33

Nau Ntăm Ăn Hăn

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Hăn hom tă bơh aơ, may jêh ri phung ƀon lan may ngluh jêh bơh n'gor Êjipt, hăn hom ta n'gor gâp ton ma Y-Abraham, Y-Isăk, jêh ri Y-Yakôb, lah: 'Gâp mra ăn n'gor nây ma phung kon sau khân may '. 2Gâp mra njuăl du huê tông mpăr ueh lor ma khân may, jêh ri gâp mra nsot phung Kanaan, phung Amôrit, phung Hitit, phung Pêrisit, phung Hivit, jêh ri phung Jêbusit. 3Hăn hao hom ta n'gor geh ndơ sông sa nhêt rmeh ler, ƀiălah gâp mâu mra hăn ôh ta nklang khân may, klach lah gâp ƀư rai khân may rŏ trong; yorlah khân may jêng du phung ƀon lan dăng bôk." 4Tơ lah jêh phung ƀon lan tăng nau mhe mhan mhĭk nây, khân păng ndrê nglâng; jêh ri mâu geh du huê nkrơ̆ ôh. 5Yorlah Yêhôva lah jêh ma Y-Môis: "Lah hom ma phung ƀon lan Israel, khân may jêng phung ƀon lan dăng bôk. Tơ lah gâp hăn ta nklang khân may kanŏng ƀât lât, gâp ŭch ƀư rai khân may. Pô ri doh hom aƀaơ ndơ nkrơ̆ khân may, gay ma gâp gĭt, moh gâp mra ƀư ma khân may."
6Yor nây sŏk ntơm bơh yôk Hôrep phung ƀon lan Israel doh lơi lĕ ndrăp nkrơ̆ khân păng.

Ngih Bok Nau Tâm Rƀŭn

7Y-Môis vay ƀư ngih bok jêh ri rdâk păng pa dih nkual ngai djê̆. Păng rnha ngih bok nau tâm rƀŭn; jêh ri ăp nơm mbu joi Yêhôva hăn ta ngih bok nau tâm rƀŭn pa dih nkual. 8Tơ lah Y-Môis luh hăn ta ngih bok nây, lĕ rngôch phung ƀon lan dâk gŭ râng, ăp nơm gŭ râng ta mpông ngih bok păng, jêh ri tĭng uănh Y-Môis kŏ păng lăp jêh tâm ngih bok. 9Tơ lah Y-Môis lăp jêh tâm ngih bok, n'gâng ndâr tŭk jŭr ta mpông ngih bok jêh ri Yêhôva ngơi ma Y-Môis. 10Tơ lah lĕ rngôch phung ƀon lan saơ n'gâng ndâr tŭk gŭ ta mpông ngih bok lĕ rngôch phung ƀon lan dâk jêh ri mbah yơk, ăp nơm ta mpông ngih bok păng nơm. 11Pô ri yơh Yêhôva vay ngơi ma Y-Môis ta năp muh măt, tâm ban ma du huê bunuyh ngơi ma mĭt jiăng păng. Tơ lah Y-Môis plơ̆ sĭt ta nkual, n'hat na păng dôl ndăm, Y-Yôsuê kon bu klâu Y-Nun, mâu luh ôh bơh ngih bok.

Yêhôva Ton Gŭ Ndrel

12Y-Môis lah ma Yêhôva: "Aơ, may lah jêh ma gâp: 'Ăn may njŭn leo phung ƀon lan aơ, ƀiălah may mâu ăn gâp gĭt ôh mbu may mra njuăl hăn ndrel ma gâp. Pô aơ may lah, 'Gâp năl may ma amoh may, jêh ri may geh jêh nau yô̆ ta năp măt gâp.' 13Pô ri aƀaơ, gâp vơl dăn ma may, tơ lah gâp geh jêh nau yô̆ ta năp măt may, mpơl hom trong may ma gâp, gay ma gâp dơi gĭt năl may jêh ri geh nau yô̆ ta năp măt may. Ăn may kơp phung ndŭl mpôl aơ jêng ƀon lan may lĕ. 14Yêhôva lah: 'Gâp nơm mra hăn ndrel ma may, jêh ri gâp mra ăn nau rlu ma may." 15Y-Môis lah ma păng: "Tơ lah may nơm mâu hăn ndrel ma gâp ôh, lơi ăn hên hăn du bơh ntŭk aơ ôh. 16Yorlah, mâm bu mra gĭt ngăn ma gâp geh nau yô̆ ta năp măt may, gâp jêh ri phung ƀon lan may? Mâu di hĕ ma nau may hăn ndrel ma hên, pô ri hên mra jêng phung êng, gâp jêh ri phung ƀon lan may, bơh lĕ rngôch phung ƀon lan êng gŭ ta kalơ neh aơ?"
17Yêhôva lah ma Y-Môis: "Gâp mra ƀư nau may lah ma gâp nây, yorlah may geh jêh nau yô̆ ta năp măt gâp, jêh ri gâp gĭt năl may ma amoh may nơm." 18Y-Môis lah: "Gâp dăn ma may, tâm mpơl hom ma gâp nau chrêk rmah may." 19Păng lah: "Gâp mra ăn lĕ nau ueh rgăn ta năp may, jêh ri gâp mra mbơh amoh gâp, 'Yêhôva' ta năp may. Gâp mra yô̆ ma mbu nâm gâp yô̆, gâp mra ƀư ueh ma mbu nâm gâp mra ƀư ueh." 20Păng lah: "Ƀiălah may mâu dơi saơ muh măt gâp ôh; yorlah bunuyh mâu dơi ôh saơ gâp jêh ri gâp gŭ rêh." 21Yêhôva lah: "Aơ, geh du ntŭk dăch gâp, jêh ri may mra gŭ ta kalơ lŭ. 22Jêh ri dôl nau chrêk rmah gâp mra găn, gâp mra dơm may tâm trôm lŭ, jêh ri gâp mra nkŭm may ma ti gâp kŏ jêh gâp rgăn. 23Jêh ri gâp mra rhuăt lơi ti gâp, jêh ri may mra saơ ndŭr kơi gâp, ƀiălah mâu saơ muh măt gâp ôh.