15

Klei Bi Mguôp Aê Diê hŏng Y-Abram

1Leh klei anăn Khua Yang blŭ kơ Y-Abram hlăm klei bi ƀuh,
  “Đăm huĭ ôh, Ơ Y-Abram.
   Kâo jing khil ih,
   leh anăn klei mưn ih srăng jing prŏng êdi.”
2Ƀiădah Y-Abram wĭt lač, “Ơ Khua Yang Aê Diê, ya mnơ̆ng ih srăng brei kơ kâo lĕ? Kyuadah kâo ka mâo anak ôh, leh anăn Y-Êliêser mơ̆ng ƀuôn Damas jing pô dưn ngăn hlăm sang kâo.” 3Y-Abram lŏ lač, “Nĕ anei, ih amâo tuôm brei anak kơ kâo ôh, leh anăn sa čô hlŭn kkiêng hlăm sang kâo srăng jing pô dưn ngăn kâo.” 4Leh anăn Khua Yang lač kơ ñu snei, “Mnuih anăn amâo srăng jing pô dưn ngăn ih ôh, ƀiădah anak êkei mơ̆ng tian prôč ih pô srăng jing pô dưn ngăn ih.” 5 Ñu atăt ba Y-Abram kơ tač leh anăn lač, “Kngưr ală ih phă adiê leh anăn yap mtŭ tơdah ih dưi.” Leh anăn Ñu lač kơ gơ̆, “Msĕ snăn yơh anak čô ih srăng jing.” 6 Y-Abram đăo kơ Khua Yang, leh anăn Ñu yap klei anăn jing klei kpă ênô kơ Y-Abram.
7Ñu lač kơ gơ̆, “Kâo jing Khua Yang, pô atăt ba ih kbiă mơ̆ng ƀuôn Ur čar Kaldê čiăng brei čar anei kơ ih yơh.” 8Gơ̆ lač, “Ơ Khua Yang Aê Diê si kâo srăng thâo kơ kâo srăng mâo čar anei?” 9Ñu lač kơ Y-Abram, “Mă brei kơ kâo sa drei êmô ana mâo tlâo thŭn, sa drei bê ana mâo tlâo thŭn, sa drei biăp knô mâo tlâo thŭn, sa drei mgăm, leh anăn sa drei êđai ktrâo.” 10Y-Abram mă jih jang mnơ̆ng anăn, blah krah leh anăn dưm mnơ̆ng ñu blah anăn bi tlă anăp mbĭt; ƀiădah ñu amâo blah ôh čĭm čap. 11Phung grư̆ ak trŭn hriê ti mnơ̆ng djiê anăn, ƀiădah Y-Abram tăm hĕ diñu đuĕ.
12 Leh yang hruê mrâo lĕ, Y-Abram pĭt êdi; leh anăn nĕ anei, mâo klei huĭ prŏng leh anăn klei mmăt tĭt truh kơ ñu. 13 Khua Yang lač kơ Y-Abram, “Brei ih thâo sĭt nik kơ phung anak čô ih srăng dôk hlăm čar amâo djŏ čar diñu pô ôh; diñu srăng jing hlŭn kơ phung anăn, leh anăn phung anăn srăng ktư̆ juă diñu êjai pă êtuh thŭn. 14 Ƀiădah kâo srăng bi kmhal phung găp djuê diñu mă bruă anăn; leh anăn êdei tinăn diñu srăng kbiă hŏng lu ngăn drăp. 15Ƀiădah ih srăng nao dôk mbĭt hŏng phung aê ih hŏng klei êđăp ênang. Arăng srăng dơr ih leh ih mduôn jŏk. 16Ti ênuk tal pă phung anak čô ih srăng lŏ wĭt tinei, kyuadah klei wê phung Amôrit ka ênŭm ôh.” 17Leh yang hruê lĕ mâo klei mmăt, nĕ anei mâo kpur pui ƀlĕ săp leh anăn mâo pui arôk găn ti plah wah kdrêč hlô blah anăn. 18 Hlăm hruê anăn Khua Yang ngă klei bi mguôp hŏng Y-Abram, lač, “Kâo srăng brei čar anei kơ phung anak čô ih, dơ̆ng mơ̆ng êa krông čar Êjip truh ti êa krông prŏng, êa krông Ơprat, 19čar phung Kênit, phung Kênisit, phung Katmônit, 20phung Hitit, phung Pêrisit, phung Rêpham, 21phung Amôrit, phung Kanaan, phung Girgasit, leh anăn phung Jêbusit.”