15

Tơlơi Pơgop Ơi Adai Kơ Abram

1Giŏng kơ anai, Abram hơmâo tơlơi pơƀuh hăng hơmư̆ Yahweh laĭ kơ ñu,
   “Anăm huĭ ôh, Ơ Abram.
  Kâo jing khiơl pơgang kơ ih
   laih anŭn Kâo brơi kơ ih gơnam bơni prŏng biă mă.”
2Samơ̆ Abram laĭ glaĭ, “Ơ Yahweh Dưi Kơtang, hơget ih dưi brơi kơ kâo lĕ, tơdang kâo ƀu hơmâo ană ôh, laih anŭn pô tŏ tui kâo jing Eliezer mơnuih mơ̆ng Damaskus?” 3Laih anŭn Abram laĭ dơ̆ng, “Ih ƀu brơi kơ kâo ană bă ôh, tui anŭn pô hlŭn kâo anŭn yơh či tŭ mă kŏng ngăn kâo.”
4Giŏng anŭn, ñu hơmư̆ Yahweh pơhiăp hăng ñu dơ̆ng, “Hlŭn ih Eliezer anai ƀu djơ̆ jing pô tŭ mă kŏng ngăn ih ôh, samơ̆ sa čô ană či rai mơ̆ng drơi jan ih pô yơh jing pô tŭ mă kŏng ngăn ih.” 5Yahweh ba Abram pơ gah rơngiao hăng laĭ kơ gơ̆, “Lăng bĕ pơ khul adai adih laih anŭn yap bĕ khul pơtŭ anŭn tơdah ih dưi yap ƀing gơñu.” Yahweh laĭ dơ̆ng, “Hơnŭn yơh, kơnung djuai ih či jing lu kar hăng anŭn mơ̆n.” 6Abram đaŏ kơ Yahweh, tui anŭn yơh Yahweh yap kơnăl kơ gơ̆ jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng.
7Giŏng anŭn, Yahweh ăt pơhiăp hăng gơ̆, “Kâo yơh jing Yahweh jing Pô ba ih tơbiă đuaĭ laih mơ̆ng plei Ur amăng lŏn čar ƀing Khaldi, kiăng brơi kơ ih anih lŏn anai jing hĭ gơnam kơ ih pô.”
8Samơ̆ Abram laĭ, “Ơ Yahweh Dưi Kơtang ăh, hiư̆m kâo dưi thâo anih lŏn anŭn či jing anih lŏn kơ kâo pô lĕ?”
9Tui anŭn, Yahweh laĭ glaĭ, “Ba rai bĕ kơ Kâo sa drơi ană rơmô ania, sa drơi bơbe ania laih anŭn sa drơi triu tơno, rĭm hlô mơnơ̆ng anŭn hơmâo klâo thŭn soh sel, wơ̆t hăng sa drơi čim pơrơgŏm hăng sa drơi ană čim kơtrâo mơ̆n.”
10Abram ba rai hơdôm hlô mơnơ̆ng anŭn kơ Ơi Adai, blah čơlah hĭ tŏng krah rĭm hlô mơnơ̆ng anŭn laih anŭn pioh mơnơ̆ng hơmâo pơčơlah laih anŭn amăng dua tơroai klă̱ anăp hăng tơdruă gơñu; samơ̆ ñu ƀu blah čơlah hĭ khul čim ôh. 11Hơmâo tơpul grư̆ trŭn găm ƀơi hlô mơnơ̆ng djai anŭn, samơ̆ Abram puh pơđuaĭ hĭ gơñu.
12Tơdang yang hrơi hlak lê̆, Abram pĭt wơr hĭ laih anŭn tơlơi kơnăm mơmŏt huĭ hyưt prŏng truh ƀơi ñu. 13Yahweh laĭ kơ ñu, “Brơi kơ ih thâo sĭt nik bĕ, ƀing kơnung djuai ih či jing hĭ ƀing tuai amăng lŏn čar arăng; arăng či pơjing hĭ ƀing gơñu jing ƀing hlŭn pơ anŭn laih anŭn arăng či kơtư̆ juă ƀing gơñu amăng 400 thŭn. 14Samơ̆ Kâo či phak pơkra kơnung djuai arăng anŭn jing ƀing pơjing hĭ ƀing gơ̆ jing ƀing hlŭn, laih kơ anŭn ƀing gơ̆ či tơbiă mơ̆ng lŏn čar tuai anŭn hăng mă ba lu gơnam biă mă yơh hrŏm hăng ƀing gơñu. 15Samơ̆ kơ ih, ih či hơdip truh kơ thŭn tha, djai rơnŭk rơnua laih anŭn arăng dơ̱r hĭ ih yơh. 16Tơdơi kơ rơnŭk tal pă̱, kơnung djuai ih či wơ̆t glaĭ pơ anih anai; Kâo ƀu puh pơđuaĭ hĭ ôh ƀing Amôr yuakơ tơlơi soh sat ƀing gơñu aka truh tơl hơnơ̆ng pơkă či tŭ mă tơlơi phak pơkra ôh.”
17Tơdang yang hrơi lê̆ laih anŭn mơmŏt laih, hơmâo sa glung asăp apui hăng sa jơlah apui blĭp rai hăng găn nao tŏng krah hơdôm čơđeh hlô mơnơ̆ng hơmâo čơlah laih anŭn. 18Ƀơi hrơi anŭn Yahweh pơjing sa tơlơi pơgop hăng Abram hăng laĭ, “Kâo brơi kơ abih bang kơnung djuai ih lŏn anai, čơdơ̆ng mơ̆ng ia krong čar Êjip hlŏng truh pơ krong prŏng Huphrat, 19wơ̆t hăng hơdôm lŏn ƀing Ken, ƀing Keniz, ƀing Khadmôn, 20ƀing Hit, ƀing Periz, ƀing Repha, 21ƀing Amôr, ƀing Kanaan, ƀing Girgas laih anŭn ƀing Yebus.”