8

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Hăn hom ma Pharaôn jêh ri lah ma păng," Yêhôva lah pô aơ: "Ăn phung ƀon lan gâp hăn du, gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp. 2Ƀiălah tơ lah may dun, mâu ăn khân păng hăn ôh, aơ gâp mra ƀư ma n'gor may ăn geh kĭt lam bri. 3Dak krong Nil mra bêng ler ma kĭt. Khân păng mra hao jêh ri lăp tâm ngih may, tâm jrô may bêch, tâm sưng may bêch, tâm ngih phung n'hat na may, tâm ngih phung ƀon lan may, tâm năk jêh ri tâm thŭng mon piăng let may. 4Kĭt mra hao tât ta may, ma phung ƀon lan may jêh ri lĕ rngôch phung n'hat na may. 5Yêhôva lah ma Y-Môis: "Ngơi hom ma Y-Arôn, yơr hom ti may djôt mâng may mơ pa dak n'hor toyh, n'hor dak jê̆, jêh ri dak nglau, jêh ri ăn kĭt hao tât ta n'gor Êjipt." 6Y-Arôn yơr ti păng mơ pa dak n'gor Êjipt; jêh ri kĭt hao nkŭm n'gor Êjipt. 7Ƀiălah phung rƀên ƀư tâm ban lĕ ma nau khân păng blau rƀên jêh ri ăn kĭt hao tât ta n'gor Êjipt.
8Pharaôn kuăl Y-Môis jêh ri Y-Arôn, lah: "Vơh vơl hom ma Yêhôva gay ma păng mprơh lơi kĭt bơh gâp jêh ri bơh phung ƀon lan gâp; jêh ri gâp mra ăn phung ƀon lan hăn nhhơr ndơ ƀư brah ma Yêhôva." 9Y-Môis lah ma Pharaôn: "Ăn may geh nau maak ntăm ma gâp ndah jŏ gâp mra vơh vơl yor may, yor phung n'hat na, jêh ri yor phung ƀon lan may, gay ma roh kĭt bơh may, bơh ngih may, jêh ri hôm kanŏng dak krong." 10Păng plơ̆ lah: "Ôi taơ" Y-Môis lah: "Ăn jêng tĭng nâm bu nau may lah, gay ma khân may gĭt mâu geh ôh nơm tâm ban ma Yêhôva, Brah Ndu hên. 11Kĭt mra du tă bơh may, bơh ngih may, bơh phung n'hat na may, jêh ri bơh phung ƀon lan may. Khân păng mra gŭ kanŏng tâm dak krong Nil." 12Y-Môis jêh ri Y-Arôn du tă bơh Pharaôn; jêh ri Y-Môis vơl dăn ma Yêhôva yor kĭt tĭng nâm păng ton jêh ma Pharaôn. 13Yêhôva ƀư tĭng nâm Y-Môis ngơi; jêh ri khĭt tâm ngih, tâm nkual ngih, jêh ri tâm mir. 14Bu rƀŭn bun âk nku, jêh ri lam bri ƀâu ôm. 15Ƀiălah tơ lah Pharaôn saơ geh nau rlu, păng plơ̆ dăng nuih n'hâm păng, jêh ri mâu hôm iăt nau phung nây, nâm bu Yêhôva lah jêh.

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Si (Chhi)

16Yêhôva lah ma Y-Môis: "Ngơi hom ma Y-Arôn, 'yơr mâng may jêh ri dong ndruyh neh, gay ma păng plăch jêng chhi tâm lam n'gor Êjipt." 17Khân păng ƀư pô nây. Y-Arôn yơr ti păng, djôt mâng păng, dong ndruyh neh, jêh ri geh si ta bunuyh jêh ri ta mpô mpa. Lĕ rngôch ndruyh neh plăch jêng chhi tâm lam bri neh Êjipt.
18Phung rƀên dŏng nau khân păng blau rƀên gay ma geh chhi, ƀiălah khân păng mâu dơi ƀư nau nây ôh. Jêh ri geh chhi ta bunuyh jêh ri mpô mpa. 19Phung rƀên lah ma Pharaôn: "Aơ yơh nglau ti Brah Ndu." Ƀiălah nuih n'hâm Pharaôn jêng dăng, jêh ri păng mâu iăt phung nây ôh, nâm bu Yêhôva lah jêh.

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Phung

20Yêhôva lah ma Y-Môis: "Dâk hom ơm ôi jêh ri gŭ kâp Pharaôn dôl păng lah hăn ta dak, jêh ri lah ma păng, 'Yêhôva ngơi pô aơ.' Ăn phung ƀon lan gâp hăn, gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp. 21Tơ lah may mâu ăn phung ƀon lan gâp hăn, aơ gâp mra njuăl rhuay âk ma may, ma phung n'hat na may, ma phung ƀon lan may jêh ri tâm lĕ rngôch ngih khân may. Ngih phung Êjipt mra bêng rhuay, jêh ri neh mra bêng ma rhuay lĕ. 22Ƀiălah tâm nar nây gâp mra prăp êng n'gor Gôsen, ntŭk phung ƀon gâp gŭ, gay ma ta nây mâu mra geh rhuay ôh; gay ma may gĭt gâp jêng Yêhôva tâm n'gor aơ. 23Pô ri gâp mra prăp êng phung ƀon lan gâp đah phung ƀon lan may. Nau tâm mƀên aơ mra tât ôi taơ." 24Yêhôva ƀư pô nây. Geh âk rhuay lăp tâm ngih Pharaôn jêh ri tâm ngih phung n'hat na păng, jêh ri rhuay ƀư rai lam n'gor Êjipt.
25Pharaôn kuăl Y-Môis, jêh ri Y-Arôn, jêh ri lah: "Hăn hom khân may nhhơr ndơ ƀư brah ma Brah Ndu khân may tâm n'gor." 26Ƀiălah lah Y-Môis lah: "Mâu di ôh ƀư pô nây; yorlah hên mra nhhơr ma Yêhôva Brah Ndu hên ndơ phung Êjipt rmot. Tơ lah hên nhhơr ta năp măt Êjipt ndơ khân păng rmot, mâu di hĕ khân păng mra klŭp hên ma lŭ? 27Hên mra hăn tâm pe nar tâm bri rdah jêh ri nhhơr ndơ ƀư brah ma Yêhôva Brah Ndu hên, tĭng nâm nau păng mra ntăm ma hên." 28Pharaôn lah: "Gâp mra ăn khân may hăn, gay ma khân may ƀư brah ma Yêhôva Brah Ndu khân may tâm ndrêch rdah, kanŏng lơi khân may du ngai ôh. Mbơh sơm hom ma gâp ƀă. 29Y-Môis lah: "Aơ, gâp mra du luh tă bơh may, jêh ri gâp mra dăn ma Yêhôva, gay ma rhuay âk mra du ôi taơ bơh Pharaôn bơh phung n'hat na păng jêh ri bơh phung ƀon lan păng. Kanŏng lơi ăn Pharaôn rlăm ôh jêh ri mâu ăn ôh phung ƀon lan hăn gay nhhơr ndơ ƀư brah ma Yêhôva". 30Pô ri Y-Môis du tă bơh Pharaôn jêh ri mbơh sơm ma Yêhôva. 31Yêhôva ƀư tĭng nâm nau Y-Môis dăn, jêh ri păng mprơh rhuay âk bơh Pharaôn bơh phung n'hat na păng, jêh ri bơh phung ƀon lan păng, mâu hôm geh du mlâm ôh. 32Ƀiălah Pharaôn ăt dăng nuih đŏng tal aơ jêh ri păng mâu ăn phung ƀon lan hăn ôh.