15

Yawmsaub cog lug rua Aplaa

1Dhau ntawd Aplaa ua yug quas toog pum Yawmsaub has rua nwg tas, “Aplaa, koj tsw xob ntshai, kuv yog daim hlau kws thaiv koj, kuv yuav pub tshaav ntuj ntau kawg rua koj.” 2Aplaa nug tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, koj yuav pub daabtsw rua kuv? Vem tas kuv tseed tsw tau muaj mivnyuas le, mas Eliyexaw kws yog tuabneeg Ntamaxaka yuav ua tug kws saws kuv qub txeeg qub teg.” 3Hab Aplaa has tas, “Koj tsw tau pub mivnyuas rua kuv, mas ib tug tub qhe kws yug huv kuv tsev yuav ua tug saws kuv qub txeeg qub teg.” 4Mas Yawmsaub has lug tuaj rua Aplaa tas, “Tug kod tsw yog tug kws saws koj qub txeeg qub teg. Koj tug tub kws koj yug yuav ua tug kws saws ntaag.” 5Yawmsaub txawm coj Aplaa tawm rua saab nrau mas has tas, “Ca le saib sau ntuj, yog koj suav txheeb tej nub qub ca le suav moog.” Mas Yawmsaub has rua nwg tas, “Koj caaj ceg yuav coob ib yaam nkaus le ntawd.” 6Aplaa kuj ntseeg Yawmsaub. Yawmsaub suav tas qhov kws Aplaa ntseeg ntawd yog txujkev ncaaj nceeg rua Aplaa.
7Mas Yawmsaub has rua Aplaa tas, “Kuv yog Yawmsaub kws coj koj tawm huv cov Kheentia lub moos Aw, txhad le pub tau lub tebchaws nuav rua koj ua koj tug.” 8Aplaa has rua nwg tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub kuv yuav ua le caag paub tas kuv yuav tau lub tebchaws nuav ua kuv tug?” 9Yawmsaub has rua Aplaa tas, “Ca le coj ib tug maum nyuj muaj peb xyoos, hab ib tug maum tshws muaj peb xyoos hab ib tug txwv yaaj muaj peb xyoos, hab ib tug nquab taug hab ib tug rhaws nquab nyeg tuaj rua kuv.” 10Aplaa txhad coj tej tsaj nuav tuaj, hab muab cov tsaj phua ua ob saab tso ua ob leej sws ncaag, tassws cov noog ntawd mas tsw phua. 11Thaus tej laj daav yaa lug rua ntawm cov nqaj hov, Aplaa muab lawv tswv moog.
12Thaus nub yuav poob qho, daab ndub txawm laum Aplaa tsaug zug heev, txujkev ntshai hab kev tsaus ntuj dub ncab lug tsuam nwg. 13Mas Yawmsaub has rua Aplaa tas, “Koj ca le paub tseeb tas koj caaj ceg yuav poob tebchaws moog nyob rua huv lub tebchaws kws tsw yog puab teb puab chaw, hab puab yuav ua luas qhev hab raug tswm txom plaub puas xyoo rua hov ntawd. 14Tassws kuv yuav rau txem rua lub tebchaws kws puab ua qhev ntawd, mas dhau ntawd puab yuav tawm lug muaj nyaj txag hov txhua chaw ntau. 15Tassws koj mas koj yuav moog nrug koj tej laug nyob sab tug quas yeeg, koj yuav laug heev le tuag hab muab log. 16Mas tam kws plaub koj caaj ceg yuav rov lug rua ntawm nuav, vem yog cov Amaulai tej kev phem kev qas tsw tau txaus.”
17Thaus nub poob qho hab tsaus ntuj dub lawm, txawm muaj ib cub suavtawg paa nchu auv quas nab hab ib teg tsau cig laam lug moog huv plawv ob leej nqaj ntawd. 18Nub ntawd Yawmsaub cog lug rua Aplaa tas, “Kuv muab lub tebchaws nuav rua koj caaj ceg, txwj ntawm tug dej Iyi moog txug tug dej luj kws yog tug dej Yufeti, 19kws yog cov Khenai, cov Khena, cov Khamaunai, 20cov Hithai, cov Pelixai, cov Lefa‑i, 21cov Amaulai, cov Khana‑aa, cov Kawkasi hab cov Yenpu le tebchaws.”