15

Tin-Hungh Caux Apc^laam Liepc Ngaengc Waac

1Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav Apc^laam buatc laauc yaangh nyei jauv cuotv daaih yaac haiz Ziouv gorngv mbuox ninh,
  “Apc^laam aac, meih maiv dungx gamh nziex oc.
   Yie zoux meih nyei torngv-baaih beu jienv meih,
   oix bun domh zingh nyeic meih.”
2Mv baac Apc^laam gorngv, “Ziouv Tin-Hungh aah! Meih oix bun haaix nyungc zingh nyeic yie? Yie liemh maiv maaih yietc dauh fu'jueiv. Kungx maaih Ndaa^matv^gatc Zingh nyei E^li^ye^se duqv nzipc yie nyei jaa-dingh hnangv. 3Meih maiv bun yietc dauh fu'jueiv yie, kungx maaih yietc dauh yiem yie nyei biauv yungz daaih nyei bou duqv nzipc yie nyei jaa-dingh hnangv.”
4Apc^laam aengx haiz Ziouv mbuox ninh, “Meih nyei bou, E^li^ye^se, maiv duqv nzipc meih nyei jaa-dingh lorqc. Meih ganh nyei cien dorn oix duqv nzipc.” 5Ziouv ziouc dorh Apc^laam cuotv gaengh ka'ndau. Ninh gorngv, “Mangc gaax gu'nguaaic lungh! Meih saauv duqv hleix nzengc nyei nor, saauv mangc gaax maah! Meih zungv oix maaih zeiv-fun ndongc naaiv camv.”
6Apc^laam sienx Ziouv. Weic ninh sienx, Ziouv funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv.
7Ziouv aengx gorngv mbuox ninh, “Yie se Ziouv, dongh dorh meih cuotv Ken^ndie Deic-Bung nyei U^aa Zingh weic zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun meih nzipc.”
8Apc^laam aengx naaic, “Ziouv Tin-Hungh aah! Yie hnangv haaix nor haih hiuv duqv dingc yie duqv nzipc naaiv norm deic-bung?”
9Ziouv dau, “Oix zuqc dorh dauh buo hnyangx nyei yangh ngongh nyeiz, caux dauh buo hnyangx nyei yungh nyeiz, caux dauh buo hnyangx nyei ba'gi yungh gouv, caux norm norqc nqo, caux norm baeqc gopv lunx nyei daaih bun yie.”
10Apc^laam ziouc zorqv naaiv deix saeng-kuv daaih bun Tin-Hungh, dauh dauh piqv zoux i maengx, yietc maengx an yietc bung doix ziangx nyei. Norqc aeqv, maiv piqv. 11Domh jaangv-ngongh njiec daaih nzopc jienv wuov deix orv mv baac Apc^laam haeqv biaux mi'aqv.
12Zoux gau, mba'hnoi aav lamh muotv wuov zanc, Apc^laam bueix m'njormh ndo nyei. Ninh liemh zeih haiz hnyouv huaang, gamh nziex haic. 13Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc hiuv duqv meih nyei fun-faqv zungv zuqc cuotv mingh yiem ganh norm guoqv. Wuov norm guoqv nyei mienh oix hoic ninh mbuo zoux nouh, zeix ninh mbuo feix baeqv hnyangx. 14Mv baac yie oix dingc hoic ninh mbuo zoux nouh wuov norm guoqv nyei mienh nyei zuiz. Zuov meih nyei fun-faqv cuotv wuov norm guoqv nyei ziangh hoc, ninh mbuo zungv oix dorh zinh zoih camv nyei cuotv. 15Meih ganh aeqv, oix ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv, baengh orn nyei guei seix, zangx jienv. 16Jiex liuz biei doic mienh, meih nyei fun-faqv cingx duqv nzuonx naaiv yiem, weic zuqc Aa^mo^lai Mienh nyei zuiz maiv gaengh buangv soux mouc.”
17Mba'hnoi muotv, lungh hmuangx nzengc mi'aqv. Maaih norm douz-louh cuotv douz-sioux caux guaax douz-baav cuotv daaih gan jienv wuov deix i bung orv mbu'ndongx jiex. 18Dongh wuov hnoi Tin-Hungh caux Apc^laam liepc ngaengc waac. Tin-Hungh gorngv, “Naaiv norm deic-bung yie laengz bun meih nyei zeiv-fun. Yiem I^yipv Ndaaih mingh taux Yu^fe^ditc wuov diuh domh ndaaih yie jiu bun ninh mbuo nzengc. 19Liemh naaiv deix camv-fingx mienh nyei deic-bung yie jiu bun ninh mbuo nzengc, se Kenai Mienh, Kenatv Mienh, Katc^mo^nai Mienh, 20Hitv^tai Mienh, Be^litv^si Mienh, Le^faa^im Mienh, 21Aa^mo^lai Mienh, Kaa^naa^an Mienh, Ge^gaa^si Mienh, caux Ye^mbutc Mienh nyei deic-bung.”