15

Giao ước với Áp-ram

1Sau đó, Chúa Hằng Hữu bảo Áp-ram trong giấc mộng: "Áp-ram ơi, con đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con và cho con giải thưởng lớn." 2Áp-ram thổ lộ: "Thưa Chúa Hằng Hữu, Chúa sẽ cho con điều chi, vì không con nối dõi, con phải để Ê-li-ê-se ở Đa-mách làm người kế nghiệp! 3Áp-ram tiếp: "Chúa chẳng cho con hậu tự nên một tên nô lệ sinh trong nhà con sẽ nối nghiệp con!"
4Chúa đáp: "Người ấy không thể nào kế nghiệp con. Con sẽ sinh con trai, nó sẽ thừa hưởng gia tài." 5Ban đêm, Chúa đem Áp- ram ra sân ngắm khung trời đầy sao và bảo: "Con nhìn lên bầu trời và thử đếm sao đi! Dòng dõi con sẽ đông như sao trên trời, không ai đếm được!" 6Áp-ram tin lời Chúa, nên Chúa kể ông là người công chính. 7Chúa kết luận: "Ta là Đấng Hằng Hữu đã đem con ra khỏi thành phố U-rơ, xứ Canh- đê để cho con xứ này làm sản nghiệp.
8Áp-ram dè dặt: "Thưa Chúa Hằng Hữu, làm sao con biết chắc rằng Chúa sẽ cho con xứ này?"
9Chúa Hằng Hữu bảo: "Con hãy đem đến đây một con bê cái, một con dê cái, một con cừu đực - tất cả đều ba tuổi - một con chim gáy và một bồ câu non. 10Áp-ram đem dâng các con này lên cho Chúa, xẻ các thú vật làm đôi sắp hai phần đối nhau, nhưng để nguyên các con chim. 11Các loài chim săn mồi sà xuống các sinh tế nhưng Áp-ram đuổi chúng đi.
12Mặt trời vừa lặn, Áp-ram ngã ra ngủ say như chết. Bóng tối bao la và khủng khiếp phủ xuống bao bọc ông. 13Chúa bảo Áp-ram: "Con phải biết chắc chắn dòng dõi con sẽ kiều ngụ nơi đất khách quê người, phải phục dịch dân bản xứ và bị áp bức suốt 400 năm. Nhưng Ta sẽ đoán phạt nước mà dòng dõi con phục dịch, 14cuối cùng dòng dõi con sẽ thoát ách nô lệ, và đem đi rất nhiều của cải. 15Còn con sẽ được về với tổ phụ cách bình an và được chôn cất sau một cuộc đời trường thọ. 16Đến đời thứ tư, dòng dõi con sẽ quay lại đất nước này vì hiện nay tội ác dân A-mo chưa lên đến cực độ."

Chúa hứa ban sản nghiệp

17Khi mặt trời lặn hẳn và trời đã tối, bỗng có một lò lửa bốc khói và một ngọn lửa cháy phừng giữa các sinh tế bị phân đôi. 18Ngày hôm ấy, Chúa Hằng Hữu kết ước với Áp-ram rằng: "Ta đã cho dòng dõi con đất nước này từ sông A-rít ở Ai-cập đến sông cái Phát-giang, 19đất của các dân Kê- nít, Kê-nít, Cát-môn, 20Hê-tít, Phê-rết, Rê- pha-im, 21A-mo, Ca-na-an, Ghi-reng và Giê-bu.