5

Y-Môis Jêh Ri Y-Arôn Ta Năp Pharaôn

1Bah kơi ma nây Y-Môis jêh ri Y-Arôn hăn ta Pharaôn jêh ri lah: "Pô aơ Yêhôva phung Israel lah: 'Ăn phung ƀon lan gâp hăn, gay ma khân păng dơi ƀư nau sông sa nhêt ma gâp tâm ndrêch rdah." 2Ƀiălah Pharaôn lah: "Mbu jêng Yêhôva, gay ma gâp tông bâr ma păng jêh ri ăn phung Israel hăn? Gâp mâu gĭt năl Yêhôva, jêh ri gâp mâu mra ăn phung Israel hăn ôh, "3 Khân păng lah: "Brah Ndu phung Hêbrơ tâm mâp jêh đah hên. Hên dăn ma may, ăn hên hăn, pe nar hăn tâm ndrêch rdah, ŭch nhhơr ndơ ƀư brah ma Yêhôva, Brah Ndu hên, klach lah păng ƀư ma hên nau ji tưp mâu lah ma đao." 4Ƀiălah hđăch Êjipt lah ma khân păng: "Ơ Y-Môis jêh ri Y-Arôn, phâm ƀư khân may ăn ƀon lan chalơi kan khân păng? Hăn hom ma khân may. 5Pharaôn lah: "Aơ, phung ƀon lan aơ jêng âk tâm n'gor, jêh ri khân may ăn khân păng rlu kan." 6Nar nây lĕ Pharaôn ntăm ma phung Kôranh kan jêh ri phung Kôranh chiă phung ƀon lan, lah: 7"Lơi ta khân may ăn ôh rhe ma phung ƀon lan prăp ƀư neh uk nâm bu lor ri. Ăn khân păng nơm hăn joi êng. 8Ăn khân may ntăm ma khân păng ƀư tâm ban ma khân păng ƀư lor nây lĕ, lơi ta khân may n'hŭch ôh, yorlah khân păng gŭ dơm. Yor nây khân păng nter lah: "Hăn hom he nhhơr ndơ ƀư brah ma Brah Ndu he? 9Ăn jâk lơn kan ma phung nây, gay ma khân păng pah kan jêh ri lơi ăn khân păng chrê ôh ma nau bu ngơi mƀruh."
10Pô ri phung Kôranh kan jêh ri phung Kôranh chiă uănh lah ma phung ƀon lan: "Pô aơ nau Pharaôn lah: 'Gâp mâu hôm ăn rhe ma khân may ôh. 11Hăn joi hom êng khân may nơm, sŏk rhe ta ntŭk khân may dơi saơ; ƀiălah mâu mra n'hŭch ôh kan khân may." 12Pô ri phung ƀon lan nsong lam bri Êjipt gay ma dônh jia kro ƀư rhe. 13Phung kôranh kan nsêch khân păng, lah: "Bư jêh kan khân may ăp nar nâm bu lor ri geh jêh rhe."
14Bu dong phung Kôranh chiă ƀon lan Israel, phung Kôranh kan Pharaôn ăn chiă phung ƀon lan Israel, jêh ri ôp khân păng: "Mâm ƀư khân may mâu ƀư jêh nđaơ jêh ri nar aơ dŭm neh uk bu phăn jêh ăn khân may ƀư nâm bu lor?"
15Phung Kôranh chiă phung ƀon lan Israel hăn nter ma Pharaôn jêh ri lah: "Mâm ƀư may ƀư pô nây ma phung n'hat na may? 16Bu mâu ăn rhe ôh ma phung n'hat na may, ƀiălah ăt bu lah ma hên, 'Ƀư hom neh uk.' Jêh ri aơ, bu dong phung n'hat na may; ƀiălah phung ƀon lan may nơm jêng tih." 17Ƀiălah păng lah: "Khân may gŭ dơm! Khân may gŭ dơm yơh! Pô ri khân may lah: 'Ăn he nhhơr ndơ ƀư brah ma Yêhôva!' 18Aƀaơ aơ, hăn pah kan hom; bu mâu mra ăn rhe ma khân may ôh, ƀiălah khân may mra njŭn neh uk, dŭm bu ăn khân may ƀư lor ri." 19Phung Kôranh chiă phung ƀon lan Israel saơ bu rêh ni ma khân păng tơ lah bu lah: "Khân may mâu mra n'hŭch ôh neh uk khân may kan khân may ƀư ăp nar." 20Dôl du luh tă bơh Pharaôn, khân păng tâm mâp đah Y-Môis jêh ri Y-Arôn gŭ kâp ta trong. 21khân păng lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn: "Ăn Yêhôva uănh ma khân may jêh ri phat dôih, yorlah khân may ăn Pharaôn jêh ri phung n'hat na păng tâm rmot ma hên. Khân may dơm jêh du mlâm đao gưm tâm ti khân păng gay ma nkhĭt hên."

Nau Y-Môis Mbơh Sơm

22Y-Môis plơ̆ sĭt ma Yêhôva, lah: "Ơ Kôranh Brah, mâm ƀư may ăn tât nau mhĭk ma phung ƀon lan aơ? Mâm ƀư may mâp njuăl gâp hăn? 23Yorlah ntơm bơh gâp tât ta Pharaôn ŭch ngơi tâm amoh may, păng ƀư nau mhĭk ma phung ƀon lan aơ, mâu lĕ may tâm rklaih phung ƀon lan may."