauv la'bieiv-baengh gu'nguaaic. 25Duih domh mbiungc, wuom hlo guaatv, borngz domh nziaaux buonc biauv, biauv yaac maiv mbaang, weic zuqc gomv la'bieiv-baengh gu'nguaaic.
26“Mv baac haaix dauh haiz liuz yie naaiv deix waac yaac maiv ei jienv zoux, ziouc hnangv dauh mienh hngongx mienh nor. Naaiv dauh gomv biauv yiem saa-ziou gu'nguaaic. 27Duih domh mbiungc, wuom hlo guaatv, borngz domh nziaaux buonc biauv, biauv ziouc mbaang. Lomz! lomz nyei mbaang mi'aqv.”

Yesu Nyei Hatc Maaz

28Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, zuangx mienh mbuoqc horngh haic ninh njaaux nyei waac, 29weic zuqc ninh njaaux maiv hnangv ninh mbuo nyei njaaux leiz fin-saeng. Ninh nyei waac maaih hatc maaz haic.